PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP 3 - Československo a střední Evropa v meziválečném období - AHS788092
Anglický název: PVP 3 - Czechoslovakia and Central Europe in the interwar period
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. (16.09.2023)

Přednáška sleduje snahy Československa jako jednoho z tzv. nástupnických států o zajištění svého postavení v prostoru střední Evropy. Ve 20. letech Československo usilovalo o hospodářsko-politické sblížení ve středoevropském regionu na pozadí vizí „sjednocené Evropy“. Ve 30. letech se upnulo na ideu hospodářského regionalismu jako formy obrany před hospodářskou politikou „revizionistických“ velmocí o mocenský průnik do Podunají. Ve výkladu jsou rozebírány hospodářské i politické limity transformace Malé dohody v době rozkladu evropského bezpečnostního systému, příčiny jejího ztroskotání, i marné snahy izolovaného Česko-Slovenska o hospodářsko-politický modus vivendi s nacistickým Německem.
Výuka je primárně prezenční, v závislosti na vývoji epidemiologické situace a pokynů vedení FFUK je však třeba počítat s případnými přechody na distanční formu. Distanční forma předpokládá kombinaci samostudia, konzultací a videokonferencí. O případných změnách budou studenti vždy informováni prostřednictvím mailu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. (16.09.2023)

Atestace: Z, Kv, Zk

Požadavky: kolokvium, zápočet (prověření porozumění problematice v závěrečné diskusi), ústní zkouška (pohovor na základě předloženého seznamu alespoň pěti titulů odborné literatury)

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. (16.09.2023)

 

Doporučená literatura

·       Moravcová, Dagmar: Československo, Německo a evropská hnutí 1929-1932. Praha 2001

·       Goněc, Vladimír: Evropská idea I. Idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy - do roku 1938. Brno 2000

·       Masaryk, Tomáš G.: Nová Evropa. Praha 1994

·       Hodža, Milan: Federácia v strednej Európe. Bratislava 1997

·       Coudenhove-Kalergi, Richard N.: Pan-Evropa. Praha 1993

·       Lacina, Vlastislav - Hájek, Jan: Kdy nám bylo nejlépe? Od hospodářské desintegrace k integraci střední Evropy, Praha 2002

·       Romportlová, Marta, Sládek, Zdeněk: Hospodářský a sociální vývoj ve střední a jihovýchodní Evropě 1918-38. Brno 1994

·       Gajanová, Alena: Československo a středoevropská politika velmocí. Praha 1967

·       Fiedor, Karol: Niemieckie plany integracji Europy na tle zachodnioeuropejskich doktryn zjednoczeniowych 1918-1945. Wrocław 1991

·       Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hrsg. v. R. B. Plaschka, H. Haselsteiner, A. Suppan, A. M. Drabek, B. Zaar. Wien 1995

·       Österreich ind die Tschechoslowakei. Die wirtschaftliche Neuordnung in Zentraleuropa in der Zwischenkriegszeit. Hrsg. v. A. Teichova, H. Matis. Wien 1996

·       Der Markt im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit. Hrsg. v. A. Teichova, A. Mosser, J. Pátek. Praha 1997

·       Jakubec, Ivan: Železnice a Labská plavba ve střední Evropě 1918-1938. Praha 1997

·       Deák, Ladislav: Zápas o strednú Európu. Bratislava 1986

·       Teichova, Alice: Kleinstaaten im Spannungsfeld der Großmächte. München 1988

·       Sládek, Zdeněk: Malá dohoda 1919-1938. Praha 2000

·       Sládek Zdeněk, Ekonomska saradnja zemalja Male antante (1934-38), in: Istorija 20.veka, Br.1., Beograd 1985, s. 33-65

·       Sládek Zdeněk, Wyniki gospodarczej działalnośći Małej Ententy oraz polityczne nastepstwa jej niepowodzenia, in: Studia z dziejów ZSSR i Europy Środkowej. Tom XX (1984), s. 135-163

·       Jančík, Drahomír: Říšskoněmecké koncepty podmanění Česko-Slovenska (1938-39) Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám. Ed. D. Jančík. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 3 – 1998, Studia historica L., Praha 2003, s. 283-302

·       Jančík, Drahomír: Wirtschaftsdiplomatie des Deutschen Reiches und der tschechoslowakische Wirtschaftsregionalismus im Kampf um Mitteleuropa (1931-1938). Prague Papers on the History of International Relations 2007, Prague-Viena 2007, s. 293-341

·       Jančík, Drahomír: Milan Hodžas Versuch einer Instrummentalisierung der agrarischen Ideologie  in der tschechoslowakischen Außenpolitik, in:  Eduard Kubů – Torsten Lorenz – Uwe Müller – Jiří Šouša (Hg.): Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa,  Berlin – Praha 2013, s. 525-557

·       Jančík, Drahomír: Třetí říše a rozklad Malé dohody. Praha 1999

·       Jančík, Drahomír: Německo a Malá dohoda. Hospodářské pronikání Německa do Jugoslávie a Rumunska v první polovině 30. let, Praha 1990

·       Jeřábek, Miroslav: Za silnou střední Evropu. Středoevropské hnutí mezi Budapeští, Vídní a Brnem v letech 1925-1939, Praha 2008

·       Babík, Michal: Iniciativa Aristide Brianda 1929-1930 a Československo. K československé reflexi evropských integračních snah v meziválečném období, Brno 2006

·       Frommelt, Reinhard: Paneuropa oder Mitteleuropa. Einigungsbestrebungen im Kalkül deutscher Wirtschaft und Politik 1925-1933, Stuttgart 1977

·       Houska, Ondřej: Praha proti Římu. Československo-italské vztahy v letech 1922-1929, Praha 2011

·       Essen, Andrzej: Polska i Mała Ententa 1920–1934, Warszava – Krakow 1992

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. (16.09.2023)

Zápas Československa v prvních letech existence o hospodářsko-politickou identitu.

2. Idea sjednocené Evropy, Československo a koncepty středoevropské integrace v první poloviny 20. let.

3. Snahy Československa o vyztužení bezpečnosti ve střední Evropě hospodářsko-politickým sblížením v čase po Locarnu.

4. Vliv hospodářská krize na proměnu politických vztahů ve střední Evropě – počátek velmocenského zápasu o Podunají.

5. Československo a francouzské plány na integraci střední Evropy.

6. Pokus o německou-rakouskou celní unii, italské ambice v Podunají a snahy  Československa o zformování „páté evropské velmoci“.

7. Velké plány Československa ve střední a jihovýchodní Evropě - iluze a realita.

8. Nerovné soupeření o vliv v Podunají – „hospodářská diplomacie“ Německa.

9. Nerovné soupeření o vliv v Podunají - československé hospodářsko-politické aktivity

10. Ztroskotání úsilí Československa o hospodářskou-politickou organizaci Podunají

11. Důsledky a východiska.

12. Diskuse k tématu a jeho různým aspektům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK