PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Španělský jazyk I - AHS555041
Anglický název: Spanish Language I
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIH520038
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Simona Binková, CSc.
Záměnnost : AHS555025
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Simona Binková, CSc. (24.11.2019)

Cílem předmětu je poskytnout studentům-začátečníkům jazykové dovednosti, jež by jim umožnily orientaci v každodenních situacích ve španělskojazyčném prostředí (studijní pobyty) a usnadnily začátky užití jazyka v odborné praxi (sestavení životopisu, četba). Pozornost bude věnována i základním rozdílům mezi evropskou a americkou španělštinou. Vedle předepsané učebnice, jež poslouží především jako vodítko pro zvládnutí nejdůležitějších gramatických jevů, bude využito také materiálů ze zahraničních učebnic španělštiny, dalších textů a audionahrávek. Předmět počítá s vysokými nároky na soustavnou domácí přípravu, s průběžným odevzdáváním kratších písemných prací na vybraná témata a s aktivním zapojením studenta v hodinách v interakci s kolegy i učitelem formou konverzace.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Simona Binková, CSc. (24.11.2019)

Povinná učebnice:
Libuše Prokopová, Španělština pro samouky (Praha 1990 a pozdější vydání + audioCD)

Rozšiřující materiály:
Nieves García Fernández - Jesús Sánchez Lobato, Espaňol 2000. Nivel elemental, Madrid (+

audioMC)

  • , Espaňol 2000. Nivel medio. Madrid 1981nn.

kol., Fiesta 1, 2. Fraus, Praha, 2001nn.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Simona Binková, CSc. (24.11.2019)

Zvládnutí gramatiky a lexika 1.-13. lekce Samouků. Předpokladem k připuštění k závěrečnému zápočtovému testu je včasné odevzdání čtyř kratších písemných prací na stanovená témata za ZS.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Simona Binková, CSc. (24.11.2019)

 Zimní semestr

1 - Úvod. Výslovnost, grafika a jejich vzájemný vztah. Písmeno - hláska - foném.
2 - Samohlásky silné a slabé, dvojhlásky a trojhlásky. Přízvuk, vázání.
Sloveso tener, otázka, zápor. Téma: pozdravy
3 - Rod, člen, přechylování podst. a příd. jmen. Množné číslo. Téma: přátelé
4 - Osobní zájmena. Slovesa 1. třídy.
5 - Slovesa 2 a 3. třídy.
6 - Vyjádření pádových vztahů. Sloveso ser.
7 - Číslovky základní 0-10. Sloveso venir. Téma: rodina
8 - Přivlastňovací zájmena. Nepravidelná slovesa typu conocer. Mucho - poco - demasiado - bastante.
9 - Sloveso estar. Rozdíl estar - ser. Slovesa saber, salir.
10 - Ukazovací zájmena. Sloveso haber. Rozdíly ser -estar - haber. Sloveso ver. Téma: Mi ciudad
11 - Rozkazovací způsob. Slovesa ir a oír. Vyjádření blízké budoucnosti.
12 - Číslovky základní 11-30. Hodiny. Slovesa se změnou v kmeni E-IE. Sloveso dar.
13 - Číslovky základní 40-1000. Zvratná slovesa. Slovesa se změnou v kmeni O-UE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK