Vybrané problémy z českých a středoevropských dějin - AHS660051
Anglický název: Selected Problems of Czech and Central-European history
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Předmět má seznámit studenty na vybraných tématech ze středověkých, novověkých a moderních dějin s aktuálními či dlouhodobými problémy historického bádání. Přednáška poskytne rozšiřující informace o historickém vývoji českých zemí od raného středověku do současnosti. Přednášková forma výuky bude doplňována proseminárními formami (diskuse), v nichž budou studenti vedeni ke kritické práci s odbornou literaturou i vybranými prameny a orientováni ke schopnosti samostatně a tvůrčím způsobem pracovat s historickým diskurzem a promýšlet další interpretační a didaktické možnosti. Předmět průběžně zohledňuje kontext dějepisného vzdělávání a u konkrétních problémů promýšlí možnosti aplikace historiografického poznání do školního dějepisu.
Poslední úprava: Izdný Jakub, PhDr., Ph.D. (21.09.2022)
Literatura

Seznam literatury je v příloze

Poslední úprava: Pastyříková Iveta, Mgr. (17.06.2024)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška na konci celoročního kurzu bude probíhat před dvoučlennou komisí (za přítomnosti zástupce z každého semestrálního úseku). Student obdrží dvě otázky (jedna na semestr) na základě seznamu četby, který předloží komisi.

Poslední úprava: Izdný Jakub, PhDr., Ph.D. (05.10.2020)
Sylabus

Předpokládaný seznam přednášek v zimním semestru:

3. října: Úvodní hodina; Vybrané problémy českých dějin v kontextu dějepisného vzdělávání
České dějiny, smysl českých dějin a smysl bádání a výuky o českých dějinách

10. října: Bádání o středověku v obecném a českém konextu
Raný středověk vs. zbytek dějin; Moderna/postmoderna/marxismus/historická antropologie; Interdisciplinarita; Medievalismus + Living history; České bádání o středověku jako předvoj historické vědy…

17. října - hodina odpadne - stávka VŠ

24. října: Středověká kultura v českých zemích a její odraz ve výuce
Kultura jako pojem; Kultura jako obraz doby; Hmotná vs. duchovní kultura; Běžná vs. elitní kultura; Duchovní kultura středověku; Hmotná kultura ve výuce; Česká středověká kultura

31. října: Česká středověká společnost a obyvatelstvo
Středověký člověk a jeho obraz; Demografie; Minority v českém prostoru

7. listopadu - hodina odpadne - děkanský sportovní den

14. listopadu (pokud hodina neodpadne - týden humanitních věd): Český středověký stát a feudální struktury
Stát, státnost, feudalismus, národ (a jiné nebezpečné materiály v rukou historika)

21. listopadu: Církevní vývoj Koruny království českého
Christianizace; Slovanská církev; Náboženská proměna středověku; Husitství a jeho obraz

28. listopadu: Panovník a (jeho) elity v české středověké společnosti
(Přemyslovci – knížecí stolec/královská koruna; Ideální panovníci vrcholného středověku; Karel IV. a jeho „objektivní“ hodnocení)

5. prosince: Právní vývoj Koruny království českého
Zákony a zákonodárství ve středověku; Zlatá Bula; Zákony Karla IV.; Právní vývoj v novověku

12. prosince: Periodizace českého středověku a raného novověku
Pojem středověku; Data a jména v didaktice dějin; Výroba a trvalost mezníků

19. prosince: Stavovská společnost
Idealistický obraz raného novověku; „Naše“ šlechta; Společnost dvojvěří

2. ledna: Stavovství vs. absolutismus
Povstání stavů (plurál); Poprava českých „pánů“; Bílá Hora – naše slavné prohry; Počátek „třísetleté poroby“

9. ledna: Raně novověká kultura v kontextu českého národního příběhu
Temno“ baroka vs. „Úsvit“ národů; Čarodějnické procesy;

Pokud by zbyl čas: České dějiny ve středoevropském kontextu
Jak definovat střední Evropu bez pomoci štrúdlu

Předpokládaný seznam přednášek v letním semestru

20. února Habsburská monarchie a české země (doc. Čechurová)

27. února Vyústění osvícenství a české země (dr. Michela)

5. března České národní hnutí (dr. Michela)

12. března Revoluce 1848 a její dědictví (dr. Michela)

19. března Neoabsolutismus a liberální politický systém (doc. Čechurová)

26. března Češi versus Němci v českých zemích (dr. Michela)

2. dubna První světová válka a české země, okolnosti vzniku ČSR (doc. Čechurová)

9. dubna Politický systém ČSR (doc. Čechurová)

16. dubna České země za druhé světové války (doc. Čechurová)

23. dubna Československo v období státního socialismu (dr. Michela)

30. dubna Československo v období přestavby, rozpad komunistického režimu, "smaetová revoluce" 1989 (dr. Michela)

7. května Vybrané problémy českých dějin v kontextu dějepiseného vzdělávání (doc. Čechurová)

14. května Předtermín

 

Poslední úprava: Čechurová Jana, doc. PhDr., Ph.D. (01.02.2024)