PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie v teorii a praxi - AHS600001
Anglický název: Methodology in Theory and Practice
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (09.02.2023)
Metodologie v teorii a praxi
doc. Kamil Činátl, Ph.D.
Letní semestr 2022/2023

Kurz je založen na čtení textů, které odrážejí zlomové momenty ve vývoji moderní historické vědy a příbuzných disciplín (sociologie, antropologie ad.). Vybrané metodologické koncepty zohledňují zásadní trendy v moderním dějepisectví s důrazem na 20. století. Účastník kurzu by se v rámci analýzy a interpretace textů měl seznámit nejen s dynamikou sociálněvědního poznání, ale též si vyzkoušet praktickou aplikaci jednotlivých pojmů a konceptů. Teoretické reflexe nad významnými texty budou úzce provázány s konkrétní badatelskou praxí studentů. Studenti mohou ovlivnit výběr témat a textů.
Atestace:
Předpokladem udělení atestace (Z) je docházka a četba vybraných textů, aktivní podíl na jejich interpretaci. Každý účastník kurzu přednese alespoň jeden vstupní referát k vybranému textu a navrhne jednu konkrétní aplikaci vybrané metodologie v kontextu vlastního bádání. Ke zkoušce je nutné odevzdat krátký text na metodologické téma, či absolvovat rozpravu nad vybraným okruhem a přečtenou literaturou.

Metodologie v teorii a praxi
doc. Matěj Spurný, PhD.
Letní semestr 2022/23

Kurz je založen na aktivitě studentů, kteří společně s vyučujícími vybírají metodologicky přínosné texty, individuálně či v dvoučlenných skupinách připravují a řídí společnou četbu, a kteří si rovněž vyzkouší žánr prezentace. Předmětem vystoupení budou autoři nebo texty, jejichž metodologický přínos pro historiografii a příbuzné obory se jeví jako významný a může sloužit jako předmět diskuze.
Předpoklady udělení atestace:
a) Vést četbu (individuálně nebo ve skupinkách po 2-3 lidech). Text přednostně vybírají studenti (a vyučující schvalují), v případě nedostatku nápadů ze strany studentů přidělují text vyučující.
b) Připravit si jako konferenční příspěvek o nějakém zahraničním autorovi/autorce (části díla/knize/konceptu) na cca 20 minut hodiny, o němž se pak bude diskutovat jako na konferenci (vyučující v roli moderátorů a komentátorů). Jako alternativa k autorovi je pro prezentaci přípustná konkrétní publikace - mělo by se však jednat o monografii zajímavou z metodologického hlediska.
c) Poslat předem krátký abstrakt prezentace (dva až tři odstavce).
d) Na Zk odevzdat svou prezentaci autora / knihy ve formě drobné odborné studie - cca 5-10 normostran.
Literatura
Poslední úprava: MICHELAM (24.02.2016)

Seznam literatury:

Jan Assmann: Kultura a paměť, Praha 2001.

Johnatan Bolton (ed.): Nový historismus, Brno 2007.

Peter Burke, Co je kulturní historie?, Praha 2011.

Peter Burke, Francouzská revoluce v dějepisectví, škola Annales (1929-1989), Praha 2004.

Michel de Certeau: Psaní dějin, Brno 2011.

Tomáš Dvořák (ed.): Kapitoly z dějin a teorie médií, Praha 2010.

Richard van Dülmen: Historická antropologie, Praha 2002.

Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody, Praha 2009.

Miroslav Hroch (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus, Praha 2003.

Roger Chartier: Na okraji útesu, Červený Kostelec 2010.

Georg Iggers: Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002, 2006.

Zdeněk Jindra (ed.): Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin, Praha 1997.

Libora Oates-Indruchová (ed.): Dívčí válka s ideologií, Praha 1998.

Hayden White: Tropika diskurzu, Praha 2010.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (08.02.2024)

Sylabus LS 23/24 doc. Kamil Činátl, Ph.D.

1) Úvodní setkání: seznámení s obsahem kurzu a s charakterem seminární práce. Studenti stručně představí témata diplomových prací s důrazem na metodologická východiska a problémové otázky.
2) Jak poznáváme minulost? Epistemologická východiska historického poznání: vědeckost historiografie, užití pojmů, vymezení vůči přírodním vědám, vztah k hodnotám a hodnocení.
3) Francouzská škola Annales a její přínos historické vědě: koncept mentalit, interdisciplinarity, seriální dějiny, dlouhé trvání, kolektivní reprezentace.
4) Intelektuální dějiny, dějiny pojmů – Reinhart Koselleck.
5) Diskurzivní analýza jako metoda historického výzkumu.
6) Intelektuální dějiny, dějiny pojmů.
7) Mikrohistorie a kulturní antropologie: historická věda a malé struktury, odvrat od „velkých“ teorií, důraz na aktéry historického dění.
8) Obrat k prostoru v historiografii.
9) Postmoderní výzvy k historiografii - obrat k jazyku, sémiotika, návrat vyprávění, poststrukturalistické koncepty sociálněvědního poznání.
10) Memory studies. Koncepty paměti a historiografie (kolektivní paměť, místa paměti, koncept performativity, metodologie orální historie).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK