Raně novověká latina I - AHS600031
Anglický název: Early Modern Latin I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASZLJ3310
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (27.04.2021)
Předmět, realizovaný jako dva semestry dvouhodinového semináře, je povinně volitelný pro studenty navazujícího magisterského studia, specializace starší české dějiny; otevřený je však i ostatním studentům historie, dále posluchačům oborů pomocné vědy historické – archivnictví, dějiny umění, bohemistika, germanistika a dalších uměnovědních či filologických oborů (včetně doktorandů). Obsahem semináře je v prvé řadě práce s raněnovověkými latinskými texty bohemikální (a v menší míře evropské) provenience, jejich gramatický rozbor, překlad, věcná interpretace a zasazení do širších (nejen historických) souvislostí. Pracovat budeme převážně s texty editovanými, do jisté míry však ke slovu přijdou i původní staré tisky či prameny rukopisné; ze své podstaty budou témata hodin prolínat mezi různými humanitními disciplínami.
Plnění předmětu předpokládá znalosti na úrovni kurzu Latina III, resp. splněnou zkoušku z latiny (ZK- nebo ZK+).