PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny Latinské Ameriky II - AHS555022
Anglický název: History of Latin America II
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIH520002
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Náplní první části přednášky je jak faktografické pokrytí prvního období kontaktu Starého a Nového světa (1492-ca.

1550) a bezprostředních dopadů tohoto kontaktu na evropskou společnost, tak - zejména - vysvětlení procesů tímto kontaktem vyvolaných a společnost Latinské Ameriky dodnes ovlivňujících.

Druhá část přednášky předpokládá absolvování přednášky Dějiny LA - Conquista, na niž navazuje. Jednotlivé přednášky

se věnují podrobnějšímu pohledu na určité etapy dějinného vývoje španělsky a portugalsky hovořících zemí amerického

kontinentu (počátky kolonizace a administrativního uspořádání, 1500-1550; vrcholné období a krize za Habsburků, 1550-

1700; války o dědictví španělské, bourbonské reformy 18. stol. a předpoklady válek za nezávislost). Pozornost je věnována

mj. podstatným otázkám sociálního a hospodářského vývoje, některým specifikům kulturního života a odlišnostem ve vývoji

španělské Ameriky a Brazílie.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Conquista

Carmen Bernard - Serge Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo (Del Descubrimineito a la Conquista. La experiencia europea, 1492-1550), México 1990

Tzvetan Todorov, Dobytí Ameriky (Problém druhého), Praha 1996

Josef Janáček, Století zámořských objevů (1415-1522), Praha 1965

Oldřich Kašpar, Zámořské objevy 15. a 16. století a jejich ohlas v českých zemích, Praha 1992

Stephen Greenblatt, Podivuhodná vlastnictví: Zázraky Nového světa, přel. Lucie Johnová, Praha 2004

Kolumbův lodní deník, Praha 1942 (Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy, dokumenty, Praha 1958)

Spis o nových zemích a novém světě, Praha 1981

Bartolomé de Las Casas, O zemích indijských zpustošení a vylidňování zpráva nejstručnější, Praha 1954

Lewis Hanke, Aristotle and the American Indians, London 1959

Edmundo O'Gorman, La invención de América, México 1958 (Invention of America, Bloomington 1961)

William Hickling Prescott, Dějiny dobytí Mexika, Praha 1956

Hernán Cortés, Dopisy (Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu), Praha 2000

Bernal Díaz del Castillo, Pravdivá historie o dobývání Mexika, 2 sv., Praha 1980

Charles Gibson, The Aztecs under Spanish Rule (A History of the Indians of the Valley of Mexico, 1519-1810), Stanford 1964

Serge Gruzinski, The conquest of Mexico, Cambridge 1993 (La colonisation de l'imaginaire, Paris 1988)

Inge Clendinnen, Ambivalent Conquests (Maya and Spaniards in Yucatan, 1517-1570), Cambridge 1987

Nancy Farriss, Maya Society under Colonial Rule, Princeton 1984

William Hickling Prescott, Dějiny dobytí Peru, Praha 1980

John Hemming, Dobytí říše Inků, Praha 1970

James Lockhart, The Men of Cajamarca (A Social and Biogpraphical Study of the First Conquerors of Peru), Austin and London, 1972

James Lockhart, Spanish Peru 1532-1560 (A Colonial Society), Madison 1968

Steve Stern, Peru's Indian Peoples and the Challenge of Spanish Conquest, Madison 1982 (2nd ed. 1993)

Hans Staden, Dvě cesty do Brazílie, Praha 2000

Pero Vaz de Caminha, Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie, Praha 2000

Jean de Léry, Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove, Praha 1957

Urs Bitterli, Alte Welt - neue Welt (Formen des europäisch-überseeischen Kulturkontakts vom 15. bis zum 18. Jahrhundert), Munich 1986

Frauke Gewecke, Wie die neue Welt in die alte kam, Munich 1992

Markéta Křížová, Ušlechtilí divoši, nebo lidské trosky? (Zámořské objevy a sebereflexe Starého světa), in Dějiny a současnost 2002/4, s. 6-9

Koloniální období

Povinná literatura:
POLIŠENSKÝ, Josef, a kol., Dějiny Latinské Ameriky, Svoboda, Praha 1979.

OPATRNÝ, Josef, Amerika v proměnách století, Libri, Praha 1998.

LUCENA SALMORAL, Manuel (coord.), Historia de Iberoamérica, T. II - Historia Moderna, Madrid 1990.

Doporučená literatura:
OPATRNÝ, Josef, Objevitelé, dobyvatelé, osadníci, ROAD, Praha 1992.

Bethell, Leslie (ed.), The Cambridge History of Latin America, vol. I-II, 1984-1986.

kol., Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, I-II, Stuttgart 1992-1994.

NAVARRO GARCÍA, Luis (coord.), Historia de las Américas, II-IV, Madrid 1991.

OTS Y CAPDEQUÍ, José María, El Estado espa?ol en las Indias (různá vydání).

PIETSCHMANN, Horst, Die staatliche Organisation des kolonialen Iberoamerika, Stuttgart 1980.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Zimní semestr

1. Úvod. Evropské kořeny kolonizace Latinské Ameriky

2. Kolumbus a karibská fáze conquisty

3.-4. Pronikání na pevninu. Dobytí aztécké říše. Dobytí mayského území.

5.-6. Dobytí Peru

7.-8. Španělská conquista dalších oblastí (Chile, severovýchod a severozápad Mexika)

9. Portugalská kolonizace Brazílie

10.-11. Indiáni, Evropané a Afričané během conquisty

12. Význam conquisty pro Starý svět

13. Pohledy na conquistu z perspektivy pozdějších století.

14. Závěr.

Letní semestr

1 - Předpoklady objevení Ameriky. Objevení Nového světa jako součást procesu objevných plaveb ve 14.-18. stol.

2 - Portugalské plavby na jih, na východ a na západ. Vasco da Gama. Soupeření s Kastilií.

3 - Okolnosti a význam plaveb KK. Amerika jako překážka plaveb dál na západ. Hledání průlivu. Fernao de Magalhaes. Ovládnutí Tichého oceánu. Otázka Moluk a Filipín.

4 - Evropské předpoklady nově se vytvářející společnosti. Základy administrativního uspořádání Šp. Am a Brazílie.

5 - Společnost a hospodářství rané LA.

6 -Transatlantický a interamerický obchod a finance.

7 - Církev, vzdělání, kultura, umění.

8 - Šp. Amerika 1550-1700. Společenské a demografické proměny.

9 - Hospodářství. Těžba nerostů, zemědělství, řemeslo.

10 - Daňový systém. Církev, vzdělání, kultura.

11 - Vývoj po r. 1700. Politická situace v Evropě a na poloostrově. Dopad evropských konfliktů na dění na amer. kontinentu.

12 - Průběh a vyznění bourbonských reforem ve Španělsku a Šp. Am. Předpoklady válek za nezávislost. Osvícenský absolutismus v Portugalsku, markýz de Pombal, francouzské invaze, vyhlášení brazil. království. Brazilská cesta k nezávislosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK