Raně novověká latina II - AHS600020
Anglický název: Early Modern Latin II
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASZLJ3310
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (30.01.2023)
Kurz se zaměřuje na prohloubení jazykových znalostí nezbytných pro práci s latinskými písemnými prameny raného novověku (konec 15.–18. století).
Důraz klade na četbu latinských textů bohemikální i evropské provenience, jejich gramatický rozbor, překlad, věcnou interpretaci a zasazení do širších souvislostí.
Kurz podává přehled o různých typech a žánrech písemné produkce i o jejích autorech. Zabývá se světskými i církevními prameny, stejně jako památkami literárními, rukopisnými i tištěnými. Věnuje se specifikům raněnovověké latiny.

Kurz je určen pro studenty historie, archivnictví i posluchače uměnovědných a filologických oborů se znalostí na úrovni kurzu Latina III, resp. splněnou zkoušku z latiny (ZK- nebo ZK+).

Kurz je jednosemestrální, 1x2 hodiny prezenční výuky týdně.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (05.02.2023)

Studenti se seznámí s raněnovověkými latinskými texty, začleněnými do historického kontextu doby.

Na četbě latinských bohemikálních textů 15.–18. století poznají jazyková specifika raněnovověké latiny, zdokonalí se v překladu a interpretaci textů a naučí se pracovat s relevantními slovníky a příručkami.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (21.09.2022)

Zápočet se uděluje za pravidelnou účast, aktivní práci v hodině, domácí přípravu a splnění stanovených úkolů.

Na základě vlastního odborného zaměření si studenti vyberou vhodný text a připraví jeho prezentaci i komentovaný překlad.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (27.01.2023)
Základní učební materiály:
Eva Kuťáková, Dana Slabochová, Ad fontes - Cursus Latinus, Praha 2014 (a novější).
Jaroslav Kašpar, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím 1-2, Praha 1987.
Markéta Klosová, Vestibulum + "Addenda vestibuli", praktická učebnice latiny pro studující historických oborů, Praha 2004.
Jana Zachová, Latina pro historiky a archiváře, Praha 2005.
Eva Bilíková, Přehled latinské mluvnice, Brno 1991.
Dirk Panhuis, Lucie Pultrová (překlad), Gramatika latiny, Praha 2014.
 
Slovníky:
Charles du Fresne Du Cange, Glossarium Ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis, Francofurti 1710 (http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/ducange.html).
Robert Estienne, Johann Matthias Gesner, Novus Linguae Et Eruditionis Romanae Thesaurus, Lipsiae 1749 (http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/gesner.html).
Egidio Forcellini, Totius latinitatis lexicon, 1858-1887 (http://www.lexica.linguax.com/forc.php).
Félix Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Paris 1934 (http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q).
Karl Ernst Georges, Ausführliches Lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Leipzig 1869 (http://www.zeno.org/Georges-1913).
Johann Georg Theodor Grässe, Orbis Latinus; Lexikon lateinischer geographischer Namen des Mittelalters und der Neuzeit, Braunschweig, Klinkhardt & Biermann, 1972 (http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html).
Jan Kábrt a kol., Latinsko-český slovník, Praha 2000.
Eva Kamínková, Výbor ze středověkých latinských textů, Praha 1971.
Adam Friedrich Kirsch, Cornu Copiae, Lipsiae 1774 (http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/kirsch.html).
Litterae ante portas - mezioborová databáze (http://litterae.phil.muni.cz/).
Josef Pražák, František Novotný, Josef Sedláček, Latinsko-český slovník, Praha 1999.
Zuzana Silagiová a kol., Slovník středověké latiny v českých zemích, Praha od r. 1977 (http://lb.ics.cas.cz).
Marek Winiarczyk, Sigla latina in libris impressis occurrentia, Wratislaviae 1995 http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/siglalatina.html).
další slovníky dostupné na výchozím slovníkovém rozhraní (http://www.lexilogos.com/latin_langue_dictionnaires.htm).
 
Odborná literatura:
Zdeněk Kalista, České baroko, Praha 1940.
Milan Kopecký, Český humanismus, Praha 1988.
Jan P. Kučera, Jiří Rak, Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře, Praha 1983.
Zuzana Pokorná, Martin Svatoš (edd.), Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku nár. písemnictví, Praha 1992.
Martin Steiner, Ediční pravidla pro vydávání latinských spisů J. A. Komenského, Listy filologické, 122, 1999, č. 3-4, s. 232-240.
Alexander Stich, Jazyková a slovesná kultura v barokních Čechách, in: Sláva barokní Čechie, ed. Vít Vlnas, Praha 2001, s. 235-254.
Martin Svatoš, Česko-latinská literatura v 17. a 18. století [+ hesla k latinsky píšícím autorům], in: Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004, s. 51-56 a passim.
Martin Svatoš, Humanistické vzdělání s dominancí klasických jazyků v českých zemích v 19. století, in: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 24. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 4.-6. března 2004. Praha 2004, s. 39-52.
Martin Svatoš, Kontrola četby a distribuce náboženských knih při lidových misiích a misijní knížky v 18. století, in: Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci, ed. Ivana Čornejová, Praha 2003, s. 363-384.
Martin Svatoš, Novolatinská literatura v Čechách 17. a 18. století, in: Sláva barokní Čechie, ed. Vít Vlnas. Praha 2001, s. 254-261.
Martin Svatoš, Současná praxe ve vydávání raněnovověkých latinských textů a otázky z ní vyplývající, Listy filologické, 122, 1999, č. 3-4, s. 222-231.
Josef Vašica, České literární baroko, Praha 1995.
Josef Wintr, Zásady transkripce českých textů z barokní doby, in: Listy filologické 121, 1998, s. 341-346.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (27.01.2023)

Četba a výklad souvislých latinských odborných historických textů, pochopení pozadí a okolností vzniku textů, rozšíření odborné slovní zásoby o středověké a novověké varianty, středověká a církevní latina, běžně užívané latinské zkratky, práce se slovníkem a dalšími příručkami.

Témata jednotlivých hodin:

 • Humanistická a barokní latina (znaky a specifika raněnovověké latiny, přehled novolatinské literatury v českých zemích – funkční stratifikace textů)
 • Rétorika latiny (figury, tropy, nové umění elokvence)
 • Odborné spisy I: geografie (Sebastian Münster, Kosmografie)
 • Prameny církevní provenience I: perspektiva zemská (listiny, synodální statuta, pastorální vizitace, farní či klášterní kroniky, matriky)
 • Prameny univerzitní provenience (univerzitní statuta, unijní dekret)
 • Krásná (věcná) literatura (ukázka cestopisu)
 • Latina vědeckého diskursu (latinské odborné spisy – Jan Amos Komenský)
 • Novolatinská legendistika (odraz kultu Jana Nepomuckého v pramenech a literatuře – kanonizační dekret; Balbínova kanonizační legenda; ukázka jezuitské hry s nepomucenskou tematikou)
 • Barokní homiletika
 • Historiografie, narativní prameny (Hammerschmied)
 • Prameny církevní provenience II: perspektiva kurie (papežské buly; protokoly Propagandy de fide; zprávy nunciů; vizitace ad limina)
 • Odborné spisy II: učená korespondence, osvícenské edice latinských pramenů s úvody (Dobrovský, Dobner)
 • Latinské mluvnické spisy a další jazykové příručky
 • Paleografie raněnovověké latiny a ediční postupy při zpřístupňování textů
 • Barokní překladatelství – dobové překlady a adaptace
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (07.09.2023)

Pro účast v kurzu je nutná znalost latiny na výstupní úrovni absolventa kurzu Latina III – viz sylabus, resp. splněná zkouška z latiny (ZK- nebo ZK+)