Podnikatelé a podnikání v českých zemích 19. a 20. století I. - AHS400248
Anglický název: Entrepreneurs in the Czech Lands during the 19th and 20th Century I.
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10393
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Kurz bude sledovat formování a vývoj moderního kapitalistického trhu jako výsledek interakce nabídky a poptávky
konceptně reflektované v podnikatelských strategiích a jejich realizacích. Předmětem pozornosti bude proto na
jedné straně moderní podnikatel, resp. manažer, jako dynamický aktér sociálně ekonomické změny, na straně
druhé se bude pozornost upírat na další články ovlivňující proces výroby statků, počínaje zaměstnanectvem,
technicko-technologickým vybavením a konče cílovým objektem tržní výroby, resp. služby – spotřebitelem.
Spotřebitel ovšem bude prezentován také jako aktivní, formativní subjekt trhu. Spotřeba bude nahlížena v
podmíněnosti hospodářského, sociálního a kulturního vývoje společnosti. Charakter spotřeby v jednotlivých
historických obdobích bude interpretován v závislosti na regionálně, etnicky, nábožensky a jinak profilovaném
konzumním zvyku a pochopitelně také sociální příslušnosti spotřebitele. Kurz uzavře nástin formování
kosmopolitní masové spotřeby podléhající globalizovaným módním trendům konfrontovaným s regionálním a
místním konzumním tradicionalismem.
Poslední úprava: Pullmann Michal, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2013)
Literatura

Berghoff, H., Moderne Unternehmensgeschichte. Eine themen- und theorieorientierte Einführung, Padeborn, München, Wien, Zürich 2004

Bilderwelt des Alltags: Werbung in der Konsumgesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts. Festschrift füer Hans-Jürgen Teuteberg, Stuttgart 1995.

Efmertová, M., Osobnosti české elektrotechniky, Praha 1998

Geršlová, J., Kapitoly z dějin podnikání v Československu II, Období po roce 1945, Karviná 1994

Geršlová, J., Podnikatelské osobnosti 19. a první poloviny 20. století v Evropě, Karviná 1994

Haupt, H., Konsum und Handel: Europa im 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 2003

Lenderová, M. Jiránek, T., Macková, M., Z dějin české každodennosti : život v 19. století, Praha 2009

Myška, M., Rytíři průmyslové revoluce: Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemí, Šenov u Ostravy 1997

Myška, M., Podnikatelstvo jako předmět výzkumu, Ostrava 1994

Myška, M. - Zářický, A., Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku, 1-2, Ostrava 2008

Nečas, C., Podnikání českých bank v cizině 1898-1918. Na prahu české kapitálové expanze. Rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu, Brno 1993.

Pierenkemper, T., Unternehmensgeschichte. Eine Einführung in ihre Methoden und Ergebnisse, Stuttgart 2000

Steiner, J. - Geršlová, J., Kapitoly z dějin podnikání v Československu I, Období do roku 1938, Karviná 1992

Teichova, A., Matis, H., Resch, A., Business history: wissenschaftliche Entwicklungs-trends und Studien aus Zentraleuropa, Wien 1999

Teuteberg, H.-J., Durchbruch zum modernen Massenkonsum: Lebensmittelmärkte und Lebensmittelqualität im Städtewachstum des Industriezeitalters, Münster 1987

Pavla Vošahlíková, Zlaté časy české reklamy, Praha 1999

Poslední úprava: Pullmann Michal, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2013)
Sylabus

Přednáška 1 - Dějiny podnikání - obor

cvičení k přednášce: prameny k dějinám podnikání a možnosti jejich využití (př. firemní spisy KSO; Compass; prameny statistické povahy - statisticky OŽK, MZ; bilance; tovární oprávnění a privilegia)

Přednáška 2 - Podnik, podnikatel, podnikatelstvo jako sociální skupina

cvičení k přednášce: „spor“ o definici podnikatele (analýza vybraných textů) - Matis, Schumpeter, Redlich

Přednáška 3 - Technický pokrok a inovace v podnikání

cvičení k přednášce: Manažerské přístupy Tomáše Bati a podnikatelé jím inspirovaní

Přednáška 4 - Marketing a reklama

cvičení k přednášce: příklady jednotlivých podniků a významných podnikatelů (Gerilová, Vošahlíková)

Přednáška 5 - Koncentrace kapitálu, globalizace a podnikání

cvičení k přednášce: srovnání meziválečného a současného charakteru vevázání českých zemí do světové ekonomiky (ve sféře podnikání)

Přednáška 6 - Podnikatelská kultura a etika

cvičení k přednášce: dlouhodobě udržitelný růst firmy a jeho atributy, příklady nemravných jednání minulosti a současnosti - korupce, nekalá soutěž, defraudace

Poslední úprava: Pullmann Michal, doc. PhDr., Ph.D. (21.09.2013)