PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Španělský jazyk II - AHS555042
Anglický název: Spanish Language II
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIH520039
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Simona Binková, CSc.
Záměnnost : AHS555025
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Simona Binková, CSc. (24.11.2019)

Cílem předmětu je poskytnout studentům-začátečníkům jazykové dovednosti, jež by jim umožnily orientaci v každodenních situacích ve španělskojazyčném prostředí (studijní pobyty) a usnadnily začátky užití jazyka v odborné praxi (sestavení životopisu, četba). Pozornost bude věnována i základním rozdílům mezi evropskou a americkou španělštinou. Vedle předepsané učebnice, jež poslouží především jako vodítko pro zvládnutí nejdůležitějších gramatických jevů, bude využito také materiálů ze zahraničních učebnic španělštiny, dalších textů a audionahrávek. Předmět počítá s vysokými nároky na soustavnou domácí přípravu, s průběžným odevzdáváním kratších písemných prací na vybraná témata a s aktivním zapojením studenta v hodinách v interakci s kolegy i učitelem formou konverzace.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Simona Binková, CSc. (24.11.2019)

Povinná učebnice:
Libuše Prokopová, Španělština pro samouky (Praha 1990 a pozdější vydání + audioCD)

Rozšiřující materiály:
Nieves García Fernández - Jesús Sánchez Lobato, Espaňol 2000. Nivel elemental, Madrid (+

audioMC)

  • , Espaňol 2000. Nivel medio. Madrid 1981nn.

kol., Fiesta 1, 2. Fraus, Praha, 2001nn.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Simona Binková, CSc. (24.11.2019)

Zvládnutí gramatiky a lexika 1.-25. lekce Samouků. Předpokladem k připuštění k závěrečnému testu je splnění podmínek ZS a včasné odevzdání čtyř kratších písemných prací na stanovená témata za LS.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Simona Binková, CSc. (24.11.2019)

Letní semestr
 
1 - Budoucí čas pravidelných a nepravidelných sloves. Téma: program na zítra, v létě…
2 - Číslovky řadové. Dny v týdnu, označení měsíců. Slovesa se změnou v kmeni E-I.
3 - Stupňování příd. jmen a příslovcí. Srovnávání. Téma: počasí
4 - Osobní zájmena 3. a 4. pádu. Slovesa decir a traer. Téma: v restauraci
5 - Imperfektum. Téma: obvyklé prázdniny.
6 - Skupiny osobních zájmen 3. a 4. pádu. Podmiňovací způsob přítomný.
7 - Osobní zájmena po předložkách. Vyjádření todo - todos - todo el - todos los - cada.
8 - Shrnutí tázacích a vztažných zájmen a příslovcí. Sloveso poner. Téma: nákupy.
9 - Minulý čas dokonavý pravidelných sloves.
10 - 11 Minulý čas dokonavý nepravidelných sloves. Téma: program včera, loni…
12 - Opakování předložkových vazeb.
13 - Předpřítomný čas.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK