PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Historická geografie středověké Evropy - AHS550017
Anglický název: Historical geography of Medieval Europe
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (02.12.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy historické, politické a hospodářské geografie východní, střední i západní Evropy v době středověku (cca do roku 1500). Student získá hlubší poznání o politicko-geografickém vývoji jednotlivých částí evropského kontinentu, je seznámen se základním správním uspořádáním nejdůležitějších středověkých států a jeho vývojem, s hospodářskými a sociálními vazbami a vztahy mezi jednotlivými částmi evropského kontinentu a jejich proměnami.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (02.12.2019)

Zkouška

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (02.12.2019)

Základní literatura:
Berg, Rudolf. Putzger - historischer Weltatlas. Berlin: Cornelsen, 2012.
Ditchburn, David – MacLean, Simon – MacKay, Angus. Atlas of medieval Europe. London/New York: Routledge, 2007. http://elibrary.bsu.az/books_400/N_79.pdf
Honzák, František a kol. Evropa v proměnách staletí. Praha: Libri, 2001.
Kinder, Hermann – Hilgermann, Werner. Encyklopedický atlas světových dějin: mapy a chronologický přehled. Praha: NLN, 1998.
Sellier, Jean. Atlas historique des provinces et régions de France: genèse d'un peuple. Paris: Découverte, 1997.
Zeeden, Ernst Walter. Großer historischer Weltatlas. Teil 2.: Mittelalter. München: Bayerischer Schulbuch-Verl., 1995.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (02.12.2019)

Absolvování přednášek, splnění písemného testu

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (02.12.2019)

1) Stěhování národů a geneze latinské raně středověké Evropy

2) Východní Evropa a utváření jejích politických struktur v kontextu územního vývoje Byzance do počátku křížových

výprav

3) Evropský kontinent v karlovské epoše

4) Britské ostrovy v raném středověku až do normanského záboru

5) Hispánie: „konquista a reconquista“ až do počátku 13. století

6) Latinská Evropa v otonsko-sálské epoše

7) Východní Evropa a křížové výpravy

8) Hispánie a dovršení reconquisty

9) Územně politický vývoj latinské Evropy ve vrcholném středověku (štaufské období)

10) Územně politické a státoprávní proměny na středověké Rusi

11) Východní Evropa v pozdně byzantském období

12) Latinská Evropa a stoletá válka

13) Evropa v 15. století: přehled historicko-geografického uspořádání

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK