PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VS Nejstarší české dějiny ve středoevropském kontextu - AHS333153
Anglický název: Early medieval Czech history in Central European context
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS606057
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Izdný
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jakub Izdný (02.09.2019)
Seminář je určen zájemcům o hlubší studium dějin nejstaršího českého středověku (rámcově do roku 1200, výjimečně mladšího) s přesahy do historie střední Evropy v odpovídajícím období.
V rámci kurzu bude především probíhat tvůrčí debata týkající se jednak obecně studia středověku na zadaná témata, jednak usilující o přesnější terminologická vymezení souvisejících pojmů a poznání metodologických specifik bádání o daném období a regionu. V ideálním případě se předpokládá debata nad novou literaturou a dílčími zájmy účastníků kurzu.
Výstupem kurzu budou absolventské práce odpovídající profilu studijního plánu každého účastníka.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Izdný (02.09.2019)

Absolvent kurzu bude poučen o bádání v raném českém středověku. Získá obecné nástroje pro specifika bádání o středověku a je obeznámen se souvisejícími badatelskými trendy. Orientuje se v pramenech k danému tématu a v metodolických zvláštnostech a východiscích stávající odborné debaty. Úspěšný absolvent vypracuje závěrečnou práci odpovídající profilu jeho studia.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Izdný (02.09.2019)

Předpokládá se plná účast (do 30% absencí bez udání důvodu).

Zápočet se udílí na základě krátkého pohovoru o studijním zaměření absolventa kurzu.

Absolvent vypracuje klauzurní práci na předem dohodnuté téma v odpovídajícím rozsahu, nebo odpovídající část oborové závěrečné práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Izdný (02.09.2019)

Základní literatura ke studiu středověku:
GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. Praha: Mladá fronta, 1978.
LE GOFF, Jacques a Jean-Claude SCHMITT. Encyklopedie středověku. Vydání třetí. Praha: Vyšehrad, 2014.
LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha: Vyšehrad, 2005.
NODL, Martin a František ŠMAHEL. Člověk českého středověku. Praha: Argo, 2002.

Základní texty ke studiu českého raného středověku:
DVORNÍK, František. Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem. 2. vydání. Praha: Prostor, 2008.
LUTOVSKÝ, Michal. Bratrovrah a tvůrce státu: život a doba knížete Boleslava I. 2. dopl. vyd. Praha: Set out, 2006.
LUTOVSKÝ, Michal a Zdeněk PETRÁŇ. Slavníkovci: mýtus českého dějepisectví. [2. vyd.]. Praha: Libri, 2005.
TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců: vstup Čechů do dějin (530-935). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy: Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí: (1034-1198). 2. opr. a dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.

Samozřejmě:
KRISTIÁN a Jaroslav LUDVÍKOVSKÝ. Kristiánova legenda: život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily = Legenda Christiani : vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius. Vydání ve Vyšehradu druhé. Praha: Vyšehrad, 2012.
KOSMAS. Kronika Čechů. Vydání osmé (v této úpravě a v Argu první). Praha: Argo, 2011.

A další literatura podle momentálních pokynů vyučujícího a podle zaměření účastníka kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK