PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny křesťanského myšlení - AHS550004
Anglický název: History of Christian Thought
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Vyučující: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. (17.02.2020)
Semestrální cyklus přednášek prezentuje myšlenkový vývoj křesťanství od jeho judaistických kořenů do pozdního středověku. Cílem kurzu je nabídnout pohled na vývoj křesťanského myšlení, které se utvářelo ve vzájemné interakci s antickou vzdělaností a židovskými počátky. Jednotlivé přednášky se zaměří na oddělení křesťanství od judaismu, syntézu křesťanského a antického myšlení a utváření svébytné křesťanské teologie a filozofie, resp. odlišování ortodoxní a heterodoxní linie. Oddíl zahrnující středověké křesťanské myšlení představí myšlenkové inspirace křesťanského mnišství, mystiky a spirituality, stejně jako dynamický rozvoj intelektuální síly křesťanství s vrcholem ve 12. století. Stranou nezůstane ani nastínění hlavních středověkých herezí či pozdní středověk a jeho specifika.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. (17.02.2020)

1.     Vztah a vymezování judaismu a křesťanství

2.     Křesťanské učení od apoštolských otců k apologetům

3.     Raná křesťanská teologie a patristika

4.     Hereze a zformování ortodoxie

5.     Myšlenkové kořeny středověkého mnišství

6.     Vrcholná patristika a křesťanské myšlení v raném středověku

7.     Raná scholastika

8.     Středověké hereze

9.     Vrcholná scholastika

10.  Jáchym z Fiore a františkánský spiritualismus

11.  Křesťanský nominalismus a „podzim středověku“

12.  Devotio moderna a pozdní křesťanská mystika

13.  Myšlenkové předpoklady reformace

Literatura
Poslední úprava: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. (17.02.2020)

Povinná literatura:

Drobner, H. R. Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury. Praha: Oikoymenh, 2011.

Heer, F. Evropské duchovní dějiny. Praha: Vyšehrad, 2000.

Huizinga, J.  Podzim středověku. Jinočany: H & H, 1999.

 

Doporučená literatura:

Aumann, J. Křesťanská spiritualita v katolické tradici. Praha: Karolinum, 2000.

Dodds, E. R. Pohané a křesťané ve věku úzkosti. Praha: Petr Rezek, 1997.

Dostálová, R. Byzantská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 2003.

Eliade, M. Dějiny náboženského myšlení. 2. díl: Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství. Praha: Oikoymenh, 1996.

Fontana, J. Evropa před zrcadlem. Praha: NLN, 2001

Hanuš, J. (ed.). Svatý Pavel, synagoga a církev. Teologické úvahy nad židovsko-křesťanskými vztahy. Brno: CDK, 1995.

Hazlett, I. (ed.). Rané křesťanství: počátky a vývoj církve do roku 600. Brno: CDK, 2009.

Kraft, H. Slovník starokřesťanské literatury. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.

Lane T. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 1996

Le Goff, J. Intelektuálové ve středověku. Praha: Karolinim, 1999.

Lohse, B. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003.

Prudký, M. Zvláštní lid Páně: křesťané a židé. Brno: CDK, 2000.

Rapp, F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996.

Rémond, R. Náboženství a společnost v Evropě. Praha: NLN, 2003.

Schatz, K. Dějiny papežského primátu. Brno: CDK, 2002.

Suchánek, D. – Drška, V. Církevní dějiny I.: Antika a středověk. Praha: Grada, 2013.

Ventura, V. Spiritualita křesťanského mnišství. 3 díly. Praha 2006, 2010.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. (17.02.2020)

Předmět je zakončen ústní zkouškou, v rámci které si studenti vybírají tři z probraných témat dle vlastní volby.

Podmínkou přistoupení ke zkoušce je předložení seznamu minimálně tři prostudovaných titulů relevantní odborné literatury.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK