PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Východní a jihovýchodní Evropa ve 20. století - AHS555029
Anglický název: Eastern and South-eastern Europe in the 20th century
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:15 / neurčen (neurčen)
letní:15 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (06.10.2019)
Kurs je přednostně určen studentům magisterského studia nejnovějších světových dějin. Jeho cílem je seznámit se základními problémy historického vývoje ve východní a jihovýchodní Evropě ve 20. století a s historiografickými debatami nad interpretací klíčových událostí a jevů. Smysl kursu není v detailním faktografickém popisu politických událostí, ale v jejich zasazení do širokého sociálního a kulturního kontextu. Kurs bude kombinovat formu přednášky a semináře.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (06.10.2019)

Základní studijní literatura:

(Jihovýchodní Evropa)

Hladký, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 388 s.

Hradečný, Pavel et al. Dějiny Albánie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 716 s. Dějiny států.

Hradečný, Pavel et al. Dějiny Řecka. Vydání třetí. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 785 stran. Dějiny států.

Hradečný, Pavel. Řekové a Turci: nepřátelé nebo spojenci?. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 226 s. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 12.

Mosković, Boris. Mezi Titem a Tuđmanem: Chorvatsko v letech 1989-1990. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 283 stran.

Pelikán, Jan et al. Dějiny Srbska. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 670 s. Dějiny států

Pelikán, Jan, CHROBÁK, Tomáš, RYCHLÍK, Jan, TUMIS, Stanislav, VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej, ŽÍLA, Ondřej, Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 stran.

Pelikán, Jan. Novými cestami: Kosovo v letech 1958-1969. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 400 s.

Pirjevec, Jože, Jugoslávie 1918-1992. Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie. Praha 2000.

Rychlík, Jan a kol. Dějiny Bulharska. Třetí doplněné a přepracované vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 536 stran. Dějiny států.

Rychlík, Jan a Kouba, Miroslav. Dějiny Makedonie. Vydání druhé. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 470 stran. Dějiny států.

Rychlík, Jan a Perenćević, Milan. Dějiny Chorvatska. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 576 s. Dějiny států.

Rychlík, Jan et al. Dějiny Slovinska. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 441 s. Dějiny států.

Šesták, Miroslav et al. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny - NLN, 2001. 756 s. Dějiny států.

Šístek, František. Dějiny Černé Hory. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 614 stran. Dějiny států.

Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo: kosovská otázka ve 20. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 471 s.

Tejchman, Miroslav, Hradečný, Pavel a Šesták, Miroslav. Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 1996. 255 s.

Tejchman, Miroslav. Balkán ve 20. století. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 437 stran.

Tejchman, Miroslav. Balkán ve válce a v revoluci: 1939-1945. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2008. 768 s.

Tejchman, Miroslav. Nicolae Ceausescu: život a smrt jednoho diktátora. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 204 s. Knižnice Dějin a současnosti.

Treptow, K. W. Dějiny Rumunska. Praha 2000.

Vykoukal, Jiří, Tejchman, Miroslav a Litera, Bohuslav. Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 860 s.

Žíla, Ondřej. "Jedna si jedina moja domovina?": etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 412 s.

 

 

Další odborná literatura:
ANTONIĆ, S.: Zarobljena zemlja. Srbija za vlade Slobodana Miloševića. Beograd 2002.

ARNAUT, S.: O čemu govorimo kad govorimo o Bosni. Ogledalo Ljubljana 2004.

BANAC, I. : Raspad Jugoslavije. Eseji o nacionalizmu i nacionalnim sukobima. Zagreb 2001

BANAC, I. : Cijena Bosne. Članci, izjave i javni nastuppi 1992 - 1993. Zagreb 1996

BANAC, I.: The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics. New York 1984.

BATAKOVIĆ, D., Nova istorija srpskog naroda, Beograd 2000

BEGIĆ, K.I.S: Bosna i Hercegovina od Vanceove misije do Daytonskog sporuzama.Sarajevo 1997

BEKIĆ, D.: Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi s velikim silami. Zagreb 1988.

BENSON, L.: Yugoslavia. A Concise History. New York 2001

BILANDŽIĆ, D., Hrvatska moderna povijest, Zagreb 1999

BOSE, S. : Bosnia after Dayton. Nationalist Partition and International Intervention. New York 2002

BURG, S., SHOUP, P.S.: The War in Bosnia-Herzegovina: ethnic conflict and international intervention. London 1999

CLOGG, R.: A Short History of Modern Greece. Cambridge 1985.

CLOGG, R.: Concise History of Greece.Cambridge 2002.

CLOSE, D. (ed.), The Greek Civil War 1943-1950. London 1993.

CRAMPTON, R. J.: A Concise History of Bulgaria. Cambridge 1997.

CRAMPTON, R. J.: The Balkans since the Second World War. London 2002.

DAALDER, I. H.: Getting to Dayton. The Brookings Institution. London 2000.

DIMIĆ, Lj.:Istorija srpske državnosti, III., Srbija u Jugoslaviji. Novi Sad 2001.

FINE, J., DONIA, R.: Bosnia and Herzegovina. A Tradition Betrayed. New York 1994.

FISHER-GALATI, S. Twentieth Century Rumania. New York 1991.

GIRENKO, J.: Tito-Stalin, Moskva 1987

GOLDSTEIN, I: Hrvatska povijest. Zagreb 2003.

GOLDSTEIN, Ivo a GOLDSTEIN, Slavko. Tito. Zagreb 2015. 

MALCOLM, N.: Bosnia. A short History. London 1994.

MAZOWER, M.: Balkan: kratka povijest, Zagreb: Srednja Europa, 2003.

PELIKÁN, J. : Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii, Praha 1997

PETRANOVIĆ, B. : Istorija Jugoslavije 1918 - 1988 (3 knihy), Beograd 1988.

PIRJEVEC, J.: Jugoslovanske vojne 1991 - 2001. Ljubljana 2003.

POPOV, N. (ed.): Srpska strana rata. Trauma i katarza u istorijskom pamćenju I-III. Beograd 2001.

PRUNK, J.: A Brief History of Slovenia. Historical Background on the Republic of Slovenia. Ljubljana 1994.

RAMET, P. S. : Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1962 - 1991. Bloomington and Indianapolis 1992.

RAMET, S.: Balkanski Babilon: raspad Jugoslavije - od Titove smrti do Miloševićeva pada, Zagreb: Alinea, 2005.

SUNDHAUSSEN, H. Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten 1943-2011: Eine ungewöhnliche Geschichte des Gewöhnlichen. Wien 2012.

SUNDHAUSSEN, H. Geschichte Serbiens 19.-21. Jahrhundert. Wien 2007.

TEJCHMAN, HRADEČNÝ, ŠESTÁK: Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. Praha 1996.

TODOROVA, M. : Imagining the Balkans, Oxford University Press, 1997.

TROEBST, S. a HATSCHIKJAN, M. ed. Südosteuropa: Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur: ein Handbuch. München 1999.

VICKERS, M.: Between Serb and Albanian: a History of Kosovo. London 1988.

WACHTEL, A.B.: Balkans in World History, New York: Oxford University Press, 2008.

WOODWARD, Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War. 1995.

 

Literatura k dějinám východní Evropy:

BABEROWSKI, J.: Rudý teror. Dějiny stalinismu. Praha 2004.

BOJKO, O. - GONĚC, V.: Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno 1997.

BRADLEY, J. F. N.: Válka a mír po roce 1945. Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem. Praha 1994.

CROZIER, B.: Vzestup a pád sovětské říše. Praha 2004.

DANČÁK, B. -  Pospíšil, I. -  Rakovský, A.: Pobaltí v transformaci. Brno 1999.

DOUBRAVA, J.: Boris Jelcin. Car ruských změn. Praha 1997.

DURMAN, K.: Popely ještě žhavé. Válka a nukleární mír. Praha 2004.

DURMAN, K.: Popely ještě žhavé. II. Konce dobrodružství 1964-1991. Praha 2009.

DURMAN, K.: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991. Praha 1998.

FIGES, O.: Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924. Praha - Plzeň 2005.

HOLZER, J.: Politické strany Ruska. Hledání identity. Brno 2004.

HOLZER, J.: Politický systém Ruska. Hledání státu. Brno 2001.

HORÁK, S.: Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha 2008.

KARAMZIN, N. M.: Obrazy z dějin Říše ruské I-II. Praha 1984.

MALIA, M.: Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Praha 2004.

MOULIS, V.: Neobyčejný život Nikity Sergejeviče. N. S. Chruščov a jeho doba. Praha 2006.

PIPES, R.: Dějiny ruské revoluce. Praha 1998.

PIPES, R.: Rusko za starého režimu. Praha 2004.

SAHANOVIČ, H. -  ŠYBIEKA Z.: Dějiny Běloruska. Praha 2006.

SERVICE, R.: Lenin. Praha 2002.

ŠVANKMAJER, M. a kol.: Dějiny Ruska: přehled politického vývoje společnosti. Díl 1. Praha 1967.

ŠVANKMAJER, M. a kol.: Dějiny Ruska. Praha 2004.

ŠVEC, L. - MACURA, V. - ŠTOLL, P.: Dějiny pobaltských zemí. Praha 1996.

ŠVORC, P.: Zakletá zem / Podkarpatská Rus 1918-1946. Praha 2007.

TAUBMAN, W.: Chruščov. Člověk a jeho doba. Praha 2005.

TUCKER, R. C.: Stalin. Na vrcholu moci. Revoluce shora 1928-1941. Praha 2000.

VEBER, V.: Leninova vláda (Rusko 1917-1924). Praha 2003.

VEBER, V.: Mikuláš II. a jeho svět (Rusko 1894-1917). Praha 2000.

VEBER, V.: Stalinovo impérium (Rusko 1924-1953). Praha 2003.

VYKOUKAL, J. - LITERA, B. - TEJCHMAN, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha 2000.

WANNER, J.: Brežněv a východní Evropa. Praha 1995.

ZÁJEDOVÁ, I.: Pobaltská regionální spolupráce. Praha 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (06.10.2019)

V obou semestrech pravidelná účast na výuce, aktivní plnění zadaných úkolů. Zápočet po zimním semestru formou písemného testu. Zkouška – ústní zkouška na základě přečtené literatury (minimálně 5 titulů z doporučené literatury).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (06.10.2019)

Dějiny jihovýchodní Evropy (ZS)

1. Vymezení regionu. Balkán nebo Jihovýchodní Evropa?

2. Geografie, sídelní struktura, etnické a náboženské poměry

3. Státní tradice, vliv velmocí.

3. Národotvorné procesy a vznik moderních států

4. Válečné tradice a úloha války v boji za státní a národní nezávislost

5. Balkánské války. Regionální spolupráce a integrace nebo národní stát?

6. První světová válka

7. Meziválečné období I. Politická kultura mezi disfunkční liberální demokracií a diktaturou

8. Meziválečné období II. Radikální alternativy: Extrémní pravice, komunisté.

9. Druhá světová válka

10. Mezi Stalinem a Titem, 1945–1953.

11. Internacionalismus nebo národní komunismus? „Státní socialismus“ v JVE.

12. Zánik socialistických režimů a jeho důsledky. JVE v 90. letech 20. století.

13. Bilance 20. století v JVE. Zmařená modernizace a emancipace?

 

Dějiny východní Evropy (LS)

1) Východní Evropa za první světové války a její důsledky pro poválečné uspořádání

2) Rusko za revoluce a občanské války (1917-1921)

3) Sovětské Rusko (Sovětský svaz) ve dvacátých letech (1921-1929)

4) Stalinova třicátá léta a jejich interpretace (1929-1941)

5) Meziválečný vývoj Ukrajiny a Pobaltí a dalších neruských republik (1922-1941)

6) Sociokulturní vývoj východní Evropy mezi válkami (1917-1941)

7) Velká vlastenecká válka a její důsledky pro poválečné postavení Sovětského svazu (1941-1945)

8) Pořádky Studené války - Sovětský svaz v posledních letech Stalinova života (1945-1953)

9) Chruščovovo tání (1953-1964)

10) Brežněvova éra stagnace? (1964-1982/5)

11) Gorbačovova perestrojka a rozpad Sovětského svazu (1985-1991)

12) Jelcinův úpadek a Putinův restart - kam kráčí Rusko? (1991-2008)

13) Sociokulturní vývoj Sovětského svazu (Ruska) po druhé světové válce (1945-2008)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK