PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 3 - Pokrok a regrese v hospodářském životě 18. až 21. století I. - AHS788027
Anglický název: -
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Vyučující: PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (19.09.2019)
Hospodářský vývoj střední Evropy směrem na cestě k současnému kapitalismu nebyl přímočarý. Byl ovlivňován neobyčejně pestrým souborem faktorů, jenž nemá ve srovnání s Evropou západní reálné analogie. Jedná se nejen o prolínání faktorů ekonomických, sociálních a obecně kulturních, ale i faktorů jim sice podřazených, avšak dávajících jim zvláštní charakter, ať již konfesní, nacionální, kulturní nebo státoprávní. Střídání režimů, typů vlád, válečné konflikty i světodějné zvraty a napětí 20. století se na střední Evropě podepsaly neobyčejně výrazně a jsou jedním z hlavních důvodů změn často výrazně regresivních, vstupujících do historie jako téměř transformační. Teprve závěr 20. století přináší vřazování středoevropského prostoru či přesněji středovýchodní Evropy do kontextu západního vyspělého světa. <br>
Historiograficky jsou vývojové problémy a zvraty ať již modernizační či regresivní pokryty velmi nerovnoměrně, řada problémů zatím představuje takřka znalostní vakuum. Nabízený cyklus přednášek usiluje o vhledy do charakteristických okruhů problémů.


The economic development of Central Europe on the road to contemporary capitalism was not straightforward. It was influenced by an unusually varied set of factors that does not have Western real analogies compared to Europe. It is not only a combination of economic, social and cultural factors, but also factors subordinate to them, but giving them a special character, whether confessional, national, cultural or constitutional. The alternation of regimes, types of governments, war conflicts, and twentieth-century twists and tensions have had an extraordinary impact on Central Europe and are one of the main reasons for the often highly regressive changes that have entered history as almost transformative. It is not until the end of the 20th century that the integration of Central European space, or more precisely of Central Eastern Europe, into the context of the Western developed world.
Historically, developmental problems and reversals, whether modernization or regressive, are very unevenly covered; The offered cycle of lectures seeks insights into characteristic areas of problems.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (19.09.2019)

KV - aktivní účast 60%

Z - aktivní účast 60% a aktivní účast v diskusi

ZK - rozprava nad předloženým seznamem odborné literatury

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (19.09.2019)

Harmonogram bude upřesněn na úvodní přednášce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK