PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rodinná firma I. - AHS400613
Anglický název: Family company
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10393
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. (10.02.2019)
Rodinná firma, ať již přímo ve vlastnictví rodiny či rodinou významně ovlivňovaná, je neobyčejně důležitým ekonomickým fenoménem epochy kapitalismu, jenž se v moderním slova smyslu zrodil v průběhu 19. století. Hospodářská prostředí a s nimi ekonomické systémy se dynamicky vyvíjely a vyvíjejí – význam rodinného podnikání zůstává. Rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru. Vícegenerační povaha rodinných podniků přispívá ke stabilitě hospodářství; přisuzuje se jim větší schopnost přečkat složitá období recesí a stagnací. Rodinné farmy přispívají ke zpomalení procesu vylidňování venkova.
Studium rodinného podnikání poskytuje množství užitečných informací pro ekonomický život společností. Neomezuje se však jen na něj. Oproti anonymnímu podnikání, zejména velkým akciovým společnostem a nadnárodním gigantům, se koncentruje spíše segmentu firem středních a drobných. Ty jsou úžeji spojeny s místními, regionálními a národními trhy, stranou poptávky, místní samosprávou atd. Respektují jejich přání, kopírují jejich kulturu, sdílejí jejich etnicitu. Samy dokonce nezřídka působí jako tvůrčí subjekty; prostřednictvím svých zaměstnanců, public relations jakož i obecně užitečných/charitativních projektů vyzařují svou kulturu do veřejného prostoru.
Dějiny rodinného podnikání tak nabízejí množství badatelských polí, počínaje oněmi běžnými ekonomickými (výkon firmy, zisk), přes ony kulturně formativní v oblasti chování spotřebitelů, dále pak pole sociální – formování a vývoj sociálních sítí a zapojení členů rodiny a managementu v nich, proměna sociálního statusu jednotlivce – člena rodiny. Především se však tážeme na podnikatele, jeho charakterové a profesní vlastnosti/dovednosti, schopnost improvizace, inovace, odvahu nést podnikatelské riziko, charisma, s nímž pracuje s dělnictvem/zaměstnanectvem, v marketingu. Zkrátka tématem jsou pro nás jeho manažerské kompetence. Zkoumáme podnikatele a jejich role ve formování rozličných typů elit. Stranou nenecháváme prolínání podnikatelských struktur s politickými (např. korupci a lobbismus). Přemýšlíme o respektu firmy a jejích majitelů vůči životnímu prostředí, sledujeme firemní název/značku/logo a jejich vliv na odbyt a profitabilitu firmy. Do hry vstupují i problémy demografické: dějiny rodiny, mezigenerační vztahy a schopnost předávat resp. sdílet know how a jiné.
Je samozřejmé, že není nezbytné, aby adept sledoval veškeré aspekty, může se soustředit na člověka či na firmu, a to jen v některých podstatných, ovšem předem vymezených aspektech.
Předpoklady: schopnost práce s instrumentáriem historické vědy a ochota se seznamovat se s metodologickým vybavením příbuzných společenských věd. Znalosti jazyků nejsou podmínkou, jsou ovšem vítány.

The family business, whether directly owned or influenced by a family, is an extremely important economic phenomenon of the epoch of capitalism that was born in the modern sense during the 19th century. Economic environments and their economic systems have evolved dynamically and are still evolving – nonetheless the importance of family business remains. Family businesses are the largest source of jobs in the private sector. The multi-generational nature of family businesses contributes to economic stability; they are attributed to a greater ability to survive the difficult periods of recession and stagnation. Family farms contribute to slowing rural depopulation.
Family business studies provide a wealth of useful information for the economic life of companies. But they are not limited to that one. Compared to anonymous business, especially large corporations and multinational giants, they concentrate on segment of medium and small firms. These are more closely connected with local, regional and national markets, demand side, local government, etc. They respect their wishes, copy their culture, share their ethnicity. They even rarely act as creative subjects; through their employees, public relations as well as generally beneficial / charity projects radiate their culture into the public space.
Thus, the history of family business offers a number of research fields, starting with those of ordinary economics (performance of the company, profit), the cultural formation in the field of consumer behavior, the field of social formation and the development of social networks and the involvement of family members and their management, status of an individual - family member. Above all, however, we ask entrepreneurs, their character and professional qualities / skills, the ability to improvise, innovation, the courage to carry entrepreneurial risk, the charisma with which he/she deals with the employees, in marketing. In short, its managerial competencies are the main subject of research for us. We explore entrepreneurs and their role in shaping different types of elites. We do not leave behind the interest of merging business structures with political (eg corruption and lobbying). We are thinking about the respect of the company and its owners towards the environment, we are following the company name/brand /logo and their impact on the sales and profitability of the company. Demographic issues also arise in the game: family history, intergenerational relationships, and the ability to pass on, respectively share know how and others.
It goes without saying that within the seminar work it is not necessary for an adept to follow all aspects mentioned above. The work can concentrate on a person or a company, and only in some important but predefined aspects.

Prerequisites: Ability to work with the instrumentation of historical science and willingness to get acquainted with the methodology of related social sciences. Knowledge of languages is not a prerequisite, but they are welcome.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. (10.02.2019)

První atest bude posluchači udělen na základě široce rozpracované heuristiky, atest druhý pak na základě rozpravy s vedoucím semináře nad podstatným segmentem závěrečného textu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. (10.02.2019)

Amatori, Franco  - Colli, Andrea, Business history: complexities and comparisons,  London: Routledge, 2011.

Hlavačka, Milan a kol. Rodinné podnikání v moderní době. Vydání první. Praha: Historický ústav, 2018. 607 stran. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Prague.ISBN 978-80-7286-318-1.

Chandler, Alfred Dupont. The visible hand: the managerial revolution in American business. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1977.

Jančík, Drahomír – Štolleová, Barbora (eds.),  Pivo, zbraně i tvarůžky: podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí. Praha: Maxdorf,

2014.

Kobrak, Christopher a Hansen, Per H. (eds.), European business, dictatorship, and political risk, 1920-1945, New York: Berghahn Books, 2004.

Kubů, Eduard - Šouša, Jiří (eds.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. Století, Praha: Dokořán, 2008.

Štaif, Jiří (ed.), Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání. Praha: Dokořán, 2007.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK