PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Komparativní dějiny - AHS555035
Anglický název: Comparative History
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Neslučitelnost : AHESV027, AHSV10161, AHSV10183, AHS410372
Záměnnost : AHSV10264
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (05.10.2019)
Kurz seznamuje s pravidly komparativní metody a příbuzných přístupů v historickém výzkumu a dále představuje vybraná témata moderních dějin ve srovnávací perspektivě a na základě komparativně založených studií a výzkumných projektů. Kurz rámcově pokrývá evropské dějiny v období zrodu moderní společnosti (17. - 19. století) a zaměřuje se na vyprané procesy modernizace (formování států a národů, revoluce, urbanizace, proměny v kultuře). Absolvent kurzu si osvojí základní pravidla komparativní metody, která dokáže aplikovat na vybraném tématu, bude schopen nahlížet na vývoj moderní evropské společnosti v jeho rozmanitosti, regionálních zvláštnostech, variantách a osobitých rysech dílčích společností, seznámí se s teoretickými diskusemi o vybraných problémech historického vývoje, a bude umět zařadit své historické znalosti do širokých souvislostí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Cílem kurzu je přiblížit studentům postupy komparativní metody, jimiž si ujasňujeme osobitost historických jevů a procesů a zároveň usilujeme o jejich zařazení do obecných souvislostí.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Antologie textů na CD-ROM (Kocka, Haupt, Grew)

případně ve fotokopiích k dispozici:

Heinz-Gerhard HAUPT: European History as Comparative History, Ab Imperio, 1/2004, p. 111- 125.

Jürgen KOCKA: Comparison and Beyond, in History and Theory 42/2003

Jürgen KOCKA: The uses of comparative history in Societies made up of history, 1996

Marc Bloch aujourd´hui. Histoire comparée et sciences sociales. Paris: Éditions de l´EHESS 1990.

Hartmut KAELBLE: Der historische Vergleich. Eine Einführung zum 19. Und 20. Jahrhundert, Frankfurt/New York 1999.

Další literatura podle zaměření a jazykového vybavení studentů.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Forma kurzu: přednáška s diskusí o prostudovaných textech. Předpokládá se aktivní znalost alespoň anglického jazyka.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Aktivní účast ve výuce. Písemné zpracování příkladu aplikace komparativní metody na konkrétní historický materiál.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Problémové okruhy:

1. Vývoj názorů na komparativní metodu od konce 19. století

2. Evropa a svět: specifika evropského vývoje

3. Současný stav diskusí o komparativní metodě

4. Šíření reformace v Evropě

5. Příklad synchronní komparace:politická krize v polovině 17. století

6. Absolutismus a merkantilismus

7. Revoluce 18. - 19. století

8. Příklad komparace transferu: ohlas Francouzské revoluce v evropské společnosti;důsledky napoleonských válek

9. Národotvorné procesy: národní hnutí a jeho programy

10. Evropská urbanizace

11. Sociální původ inteligence v 19. století

12. Konstrukce "národních dějin"

13. Místo českých dějin v evropském kontextu

14. Možnosti a meze komparativní metody ? kulturní transfer, ?histoire croisée?

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Ukončené bakalářské studium. Kurs je vytvořen pro studenty specializace Obecné a komparativní dějiny. Pro studenty dalších specializací je otevřen jako specializační výuka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK