PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny sociálních teorií - AHS400343
Anglický název: History of Social Theories
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS666008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D. (25.09.2012)
Tento dvousemestrový kurz je povinný pro studenty magisterského cyklu - specializace "sociální dějiny".

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (04.10.2010)

Ke každému tématickému okruhu studenti na přednáškách obdrží seznam původních textů a sekundární literatury. Tyto seznamy jsou pouze doporučující a nikoli závazné.

Seznam povinné literatury se týká pouze studentů specializace ?sociální dějiny". Všechny tituly této povinné literatury jsou přístupné na Ústavu hospodářských a sociálních dějin, kde si je studenti mohou prezenčně zapůjčit.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (04.10.2010)

Studenti specializace ?sociální dějiny" po ukončení druhého semestru skládají povinně zkoušku z předmětu. Podmínkou je prostudování povinné literatury a seznam cca 6 zvolených knih, resp. odborných článků.

Ostatní studenti obdrží zápočet, popř. kolokvium, v souladu s jejich konkrétními studijními plány. Předpokládá se účast na hodinách a krátký rozhovor na jedno z 2-3 vybraných tématických okruhů, resp. vybraných autorů. Konkrétní podmínky udělení těchto atestací je možné sjednat individuálně.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (21.09.2013)

Program zimního semestru 2013:
Přednášky se orientují na vývoj sociálních teorií v 19. století a na počátku 20. století. Bude věnována rovněž pozornost ideovým přesahům do pozdějšího období (především u liberalismu, konzervatismu a socialismu), u nichž budou rámcově zmíněny i dnešní diskuse.
1. tématický okruh: Novověký obrat k subjektu a jeho sociální implikace.
- Důsledky Descartovy metafyziky a jeho sociální nauka
- Hobbesovo umělé založení politického řádu
- Lockova legitimizace soukromého vlastnictví a koncepce nezadatelných lidských práv
2. tématický okruh: Osvícenství jako projekt modernity.
- Sociální důsledky osvícenských myšlenek na příkladu VFR
- Rousseauovo pojetí obecné vůle
- Kantova koncepce dějinného vývoje a nutnost věčného míru
3. tématický okruh: Hegelova koncepce dějin a občanské společnosti
- radikalizace Hegelových názorů v prostředí mladohegeliánů
4. tématický okruh: Klasická politická ekonomie
- Smithovo pojetí směny, dělby práce a mechanismus neviditelné ruky trhu
- Malthusův zákon populačního vývoje
- Ricardova teorie renty, pracovní teorie hodnoty a jejich sociální důsledky na příkladu Anglie
- Sismondi - raná kritika politické ekonomie
5. tématický okruh: Předmarxistický socialismus a marxismus
- Marxova dialektika a zákony historického vývoje společnosti
- Marxovi pokračovatelé: Kautsky, Lenin, Luxemburgová, austromarxisté
- vývojové tendence marxismu na poli sociální teorie ve 20. století
6. tématický okruh: Konzervatismus, historismus a německý katedrový socialismus v 19. století

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK