PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základní interpretační problémy hospodářských dějin (b) - AHS666007
Anglický název: Basic interpretation problems of economic history (b)
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, --- [HT]
letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS666011
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Anotace
Úvod vychází z místa historické vědy a speciálně oboru hospodářské dějiny v obecné klasifikaci věd. Sleduje jeho formování, zkoumá jeho genezi, myšlenkové zdroje, vydělení z příbuzných věd a následnou institucionalizaci. Přináší ucelený přehled o různých koncepcích hospodářských dějin, vysvětluje jejich základní terminologii a seznamuje s náplní speciálních badatelských okruhů (dějiny zemědělství, průmyslu a podnikání, obchodu, dopravy, spotřeby, urbanizace aj.), jakož i s pracovními metodami a technikami. Přednáška vychází z charakteristiky badatelských polí a metodologických přístupů ke studiu feudalismu. V období předindustriálním se zaměřuje na problematiku zemědělství, obyvatelstva a jeho výživy, nárůst měst, řemesel a obchodu, hospodářskou politiku raně novověkého státu. V období industriálním se soustředí na tzv. demografickou a průmyslovou revoluci, následný vzmach technicko-technologických inovací a rozličné industrializační koncepty, proces urbanizace, liberalismus a konkurenční přístupy. Následně je zkoumán moderní kapitalismus a jeho pojmosloví. V centru pozornosti stojí pojmy jako hospodářský řád, hospodářská politika, národní důchod, společenský produkt, kapitál, trh práce, zboží a služeb, hospodářský růst a v neposlední řadě pak konsum a životní standard. Zvláštní lekce je věnována i fenoménu globalizace a přístupům k ní. Přednášku uzavírá aktuální podoba business history. Cvičení bude v rámci jednotlivých tematických okruhů orientováno na práci s texty,jejich konceptualizaci a interpretaci.

The course is based on the place of historical science and especially the field of economic history in the general classification of sciences. It follows its formation, ideological background, separation from related sciences, and subsequent institutionalization. It provides a comprehensive overview of the different concepts of economic history, explains their basic terminology, and introduces the specific areas of research (history of agriculture, industry and business, commerce, transport, consumption, urbanization, etc.) as well as research methods and techniques. The lecture is based on the characteristics of the research fields and the methodological approaches to studying feudalism. In the pre-industrial period, it focuses on agriculture, the population and its nutrition, the growth of cities, crafts and trade, the economic policy of the early modern state. In the industrial period, it focuses on the so-called demographic and industrial revolution, the succession of technical and technological innovations and various industrializing concepts, the urbanization process, liberalism and competitive approaches. Subsequently, modern capitalism and its terminology are examined. The focus is on economic order, economic policy, national income, social product, capital, labor market, goods and services, economic growth and, last but not least, consumption and living standards. A special lesson is also devoted to the phenomenon of globalization and approaches to it. The course ends with the current form of business history.The tutorial will be focused on working with texts, conceptualizing them and interpreting them.

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (10.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace: zápočet ZS (na základě aktivní účasti na přednášce a cvičení), ústní zkouška LS (ústní pohovor na základě předloženého seznamu odborné literatury)

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (10.02.2019)
Literatura

R. C. Allen, The British Industrial Revolution in Global Perspective, Cambridge 2009

H. Berghoff - J. Vogel (Hg.), Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte, Frankfurt a. M. - New York 2004

F. Braudel, Dynamika kapitalismu, Praha 1999

CH. Buchheim, Einführung in die Wirtschaftsgeschichte, München 1997

C. M. Cipolla, Between History and Economics. An Introduction to Economic History, Oxford 1991

J. Le Goff, La Nouvelle Histoire, Bruxelles 2006

Z. Jindra - F. Svátek - J. Štaif, Úvod do hospodářských a sociálních dějin, sv. 1, Praha 1997

E. Kubů - J. Pátek (ed.), Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami, Praha 2000

D. S. Landes, The Unbound Prométheus - Technological Change and Industrial Development in Western Europe for 1750 to the Present, second edition, Cambridge - New York 2003

C. Lévy-Strauss, Rasa a dějiny, Praha 1999

Ch. Lorenz, Konstruktion der Vergangenheit. Eine Einführung in die Geschichtstheorie. Köln 1997

M. Myška, Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru, Ostrava 2010

D. C. North, Structure and Change in Economic History, New York 1981

Týž, Theorie des institutionellen Wandels. Eine neue Sicht der Wirtschaftsgeschichte, Tübingen 1988

T. Pierenkemper, Wirtschaftsgeschichte, München - Wien 2005

T. G. Rawski et al., Economics and the Historian, Berkeley - Los Angeles - London 1997

J. Štaif (ed.), Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, Praha 2007

M. Weber, Autorita, etika a společnost, Praha 1997, část: Ke vztahu kulturního klimatu k ekonomice, s. 223-285

Jan Luiten van Zanden, The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective 1000-1800, Leiden - Boston 2009 (kapitoly 5-9, s. 145-300)

Poslední úprava: Drnek Kryštof, PhDr., Ph.D. (14.02.2014)
Sylabus

ZS

1. týden - Hospodářské dějiny jako vědecká disciplína. Zrod oboru hospodářských dějin, jeho vývoj a institucionální zázemí ve světě a v českých zemích (přednáška)

2. týden -„Úvod“ do studia hospodářských dějin - analýza a komparace vybraných textů (Ambrosius/Petzina/Plumpe; Buchheim; Boelcke; Pierenkemper; Myška) (cvičení)

3. týden - Badatelská pole a kladení otázek - makroekonomická a mikroekonomická perspektiva (přednáška)

4. týden - Badatelská tradice dějin zemědělství a lesnictví coby nejstarší „speciální“ disciplíny HD (proměna badatelských přístupů na příkladě českých zemí) (cvičení)

5. týden - Metody hospodářských dějin a příbuzných oborů (metodologické instrumentarium historické vědy, metody ekonomické i dalších příbuzných společenských věd) (přednáška)

6. týden - Prameny moderních hospodářských dějin, jejich specifika a možnosti využití (cvičení)

7. týden - Modernizační teorie, společenský řád, soudobý kapitalismus (přednáška)

8. týden - K dějinám slova a pojmu „kapitalismus“ - analýza textů (Marx - Weber - Braudel) (cvičení)

9. týden - Protoindustrializace (přednáška)

10. týden Stadia hospodářského růstu W. W. Rostowa. „Take-off theory“ na příkladě habsburské monarchie 19. století (cvičení)

11. týden - Industrializace a její fázový vývoj - sekundární sektor (přednáška)

12. týden - Průmyslová oblast: definice - typologie - vymezení (S. Pollard) (cvičení)

 

LS

1. týden: Tradiční zemědělství a jeho kapitalistická proměna - "zanedbaná" výpověď ve zkoumání zrodu nového systému (přednáška)

2. týden: Podnikatelský velkostatek v českých zemích - prameny a stav bádání (cvičení)

3. týden: Sektor služeb atribut sociálněekonomického pokroku (přednáška)

4. týden: Hospodářské dějiny a literatura (reflexe hospodářské reality a pokroku v literatuře a dobové publicistice) (cvičení)

5. týden: Hospodářský cyklus (hospodářský život mezi růstem a depresí, tržní ekonomika v tenatech státu) (přednáška)

6. týden: Státní intervencionismus a hospodářská krize 30. let na příkladě Československa (cvičení)

7. týden: Druhý a třetí svět (ideová jinakost, odlišná úroveň hospodářské vyspělosti a neekvivalentní směna - zdroje konfrontací) (přednáška)

8. týden: Měření kvality života (cvičení)

9. týden: Globalizace - fenomén démonizovaný i užitečný, její rubový jev - hospodářský nacionalismus (přednáška)

10. Hospodářský nacionalismus v českých zemích a ve střední Evropě jako historiografický problém - analýza textů (cvičení)

11. týden: Transformace jako změna řádu

12. týden: Posttransformační vývoj české ekonomiky a společnosti (cvičení)

Poslední úprava: Štolleová Barbora, PhDr., Ph.D. (05.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK