PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané problémy ze světových dějin - AHS550002
Anglický název: Selected Problems of Global history
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS660044
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)
Předmět má seznámit studenty, zejména na vybraných tématech ze středověkých, novověkých a moderních dějin, s

klasickými problémy historického bádání. Přednáška bude doplňována proseminárními formami, v nichž budou studenti

vedeni ke kritické práci s odbornou literaturou i vybranými prameny a orientováni ke schopnosti samostatně a tvůrčím

způsobem pracovat s historickým diskurzem a promýšlet další interpretační možnosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Absolvent se orientuje v základních problémech součaného historického bádání v oblasti světových dějin, dovede k příslušným tématům charakterizovat základní odbornou literaturu a koncepty řešení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Písemná zkouška formou testu

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

 

Studijní literatura

Brňovják, J., Šlechticem z moci úřední. Udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705–1780, Ostrava 2015

Dawson, Christopher, Zrození Evropy, Praha 1994

Fédou, René, L´État au Moyen Âge, Paris 1971

Gaddis, John L., Now We Know. Rethinking Cold War History, Oxford 1997

Horčička, Václav – Kovář, Martin, Dějiny evropské integrace, 2 díly, Praha 2005 a 2006

Horčička, Václav – Županič, Jan, Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v

1. polovině 20. století, Praha 2017

Kienast, Walter: Die fränkische Vasallität .Von den Hausmeiern bis zu Ludwig dem Kind und Herde, Hg. Peter, Karl dem

Einfältigen. Frankfurt am Main 1990

Modzelewski, Karol, Barbarská Evropa, Praha 2017

Palmer, A., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha 1996

Pipes, R., Rusko za starého režimu, Praha 2004

Rapp, Francis, Církev a náboženský život Západu na sklonu středověku, Brno 1996

Skřivan, A. – Křivský, P., Opožděná expanze: Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870-1918, Praha 1977

Suchánek, Drahomír – Drška, Václav, Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha 2013

Wenskus, Reinhard, Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes, Köln/Graz 1961

Županič, Jan, Nová šlechta rakouského císařství, Praha 2007

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

1. Problémy raně středověké etnogeneze

2. Stát a feudální struktury

3. Církev a církevní reforma

4. 15. století: krize či transformace?

5. Vrcholně středověká vzdělanost

6. Konciliarismus

7. Od kritiky církve k reformaci

8. Orient nebo Evropa? Rusko a Turecko v novověku.

9. Proměny evropské společnosti v moderní době

10. Od evropských ke světovým velmocím

11. Evropské elity ve 20. století

12. Interpretace dějin studené války

13. Evropská integrace jako interpretační problém

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK