PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historiografie hospodářských a sociálních dějin II - AHS588025
Anglický název: Historiography of Economic and Social History II
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (07.02.2023)
Náplní cvičení bude diskuze nad texty k sociálním a hospodářským dějinám 19. a zejména 20. století. V první části semestru se budeme věnovat základním textům poskytujícím určitý typ analýzy kapitalismu, tj. textům a autorům, z nichž historikové a historičky sociálních a hospodářských dějin ve 20. století větší či menší míře vycházeli. Jedná se především o fundamentální texty Maxe Webera, Karla Marxe a F. Engelse, dále o některé významné texty profilující různé způsoby analýzy kapitalismu v polovině 20. století (Polanyi, Hayek). V druhé části semestru se pak budeme zabývat texty klíčových historiků a historiček sociálních a hospodářských dějin, a to jak v obecnějším (zejm. evropském) kontextu, tak českou či československou produkcí podstatnou pro hospodářsko a sociálně historickou perspektivu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (07.02.2023)

Cílem předmětu bude získat základní orientaci v historiografii hospodářských a sociálních dějin. Tzn. nejen znalost klíčových textů historiček a historiků hlásících se k těmto subdisciplínám historické vědy, ale také textů, perspektiv a způsobu reflexe hospodářského systému a fungování společnosti, z nichž historici a historičky ve svém psaní vycházejí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (07.02.2023)

Pravidelná a aktivní účast na cvičení a přednesení referátu

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (19.02.2024)

Texty k četbě a rozpravě

Max Weber – sken dostupný: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/487057/mod_resource/content/1/Weber_Protestantska-etika.pdf

Karel Marx – Námezdní práce: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1849/041849b.html

Karel Marx – Předmluva: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1859/Ke%20kritice/predmluva.htm

Bedřich Engels – Postavení dělnické třídy: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1844/121844/indx121844.html

Karl Polanyi – Velká transformace, Brno 2006

Friedrich A. Hayek – Cesta do otroctví, Praha 1990

E.P.Thompson; The Making of the English Working Class, London 1963

František Kutnar; in: K otázce struktury historického faktu, in: Kutnar, František, O dějinách lidu a lidech, Praha 2019, s. 29-35

František Kutnar; Úvodem o lidu jako problému historického studia, in: Kutnar, František, O dějinách lidu a lidech, Praha 2019, s. 97-108

J. Kocka; Traditionsbindung und Klassenbindung, München 1987

O.Urban; Kapitalismus a česká společnost, Praha 1978

M. Hroch; Pohledy na národy a nacionalismus, čítanka textů, Praha 2003

M. Hroch; Na prahu národní existence, Praha 1999

Další literatura k tématu

JIROUŠEK, Bohumil a kol. Proměny diskursu české marxistické historiografie: (kapitoly z historiografie 20. století). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav ve spolupráci s NTP Pelhřimov, 2008

HORSKÝ, Jan. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009

HANUŠ, Jiří, ed. a VLČEK, Radomír, ed. Historik v proměnách doby a prostředí 20. století. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009

ARNOLD, John H., Matthew HILTON, and Jan RÜGER (eds), History after Hobsbawm: Writing the Past for the Twenty-First Century, Oxford, 2017

SOMMER, Vítězslav, Angažované dějepisectví, Praha: NLN 2012  

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (07.02.2023)

Příprava na jednotlivá setkání bude probíhat formou čtení textů. Při setkáních bude o těchto textech referováno a bude nad nimi probíhat kritická diskuze. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (19.02.2024)

Historiografie sociálních a hospodářských dějin – cvičení

LS 2023/2024

 

Vyučující: Doc. Matěj Spurný, Ph.D.

 

Termín: Čtvrtek 14:10 – 15:40

 

Atestace: Pravidelná a aktivní účast na cvičení a přednesení referátu.

 

Náplní cvičení bude diskuze nad texty k sociálním a hospodářským dějinám 19. a zejména 20. století. V první části semestru se budeme věnovat základním textům poskytujícím určitý typ analýzy kapitalismu, tj. textům a autorům, z nichž historikové a historičky sociálních a hospodářských dějin ve 20. století větší či menší míře vycházeli. Jedná se především o fundamentální texty Maxe Webera, Karla Marxe a F. Engelse, dále o některé významné texty profilující různé způsoby analýzy kapitalismu v polovině 20. století (Polanyi, Hayek). V druhé části semestru se pak budeme zabývat texty klíčových historiků a historiček sociálních a hospodářských dějin, a to jak v obecnějším (zejm. evropském) kontextu, tak českou či československou produkcí podstatnou pro hospodářsko a sociálně historickou perspektivu.  

 

Program kurzu:

 

22.2.    Úvodní informační schůzka – představení kurzu a rozdělení referátů

 

29.2.    Co je kapitalismus? Analýza a kritika I.  (60 stran textu)

Max Weber – Protestantská etika a duch kapitalismu (M. Weber, Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, s. 185–245)

 

14.3.    Co je kapitalismus? Analýza a kritika II. (150 stran textu)

Friedrich Engels – Postavení dělnické třídy v Anglii (kapitoly: Předmluva,Velká města, Závěry, Jednotlivá pracovní odvětví)

Karl Marx – Námezdní práce a kapitál; Ke kritice politické ekonomie (Předmluva)

 

4.4.      Reflexe kapitalismu a vize jeho transformace prismatem krize 30. let (cca 300 str. textu)

Karl Polanyi – Velká transformace, Brno 2006. (Část Druhá – Vzestup a pád tržní ekonomiky)

Friedrich A. Hayek – Cesta do otroctví, Praha 1990, Brno 2004 a 2008 (část textu)

 

11.4.    Kapitalismus v historické perspektivě I (E.P.Thompson a F.Kutnar, cca 80 stran)

 

25.4.    Kapitalismus v historické perspektivě II (J.Kocka a Otto Urban, cca 80 stran)

 

2.5.      Národy a nacionalismus v sociálněhist. perspektivě (M.Hroch, E. Hobsbawm, 70 str.)

            alt.

            Sociální dějiny tváří v tvář kulturněhistorickému obratu

 

16.5.    Dočítání textů, diskuze, reflexe

 

 

Texty k četbě (s ev. odkazy na online zdroje):
Max Weber; Protestantská etika a duch kapitalismu, čes. in: Weber, Max; Metodologie, sociologie a politika (ed. Miloš Havelka), Praha: OIKOYMENH, 2009, s. 182-242. Online: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/487057/mod_resource/content/1/Weber_Protestantska-etika.pdf

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/487057/mod_resource/content/1/Weber_Protestantska-etika.pdf

Karel Marx – Námezdní práce: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1849/041849b.html

Karel Marx – Předmluva: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1859/Ke%20kritice/predmluva.htm

Bedřich Engels – Postavení dělnické třídy: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1844/121844/indx121844.html

Kutnar, František; Úvodem o lidu jako problému historického studia, in: Kutnar, František, O dějinách lidu a lidech, Praha 2019, s. 97-108

Karl Polanyi – Velká transformace, Brno 2006

Friedrich A. Hayek – Cesta do otroctví, Praha 1990

E.P.Thompson; The Making of the English Working Class, London 1963

J. Kutnar; O dějinách, lidu a lidech, Praha 2019

J. Kocka; Traditionsbindung und Klassenbindung, München 1987

O.Urban; Kapitalismus a česká společnost, Praha 1978

M. Hroch; Pohledy na národy a nacionalismus, čítanka textů, Praha 2003

M. Hroch; Na prahu národní existence, Praha 1999

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK