PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Velmoci a státy západní a jihozápadní Evropy (Francie, Španělsko, Portugalsko) - AHS550019
Anglický název: The Great Powers and States of Western and Southwestern Europe (France, Spain, Portugal)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
Anotace
Kurz je koncipován kombinovaně formou přednášky a semináře s důrazem na debatu na základě vybraných odborných textů. Předmět si klade za cíl poskytnout ucelený přehled o klíčových událostech z dějin zemí jihozápadní Evropy cca v letech 1500–1870. Jádro přednášek je zaměřeno na politické dějiny vybraných států, zejména na vnitřní politiku s odkazy na mezinárodní vývoj analyzovaný i v jiných kurzech. Značná pozornost je dále věnována hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu vývoji daných společností. Hlavní cíl předmětu směřuje k tomu, aby studenti získali vědomí nejdůležitějších souvislostí a pochopili nejvýznamnější společenské procesy, které v rámci absolutních monarchií utvářely jednotlivé mnohovrstevnaté společnosti Ancien Régime. Kurz by měl posluchačům napomoci postihnout shodné, respektive podobné rysy vybraných zemí, stejně jako jejich národní, respektive regionální specifika.
Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (02.02.2022)
Deskriptory

Tematické vymezení:

1. Čas, prostor, lidé a mentality: vymezení problematiky

2. Věk velkých zámořských objevů, situace ve Středomoří, koloniální panství

3. Španělsko a Portugalsko v 16. století

4. Francie první poloviny 16. století (úspěchy a nezdary unifikace království)

5. Náboženské války ve Francii a jejich mezinárodní rozměr, „křesťanské“ Španělsko

6. Francie Ludvíka XIII. a Ludvíka XIV.

7. Vývoj Španělska a Portugalska v 17. století

8. Francie Ludvíka XV. a Ludvíka XVI.

9. Vývoj Španělska a Portugalska v 18. století

10. Velká francouzská revoluce a revoluční Evropa

11. Napoleonské války a vídeňský kongres

12. Francie, Španělsko a Portugalsko: nástin vývoje v 19. století

13. Závěrečné zhodnocení

Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (02.02.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na diskusi v semináři (na základě četby v hodinách, bude distribuována skrze

Moodle)

přednesení ústního referátu k jednomu z předložených dílčích témat 

Ústní zkouška – předložení seznamu přečtené literatury v rozsahu alespoň 8 titulů (z toho

minimálně 3 monografie, 5 dílčích studií v odborných recenzovaných časopisech)

Zkouška bude rovněž ověřovat znalosti v rozsahu povinné základní literatury

Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (20.02.2024)
Literatura

Povinná literatura:

DUBY, G., Dějiny Francie, Praha 2003.

Případně vybrané kapitoly z Joseph Bergin, A History of France, 2015

CHALUPA, J., Dějiny Španělska, NLN, Praha 2017.

KLÍMA, Jan, Dějiny Portugalska, NLN, Praha 2007.

 

Doporučená literatura:

BAUREPAIRE, P. Y, La France des Lumières, 1715-1789, Paris 2011.

BINKOVÁ, Simona, Čas zámořských objevů, Praha 2008.

BLACK, J., Evropa osmnáctého století, Praha 2003.

BORDONOVE, Georges, Ludvík XIII. Spravedlivý „Král Tří mušketýrů“, Praha 2001.

BORDONOVE, G., Ludvík XV. Milovaný – nemilovaný král, Praha 2006.

BROGAN, H, Alexis de Tocqueville. Pokrok demokracie ve věku revoluce, Praha 2011.

CRONIN, Vincent, Ludvík XIV., Praha 1999.

CUENI, C., Velká hra. Životní osudy Johna Lawa, geniálního vynálezce bankovek a loterie,

Praha 2008.

DARTON, R., Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie, Praha 2013.

DOYLE, W., Venality. The Sale of Offices in Eighteenth Century France, Oxford 1996.

FALKNER, J., The War of the Spanish Succession 1701–1714, Barnsley 2015.

FOUCAULT, M., Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, Praha 2000.

FUKALA, Radek, Třicetiletá válka. Konflikt, který změnil Evropu, Opava 2001.

FURET, F. Francouzská revoluce, I a II, Praha 2004.

García de Cortázar, Fernando, Stručné dějiny španělské kultury : cesty kulturou prostřednictvím měst, V Podlesí : Dauphin, 2018.

HÁJKOVÁ, M., „Bartolomějský masakr – mezník ve vztazích Anglie a Francie?“, Historický

obzor 13, 2002, č. 9/10, s. 194–199.

HARTMANN, Petr Claus, Francouzští králové a císaři v novověku: od Ludvíka XII.

k Napoleonovi III. (1498–1870), Praha 2005.

Hermary-Vieille, Catherine, Madam du Barry: vzestup a pád milenky Ludvíka XV., Praha 2004

CHAUNY, Pierre, Dobrodružství reformace, Brno 2001.

CHALUPA, Jiří, „Černá legenda o Španělsku I a II“, Historický obzor 24, č. 7–8 (2013), s. 146–156 a č. 9–10 (2013), s. 204–215.

IM HOF, U., Evropa a osvícenství, Praha 2001.

JOUANNA, A., Bartolomějská noc. Zločin v zájmu státu. 24. srpen 1572, Praha 2010.

KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí: Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech

1500–2000, Praha 1996.

KNECHT, R. J., Richelieu, Praha 2002.

KLUSÁKOVÁ, L. (ed.), Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách,

Praha 1997.

KŘIVSKÝ, P. – SKŘIVAN, A., Století odchází, Praha 2005.

KODETOVÁ, P., Soumrak krále Slunce. Válka o španělské dědictví, 1701–1714, Praha 2017.

3

KOZÁK, J., “Bylo jednou jedno zemětřesení. Lisabonská tragédie 1. listopadu 1755”, Vesmír

90, 632, 2011/11

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2011/cislo-11/bylo-jednou-jednozemetreseni.html

LIVET, G., Náboženské války, Praha 1995.

LYNCH, John,  Bourbon Spain 1700-1808,   Oxford 1989

MACKENNEY, R., Evropa šestnáctého století, Praha 2001.

MCPHEE, P, Living the French Revolution, 1789–1799, New York 2009.

MCPHEE, P., A Social History of France, 1789–1914, 2nd Ed., London 2004.

MITFORDOVÁ, N., Madame de Pompadour, Praha 1998.

MUNCK, T., Evropa sedmnáctého století, Praha 2002.

PARKER, G., Filip II. Španělský král z rodu Habsburků, Praha 1998.

POLIŠENSKÝ, Josef - BARTEČEK, Josef, Dějiny iberského poloostrova do přelomu 19. a

20. století, Praha 2002.

PRITCHARD, J., In Search of Empire. The French in the Americas, 1670–1730, Cambridge

2004.

SEIBT, F., Karel V., Praha 1999.

SKŘIVAN st., A., „Války o dědictví rakouské, 1740–1748“, Historický obzor 12, 2001, č. 1–

2, s. 2–9.

STANĚK, Karel, Soupeření Portugalců a Nizozemců o monopol v obchodu s kořením, 1601–

1669, Historický obzor 22, č. 7/8, 2011, s. 146–155.

TARABA, L, Sukně proti kalhotám. Válka o rakouské dědictví 1740–1748, Praha 2019.

TÖRÖK, D., „Jan Kalvín – srdce dávané v službu“, Historický obzor 21, 2010, č. 5–6, s. 105–

110.

TINKOVÁ, D., Revoluční Francie, 1787–1799, Triton, Praha 2008.

Vincent, Mary & Stradling R.A., Cultural Atlas of Spain and Portugal, Oxford 1994.

WANNER, M., „Počátky francouzského pronikání do Indie“, Historický obzor 6, č. 9/10, 1995,

s. 194–197.

WANNER, M., „Portugalští noví křesťané a integrace světového obchodu 1580–1640“,

Historický obzor 8, č. 1/2, 1997, s. 2–8.

Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (15.05.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK