PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení - AHS606006
Anglický název: Czech History of the Late Middle Ages: Society, Culture, Thought
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS333050
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. (15.09.2018)
výběrový seminář:
Blanka Zilynská
České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení

Cíl: prohloubit znalosti o vybraném úseku českých dějin, procvičit tvorbu vlastního názoru na příslušnou odbornou
literaturu a pěstovat schopnosti práce s prameny.

Anotace:
Seminář je zaměřen na závěr středověku (1350-1526) s důrazem na církevní a kulturní dějiny, v oblasti dějin
společnosti především na dobu poděbradskou a jagellonskou. Práce se zaměřuje na vybrané tematické okruhy:
život ve městě i na venkově, farní síť jako prostředek komunikace a působení na věřící, každodennost soužití dvou
konfesí, dobové polemiky, univerzita a její zapojení do soudobých problémů, stavovská společnost a její politická
kultura. Práce v semináři zahrnuje jak seznámení s novější literaturou pro dané období, tak diskuse na zvolená
témata a práci s pramennými texty.

Sylabus:
Výklad, referáty a četba pramenů se zaměří na tematické okruhy podle zadaných kvalifikačních prací, např.: město a jeho obyvatelé, soužití konfesí, město a utrakvistická církev, město a „jeho“ židé, zbožnost a její projevy, významné a zajímavé osobnosti, jejich literární tvorba…

Atestace:
zápočet za aktivní práci v průběhu semestru,
výsledná klasifikace za zpracování seminární, bakalářské nebo diplomní práce, resp.její části.


Základní literatura:
Beran Zdeněk, Landfrýdní hnutí v zemích České koruny, ČB – HK 2014
Boubín Jaroslav a kol., Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího, Praha 2015
Cermanová P. – Novotný R. – Soukup P. (eds.), Husitské století, Praha 2014
Coufal Dušan, Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414-1431, Praha 2012
Čornej P. – Bartlová M., Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437-1526, Paseka 2007
Felcman Ondřej – Fukala Radek a kol., Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, Praha 2008
Hledíková Zdenka, Svět české středověké církve, Praha 2010
Kalous Antonín, Matyáš Korvín, Praha 2009
Kuthan Jiří, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců, I-II, Praha 2010-2013
Macek Josef, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001
Nodl Martin, Dekret kutnohorský, Praha 2010
Šmahel František, Mezi středověkem a renesancí, Praha 2002
Šmahel F., Husitské Čechy, Praha 2001
Šmahel F., Alma mater Pragensis. Studie k počátkům Univerzity Karlovy, Praha 2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK