PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociální a myšlenkové světy předmoderního člověka - AHS555039
Anglický název: Social and Intellectual Worlds of Early Modern Europeans
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10265
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Záměnnost : AHSV10261
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D. (31.01.2014)

Svět předmoderního člověka

 

Syllabus

Kurs nabízí alternativní interpretaci utváření moderní Evropy, jeho hlavním cílem je rozšíření pohledu na komplexní historické procesy jako je modernizace, industrializace, demokratizace atd., zejména prostřednictvím pohledu na specifické aspekty pozdně středověkého, respektive raně moderního každodenního života, mentalit a myšlenkové a sociálních zvyklostí (16 - 18.století) Kurs se věnuje problémovým okruhům zdánlivě absentujícím v komplexních historiích evropské civilizace. Tento přístup by měl umožnit pohled na "kořeny" novověké Evropy svěží perspektivou. Při použití metod nové kulturní historie a dalších konceptuálních rámců ovlivněných jazykovým obratem a symbolickou antropologií, bude se kurs formou spíše seminární zaměřovat na formování  kolektivních a individuálních identit v raně novověkém prostředí. Zvláštní pozornost budeme věnovat dobovým představám o společnosti a sociálním řádu, reprezentaci a disciplinami Jiného  (včetně takových témat jako jsou identifikační strategie, rituály sociální exkluse, historie marginálních sociálních skupin, kriminality, fyzické odlišnosti, náboženských zápasů a perspektivy genderové historie etc).

 

Kurs má za úkol přiblížit základní tématické a badatelské problémy, poskytnout jejich charakteristiku v systémové i vývojové perspektivě a zároveň zprostředkovat i přehled hlavních směrů  dosavadního bádání v naší a zejména světové historiografii. Předpokládá se možná participace externích spolupracovníků.  

Rozpis jednotlivých přednášek

1) Projevy přechodu mezi pozdním středověkém a raným novověkem

(problematika nerovnoměrnosti historického vývoje )

2) Formy každodenního života ve městě a na venkově

3) Dobové představy o společnosti a řádu

4) Předmoderní člověk a náboženství I

5Předmoderní člověk a náboženství II

6) Reprezentativní veřejnost, každodennost a umění

7) Nesakrální myšlenkový svět, věda, knižní kultura

8) Rituály sociální exkluse, Marginální sociální skupiny městské a venkovské společnosti

9) Předmoderní člověk a strach, nemoci a smrt, přechodové rituály 

10) Emancipační myšlenky, revoluce, osvícenství

11) Zrod kapitalistické společnosti a sociální dopady

12) Vztah k "jinému" - stereotypy, kolektivní identity a jejich zakotvení

13) Shrnutí

Forma výuky-přednáška, diskuze nad vybranými texty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK