PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika dějepisu I - AHS660052
Anglický název: Didactics of History I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (29.09.2021)
Kurz Didaktika dějepisu I je první polovinou páteřního předmětu, jenž má seznámit studenty a studentky se základními principy výuky dějin ve škole. V tomto smyslu je na jedné straně základním uvedením do tématu a na straně druhé pak klíčovým a formativním kurzem v rámci jejich studia. Kurz vychází z nejnovějších didaktických konceptů, které se zejména v anglofonních a německých zemích prosadily v posledním čtvrtstoletí a které jsou dnes považovány za standard ve výuce dějepisu – badatelská výuka, historická gramotnost, historické vědomí. Nejde tedy o osvojení didaktických transmisivních nástrojů, které by umožňovaly předávat dětem znalosti z „velké“ historiografie, ale zpřístupnění konceptů, v nichž děti své historické znalosti (spolu)tvoří.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (29.09.2021)

Obecným cílem kurzu je osvojit si základní znalosti, dovednosti, hodnoty a kompetence, které určují specifika výuky dějepisu na základní a střední škole. Vzhledem k dynamicky se rozvíjejícímu světu a zejména pak jeho médiím, je výuka dějin pod stále větším tlakem potřeby teoretické reflexe. V posledních letech se výrazně proměnil rámec, v němž získává svou legitimitu, a na to je třeba připravit každého budoucího učitele či učitelku. Současný svět nabízí nepřeberné množství situací, v nichž se děti a mladiství mohou setkat s obrazy minulosti – knihy, filmy, počítačové hry, školní výuka, muzea, sdělovací prostředky či sociální sítě. Dějepis se tak stal pouze jedním ze segmentů v tomto procesu a musí hledat svou novou identitu a smysl. A právě zde leží tíha kurzu Didaktiky dějepisu I.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (28.09.2020)

Michel BARICELLI - Julia HORNIG, Aufklärung, Bildung," Histotainment"?: Zeitgeschichte in Unterricht und Gesellschaft heute, Frankfurt am Main 2008

Zdeněk BENEŠ, Co je a co není oborová didaktika. Teze a podněty k diskusi, elektronický materiál

Zdeněk BENEŠ, Historický text a historická kultura, Praha 1995

Heiner BÖTTGER – Gabriele GIEN (edd.), Aspekte einer exzellenten universitären Lehre, Kempten 2011

Gerd BRÄUER, Das Portfolio als Reflexionsmedium für Lehrende und Studierende, Opladen – Toronto 2016

Kamil ČINÁTL - Jaroslav PINKAS, Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu, ÚSTR, Praha 2014. Dostupné online: http://www.dejepis21.cz/metodika-pouziti-av-materialu

Markus FURRER (ed.), Handbuch Zeitgeschichte im Geschichtsunterricht, Wochenschau Verlag 2013

Peter GAUTSCHI, Geschichte lehren. Lernwege und Lernsituationen für Jugendliche, Bern 1999

Hana HAVLŮJOVÁ – Jaroslav NAJBERT, Paměť a projektové vyučování v dějepise, ÚSTR, Praha 2014. Dostupné online: http://www.dejepis21.cz/metodika-projektove-vyuky

Viliam KRATOCHVÍL, Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu, Raabe 2019

Denisa LABISCHOVÁ – Blažena GRACOVÁ, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava 2008

Linda LEVSTIK – Keith BARTON, Doing history: Investigating with children in elementary and middle school, London 2011

Hendrik den OUDEN - Eva-Maria ROTTLAENDER, Hochschuldidaktik in der Praxis. Lehrveranstaltungen planen, Opladen - Toronto 2017

Brigitta PFÄFFLI, Lehren an Hochschulen. Eine Hochschuldidaktik für den Aufbau von Wissen und Kompetenzen, Stuttgart - Göttingen 2015

Peter SEIXAS – Tom MORTON, The Big Six. Historical Thinking Concepts, Nelson Education 2013

Jan SLAVÍK, Hodnocení v současné škole. Východiska nové metody pro praxi, Praha 1999

Vladimíra SPILKOVÁ – Anna TOMKOVÁ (edd.), Kvalita učitele a profesní standard,  Praha 2010

Robert STRADLING, Jak učit evropské dějiny 20. století, MŠMT, Praha 2003

Robert STRADLING, Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele, MŠMT, Praha 2004

Martin STROUHAL, Učit se být učitelem, Praha 2017

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (29.09.2021)

Kurz je realizován primárně jako seminář, na němž se aktivně podílí všichni studenti a studentky. Vyučující zvolí probírané téma, adekvátně rozpracuje vhodné cíle, metody a aktivity a uskuteční dané setkání. Následně si sám vyhodnotí jeho průběh a dodatečně může upravit následující plán. Součástí výuky je také určitá domácí příprava a využívání elektronických platforem – zejména HistoryLab a Moodle. Kurz má sice předem vytvořený tematický plán, ovšem dle sklady daného ročníku a jeho zájmů je možné ho operativně přizpůsobit. Dvakrát během semestru se pak uskuteční intenzivní praktické dílny, které v ještě větší míře zapojí studenty a které budou příležitostí pro aktivní využití získaných dovedností a znalostí. Průběžně během celého kurzu budou vznikat jednotlivé části portfolia, k nimž se studenti a studentky mohou vracet a které nakonec využijí u závěrečné státní zkoušky. Zároveň se portfolio stane platformou průběžné reflexe vlastního postupu v kurzu, respektive v rámci studia jako takového.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (29.09.2021)
Zápočet bude udělen za aktivní účast na seminářích (max. 3 omluvené absence) a za splnění všech zadaných úkolů v portfoliu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (01.10.2023)

Orientační seznam témat:

1) Úvod do didaktiky dějepisu

2) Historické vědomí

3) Historická gramotnost

4) Učebnice jako specifické médium

5) Praktická dílna I

6) Badatelská výuka v dějepise

7) Historický pramen ve výuce dějepisu

8) Digitální nástroje

9) Praktická dílna II

10) Hodnocení ve výuce dějepisu

11) Metody reflexivní praxe

12) Závěrečné setkání

Sylabus je inovován v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, realizovaného v rámci OP VVV. Zapracované změny v oproti pilotní verzi jsou promítnuty v rozšířené podobě sylabu.

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK