PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 - AHS333129
Anglický název: Enlightenment and transformation of pre-industrial society around 1680 – 1835
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (14.09.2015)
VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti 1680-1820

Osvícenství, resp. období (druhé) poloviny 18. století (s přesahem do století následujícího) je často představováno jako symbolický práh mezi společností "tradiční" a "moderní"; historiografie je většinou interpretuje jako jednu z mála "optimistických" period v dějinách lidstva, která se programově obracela do (idealizované) budoucnosti a nikoli do (idealizované, mýtické) minulosti; tradičně se zdůrazňuje především "racionální" charakter 18. století. Přesto ani myšlení a reformy této epochy ležící mezi érami - barokem a romantismem - nebylo nikdy prosté utopických fantazií a emocionálně vypjatých momentů a pohnutí.
Hlavním cílem semináře je představit základní myšlenkové proudy evropského osvícenství a jejich reflexe a sociální dopady v evropském, ale i úžeji v českém, resp. česko-rakouském prostředí. Hlouběji by měl obeznámit studenty a studentky především se základními rysy českého/moravského osvícenství a zasadit tento jev do kontextu osvícenství evropského. Současně budou na základě konkrétních vybraných tematických okruhů seznámeni/ny s adekvátními primárními materiály, probíhajícími diskusemi i s výsledky současného, aktuálního bádání i s klasickými pracemi věnovanými osvícenské době v evropské i české historiografii. Důraz bude kladen zejména na sepětí mezi intelektuálními a sociálními, resp. sociokulturními dějinami, na ideové strategie a snahy o jejich reální aplikace.
Studenti budou také seznámeni s praktičtěji zaměřenými dobovými reáliemi (politická, krajská, církevní správa; soudnictví, zdravotnictví, školství… atd.) a procvičí si schopnost číst dobové rukopisy (německý i český kurent).
Nedílnou součástí kurzu bude i představování samotných studentských projektů zpracovávaných v rámci seminární/bakalářské/diplomové či disertační práce a následná kolektivní diskuse o analyzovaných pramenech a literatuře.

Předpoklady k atestaci:
Obecně + zápočet: V podstatě 100% prezence a aktivní zapojení do práce na semináři: a) představení relevantní klasické odborné práce či "knižní novinky"; b) referování o zvoleném obecnějším problému vztahujícím se ke studovanému problému; c) představení vlastní práce a rozbor pramenů
Zkouška: vypracování seminární práce v rozsahu cca 20-30 stran (může být součástí bakalářské/diplomové) práce.

BIBLIOGRAFIE:

ZÁKLADNÍ LITERATURA:
C. SYNTÉZY
Pavel BĚLINA, Jiří KAŠE, Jan P. KUČERA: Velké dějiny zemí Koruny české X (1740-1792), Praha 2001 - kapitoly dle vlastního uvážení
Pavel BĚLINA, Milan HLAVAČKA, Daniela TINKOVÁ: Velké dějiny zemí Koruny české (1792-1860) XIa /chronologický přehled, politické události/ a Praha 2013 - kapitoly dle vlastního uvážení
Milan HLAVAČKA, Jiří KAŠE, Jan P. KUČERA, Daniela TINKOVÁ: Velké dějiny zemí Koruny české (1792-1860) XIb /tematické členění/, Praha 2013- kapitoly dle vlastního uvážení

"Klasické" souhrnné práce:
Eduard WINTER, Josefinismus a jeho dějiny. Příspěvky k duchovním dějinám Čech a Moravy 1740-1848. Nakladatelství Jelínek, Praha. 1945
Arnošt KLÍMA, Manufakturní období v Čechách, Praha 1955
Josef KOČÍ, České národní obrození, Praha 1978
Alexander MYL´NIKOV:

Sborníky a kolektivní práce:
Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století, Praha 1990
Mezi časy. Kultura a umění v českých zemích kolem r. 1800. Ed. Zdeněk Hojda, Roman Prahl, Praha 2000
Jiří MALÍŘ a kol. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008
Jaroslav Lorman - Daniela Tinková (eds.): Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého osvícenství, Casablanca, Praha 2008, 415 str.
Jaroslav Lorman - Daniela Tinková (eds.): Od barokní piety k interiorizaci víry. Katolické osvícenství v českých zemích. Historie - Otázky - Problémy 2/2009
+ časopis Cornova, Revue České společnosti pro výzkum 18. století
Literatura k jednotlivým tematickým okruhům

Stát a poddaní
• Stát a osvícenské reformy; centralizace ;
• Jiří BERÁNEK, Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách doby Francouzské
• revoluce. Praha: Academia, 1989.
• Eduard MAUR, Marie Terezie. Korunovace na usmířenou, Praha 2003
• Milan HLAVAČKA, Karel Albrecht. Příběh druhého Zimního krále, Praha 1997
• Victor L. TAPIE, Marie Terezie a Evropa. Od baroka k osvícenství (1973), Praha 1997.
• Hans MAGENSCHAB, Josef II. Revolucionář z boží milosti, Praha 1999

• Poddanská otázka; zrušení nevolnictví
• František KUTNAR, Duchovní tvář obrozenského lidu, Praha 1947
• Antonín ROBEK, Lidové zdroje národního obrození, Praha 1974
• Sheila OGILVIE - Venkov… ČČH..
• KOLLMANN - SAP
• Antonín ROBEK, Lidové zdroje národního obrození, Praha 1974


• Města x venkov
BĚLINA: ???
Antonín ROBEK, Městské zdroje národního obrození, Praha 1974
Sociální péče:
• Chudinství a sociální péče
Alena PETRÁŇOVÁ (ŠUBRTOVÁ), Chudinství… , diplomová práce

• Zdravotnictví
LUDMILA HLAVÁČKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Jan Theobald Held (1770-1851). Život a působení pražského lékaře, rektora Univerzity Karlovy, UK Praha 1972
LUDMILA HLAVÁČKOVÁ - EVA ROZSÍVALOVÁ, Studium a přednášky na lékařské fakultě pražské univerzity v letech 1690-1848, Praha 1984
Jiří ČERNÝ, Jiří Procházka a dialektika v německé přírodní filosofii, Praha 1960.
LUDMILA HLAVÁČKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Jan Theobald Held (1770-1851). Život a působení pražského lékaře, rektora Univerzity Karlovy, UK Praha 1972
Vladislav KRUTA, Med. Dr. Jiří Procháska (1749-1820). Život - dílo - doba, Praha 1956

LUDMILA SINKULOVÁ, Lékaři, stát a zdraví lidu. Z historie zdravotní služby v českých zemích, Praha 1959

Daniela TINKOVÁ, Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, Praha 2010.
Daniela TINKOVÁ: Zákeřná Mefitis. Zdravotní policie, osvěta a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách, Praha 2012.
VLADIMÍR ZAREMBA, Zdravotnictví a zdravotnické koncepce v Čechách v období rozkladu feudalismu a přechodu ke kapitalismu (1740-1848). Plzeňský lékařský sborník, Supplementum 13/1964, s. 137¬-236


Sociální kontrola a represe
- Trestní právo, kriminální politika a vězeňství ; donucovací pracovny a řešení drobné kriminality
Daniela TINKOVÁ, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004

- Policie a cenzura
Policie: František ROUBÍK, Počátky policejního ředitelství v Praze. Svazek I. Sborníku Archivu Ministerstva vnitra Republiky československé, vyd. MV Republiky československé, Praha 1926, kapitola I. - Policejní organisace v Čechách před r. 1785 (s. 9-60)
Pavel HIML, Agentury osvícenského blaha. "Francouzské" souvislosti reforem policie v habsburské monarchii v druhé polovině 18. století, in Jaroslav LORMAN - Daniela TINKOVÁ (eds.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Historie-Otázky-Problémy, ÚČD FFUK - Casablanca, Praha 2009, s. 55-75.
Michal CHVOJKA, Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei- und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848). Ein Beitrag zur Geschichte der Staatspolizei in der Habsburgermonarchie, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010.
Zdeňky STOKLÁSKOVÉ, Cizincem na Moravě. Zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě (1750-1867), Brno, Matice moravská 2007, a její dílčí studie « Francouzský švindl svobody ». Strach z revoluce ve světle zákonů v Rakousku 1792-1805, in: Jiří Hanuš - Radomír Vlček (eds.), Interpretace Francouzské revoluce, Brno 2004, s. 70-80 a další. Nově též Lucie JÍLKOVÁ, « a nad jejich chováním a činy bedlivé oko míti... » Dohled nad cizinci v lázních za neklidných let konce 18. stol. a na začátku 19. stol., Diplomová práce FFUK Praha 2010, 112 stran rkp., a JÍLKOVÁ, Pod bedlivým dohledem. Sledovaní cizinci v českých zemích za napoleonských válek, in Francouzský švindl svobody. Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích, Claire Madl a Daniela Tinková (eds.), Argo, Praha 201
Daniela TINKOVÁ, La peste de la liberté. Les Francais suspects de jacobinisme en Bohême et en Moravie (1790-1800) [2010], in La république en voyage, Pierre SERNA (ed.), La République en Voyage PUF, Strasbourg, 2011

Cenzura:

D’ELVERT, Christian (1854): Geschichte des Bücher- und Steindruckes, des Buchhandels, der
Bücher-Censur und der periodischen Literatur, so wie Nachträge zur Geschichte der
historischen Literatur in Mähren und in Oesterreichisch-Schlesien, Brünn: Rohrer’s
Erben, 1854 (<http://books.google.com/books?id=7LMDAAAAYAAJ&hl=cs&pg=PP5#v=onepage
&q&f=false>)
Ferdinand MENČÍK, "Censura v Čechách a na Moravě", in: Věstník Královské české společnosti nauk, třída filologicko-historicko-jazykozpytná, 1888, s. 85-136.
Petr PÍŠA, Knižní cenzura v Čechách v předbřeznové době, diplomová práce, ÚČD FFUK, Praha 2010, 147 stran + bibliografie
POKORNÁ, Magdaléna (2004): "Čechy spráskají prý nejlépe opět Čechové. Glosy k fungování
předbřeznové cenzury", in: Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23.
ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha: KLP, 2004, s. 71-78.
POKORNÁ, Magdaléna (2009): "Cenzura", in: Pánek, Jaroslav (ed.): Akademická encyklopedie
českých dějin A-C, Praha: Historický ústav AV ČR v. v. i., 2009, s. 306-311.
ŠIMEČEK, Zdeněk (1963): "Bibliografie období 1801-1848 a cenzura (K problematice národní
retrospektivní bibliografie 19. století)", in: Česká bibliografie 3, 1963, s. 7-41.
ŠIMEČEK, Zdeněk (1966a): "Bibliografie období 1801-1848 a církevní cenzura.
WÖGERBAUER, Michael (2006b): "Předpis a zásah. Univerzita a cenzura jako instituce nařízené poetiae habsburgicae?", in: Spisovatelé, společnost a noviny v proměnách doby. K
150. výročí úmrtí Karla Havlíčka, Literární archiv 38, Praha: Památník národního písemnictví, 2006, s. 145-155.
WÖGERBAUER, Michael (2007b): "Die Zensur ist keine Wissenschaft, sondern eine bloße Polizeianstalt. Zur Verhältnis von Sozialsystem Literatur und staatlicher Inervention
1780-1820 am Beispiel Prag", in: Ritter, Alexander (ed.), Charles Sealsfield. Lehrjahre
eines Romanciers 1808-1829. Vom spätjosephinischen Prag ins demokratische
Amerika, Wien: Edition Praesens, 2007, s. 105-124.
WÖGERBAUER, Michael (2007c): "Amand Berghofer - rebel cenzorem cenzorem", in: Petrasová, Taťána- Lorenzová, Helena (edd.): Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel. Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století.
Plzeň, 23.-25.2.2006. Praha: KLP, 2007, s. 82-91.
WÖGERBAUER, Michael a kol. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 2 svazky (1661 stran).
Pro celorakouské souvislosti srov.
Paul P. BERNARD, The Limits of Enlightenment. Joseph II and the law, Urbana, Univ. of Illinois Press, 1979 a TÝŽ, From the Enlightenment to the Police State. The Public Life of Johann Anton Pergen, Urbana-Chicago 1991.

Náboženství
• Katolické osvícenství
• Daniela TINKOVÁ, Jakobíni v sutaně. Neklidní kněží, strach z revoluce a pozdní osvícenství na Moravě, Argo, Praha 2011
• Jaroslav Lorman - Daniela Tinková (eds.): Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství v českých zemích. Historie-otázky-problémy 1 (2/2009), Ústav českých dějin FFUK

• Toleranční režimy - evangelíci
Eva MELMUKOVÁ, Patent zvaný toleranční, Praha 1999
Sixtus BOLOM KOTARI, Tomáš Juren: toleranční doba na Vysočině a hudba srdce. [Tišnov]: Sursum, 2008
Sixtus BOLOM KOTARI, Michal Blažek a moravská protestantská společnost toleranční doby. Rkp. disertace, Brno 2013
Zdeněk R. NEŠPOR, ed. Čeští nekatolíci v 18. století: mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. V Ústí nad Labem: Albis international, 2007
Zdeněk R. NEŠPOR, Víra bez církve?: východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století. Ústí nad Labem: Albis international, 2004.
NEŠPOR, Zdeněk R. Náboženství na prahu nové doby: česká lidová zbožnost 18. a 19. století. V Ústí nad Labem: Albis international, 2006.
HELFERT, J. A., O tak řečených blouznivcích náboženských za císařů Josefa II., Leopolda II. a Františka II., ČČM 1879, s. 214-215.

Edita ŠTĚŘÍKOVÁ. Jak potůček v jezeře: Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století. Praha: Kalich, 2009
Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století. 1. vyd. Praha: Kalich, 1999
Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Christian David: 1692-1751: ze života moravského exulanta, zakladatele exulantské obce Herrnhutu v Horní Lužici a spoluzakladatele obnovené Jednoty bratrské. V Suchdole nad Odrou: Moravian, 2012.

• Haskala a židovské osvícenství; židovská otázka v josefinismu
Vzdělání a vzdělanost

Reformy základního a středního školství
- Povinná školní docházka
- Emanuel STRNAD, Vlastenecký učitel, Praha 1955

- Střední školy

- Univerzita

IVANA ČORNEJOVÁ a kol., Dějiny Univerzity Karlovy II (1622-1820), Karolinum, Praha 1996
- Učenecká sociabilita; učené společnosti
Josef KALOUSEK, Děje Královské české společnosti nauk. Praha 1885.

Zednářství
Luboš ANTONÍN, Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách. Praha: Půdorys, 2010
Javor
Podškubka

Věda a myšlenkové proudy:
Jiří ŠTAIF, Historici, dějiny a společnost I, Praha 1997
Bedřich SLAVÍK, Od Dobnera k Dobrovskému, Praha 1975

Počátky národního obrození :
Josef KOČÍ, České národní obrození, Praha 1978

Miroslav HROCH, Na prahu národní existence, Praha 1999
František KUTNAR, Obrozenské vlastenectví a nacionalismus, Praha 2003

Šlechtická vzdělanost a osvícenství
Jiří KROUPA: Alchymie štěstí, Brno 1984 (2006)
Ivo CERMAN, Šlechtická kultura v 18. století: filozofové, mystici, politici. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
Václav GRUBHOFFER, Pod závojem smrti: poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732-1914. Vyd. 1. České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2013.

Ignác Antonín HRDINA a Hedvika KUCHAŘOVÁ, Kacířský proces s hrabětem F.A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2011
Milena LENDEROVÁ, Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu, Praha 2004
Claire MADL, "Tous les goûts à la fois": les engagements d'un aristocrate éclairé de Bohême. Genève: Droz, 2013
Josef PETRÁŇ, Kalendář, Praha 1988
ROLAND EDIGHOFFER, Le comte Maxmilien de Lamberg (1729-1792), trait d’union entre la France et l’Autriche, in: GERTRUDE STOLNITZER (ed.), Les Prémices de la Révolution Française en Autriche, Nice 1990, s. 95-111; TOMÁŠ CIDLINA, Maxmilián Lamberg a francouzská osvícenecká inspirace na Moravě (Maxmilian Lamberg et l’inspiration des Lumières françaises en Moravie)‚ diplomová práce, Brno 2007.Formování drobné inteligence a její literární a osvětová činnost; "Volksafuklärung"

INFORMAČNÍ SÍTĚ - TRH S INFORMACEMI
Knižní trh
Veřejné čítárny a knihovny
Josef VOLF, Dějiny veřejných půjčoven knih v Čechách do r. 1848. V Praze 1931.
Noviny
Josef VOLF, Noviny v kavárnách pražských. Duch novin 1928.
Josef VOLF, Novovídské noviny. Česká revue 1923.
M. KRBEC, Rieggerův časopis Für Böhmen von Böhmen, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis-Historica 1, 1960


Propaganda (zejména protirevoluční)

Kolem Francouzské revoluce a napoleonských válek…
Čestmír AMORT, Ruská vojska u nás v letech 1798-1800, Praha 1954
Napoleonské války a české země, LN Praha 2001
Pavel BĚLINA v článku Politické události let 1789-1797 v názorech měšťanské inteligence a lidových písmáků v českých zemích, Český časopis historický 1987, s. 844-874
Jiří BERÁNEK, Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách doby Velké francouzské revoluce, Praha 1989.
Tomáš DUFKA, Protirevoluční diskurs česky psaných tiskovin v době Francouzské revoluce, FFUK Praha 2011, 100 stran + 26 stran bibliografie a přílohy; tiskem srov. studie: TÝŽ, Protirevoluční diskurs česky psaných tiskovin v době Francouzské revoluce: příklad vyprávěcích textů, in Francouzský švindl svobody. Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích, Claire Madl a Daniela Tinková (eds.), Argo, Praha 2012
Lukáš FASORA - Jiří HANUŠ - Jiří MALÍŘ, Napoleonské války a historická paměť (Země a kultura ve střední Evropě 1), Brno 2005
JOSEF KOLLMANN, Obrana Čech v letech 1796 a 1800, Sborník archivních prací 1955, č. 1, s 77-158, a č. 2 s. 26-204.
EVA KOWALSKÁ - KAROL KANTEK, Uhorská rapsódia, alebo tragický príběh osvietenca Jozefa Hajnóczyho, Bratislava 2008.
František KUTNAR, Velká revoluce francouzská v naší soudobé kritice. Příspěvek ke vlivu Velké revoluce, in Český časopis historický 1934, s. 33-79.
František KUTNAR, Reakce státu v Čechách na Velkou francouzskou revoluci, in ČČH 43, 1937, s. 324-342 a s. 520-542
KUTNAR, Velká revoluce francouzská v naší soudobé kritice, ČČH 1934, s. 32-79.
Claire Mádl - Daniela Tinková (eds.), Francouzský švindl svobody. Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích, Argo 2012, ISBN 978-80-257-0695-4
Eduard MAUR, Ohlas napoleonských válek v českých zemích, in Napoleonské války a české země, Pavel Bělina - Ivan Šedivý - Jan Vilím - Jan Vlk (eds.), NLN - Historický ústav Armády ČR, Praha 2001, s. 45-61
Jiří KROUPA, Moravská společnost a Velká francouzská revoluce, Časopis matice moravské 1989, Brno, s. 243-256
Květa MEJDŘICKÁ, Čechy a Francouzská revoluce, Praha 1959
Květa MEJDŘICKÁ, Listy ze stromu svobody, Praha 1989
POLIŠENSKÝ, Francouzská revoluce a její čeští současníci, Jižní Morava 26, 1990, sv. 29, s. 53 - 62
Antonín ROBEK, Lidové zdroje národního obrození, Praha 1974
Antonín ROBEK, Městské zdroje národního obrození, Praha 1974
Milan ŠMERDA, Polští vězni v českých zemích v době Kosciuszkova povstání. Stanislaw Kostka Potocki a Scipione Piattoli. In Slovanský přehled č. 64, 1978, č. 6, s. 472-487
Milan ŠMERDA, Lafayettova internace v Olomouci v letech 1794-1797 a moravská společnost, Časopis Matice moravské 95, 1976, s. 245-264.
J. ŠTEFEK, Z ohlasu Francouzské revoluce u nás - F. Š. Hanke, Vlastivědný věstník moravský 1976, s. 176-190
Milan ŠVANKMAJER, Čechy na sklonku napoleonských válek, 1810-1815, Praha 2003
TINKOVÁ, Jakobíni v sutaně,
Daniela Tinková, "Ohyzda na prodej" a "zmatení pojmů". Koncept svobody a rovnosti v protirevolučních brožurách z českých zemí (1793-1799), in Francouzský švindl svobody. Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích, Claire Madl a Daniela Tinková (eds.), Argo, Praha 2012
DANIELA TINKOVÁ, Názory venkovského faráře aneb "Velká evropská revoluce ještě není završena". "Correspondance littéraire" Jana Ferdinanda Opize s Karlem Killarem, in Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a FFUK, 1,1/2011, s. 81-96.
TINKOVÁ - opiz Napoleon
Dušan UHLÍŘ, Slunce nad Slavkovem, Brno 1987
DUŠAN UHLÍŘ, Jacobini extra muros. Příspěvek k dějinám jakobínského hnutí v habsburské monarchii, Časopis matice moravské 128/2009, s. 327-348.
Michael VAŇÁČEK, Francouzové a Morava v době Velké revoluce a koaličních válek, Brno 1965
JOSEF POLIŠENSKÝ, Francouzská revoluce a její čeští současníci, Jižní Morava 26, 1990, sv. 29, s. 53 - 62.
TÝŽ, Korespondence moravského osvícence Maxe Lamberga s J. F. Opizem o francouzské revoluci. Časopis Matice moravské 71, 1952, s. 140-148;
RENÉE HERBSTOVÁ, Korespondence moravského šlechtice Jana Nepomuka Mittrowského s J. F. Opizem v letech 1796-1799, Časopis Matice moravské 1/1952, s. 365-375.
Josef VOLF, Vyšetřování vlivu novinářských zpráv o francouzské revoluci, Osvěta 1913, s. 565-583.

(Srv. ALFRED KÖRNER, Die Wiener Jakobiner. Stuttgart, 1972; HELMUT REINALTER (Hg.), Jakobiner in Mitteleuropa, Innsbruck, 1977. ERNST WANGERMANN, Von Joseph II. zu den Jakobinerprozessen, Wien, 1966; ALFRED KÖRNER, Franz Hebenstreit (1747-1795). Biographie und Versuch einer Deutung. In: Jahrbuch des Vereines für Geschichte der Stadt Wien, Bd. 30/31 (1974/75), S. 39-62; LESLIE BODI, Tauwetter in Wien, Wien, 1995; Anton ERNSTBERGER, Böhmens freiwilliger Kriegseinsatz gegen Napoleon 1809. München: R. Lerche, 1963. 200 s. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum; Bd. 14.
)
Bitva u Znojma a válka roku 1809. Sborník přednášek a studií k 200. výročí. S předmluvou Roberta Ouvrarda, Třebíč 2009 a Jiří KACETL, Dopad bitvy u Znojma a na život znojemského regionu, in Francouzský švindl svobody, s. ??? (zde i další literatura).
Eduard MAUR, Ohlas napoleonských válek v českých zemích, in Napoleonské války a české země, Pavel Bělina - Ivan Šedivý - Jan Vilím - Jan Vlk (eds.), NLN - Historický ústav Armády ČR, Praha 2001, s. 45-61, zde s. 56.
Václav ŠTĚPÁN, Průběh a následky napoleonských válek na Hlučínsku, in Napoleonské války a historická paměť, s. 309-329.
Milan ŠVANKMAJER, Čechy na sklonku napoleonských válek, 1810-1815, Praha 2003
Jiří RAK, Napoleonské války a počátky národního obrození, in Napoleonské války a historická paměť, s. 193-207, dále TÝŽ, Bývali Čechové-: české historické mýty a stereotypy. Jinočany: H & H, 1994, zejm. s. 49-66 (kapitola Národ božích bojovníků) a TÝŽ, Za vlast a národ proti světoborci, In: Mezi časy... Kultura a uměni v českých zemích kolem roku 1800. Praha 2000, s. ??? a Jan Bedřich NOVÁK, Války osvobozovací a naše obrození, ČČM 1914, w. ???

Myšlení……

Pavel BĚLINA, K počátkům statistiky v českých zemích (Působení Josefa Antonína Rieggera v Čechách), Český časopis historický 1978, s. 63-86

KULTURA:
Josef HANZAL, Od baroka k romantismu, Praha 1987
LITERATURA:
Felix VODIČKA, Počátky krásné prózy novočeské. Praha: Melantrich, 1948.
DIVADLO: práce dr. Ludvové a dr. Jakubcové
VÝTVARNÉ UMĚNÍ:
Pavel Suchánek, Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století. Barrister & Principal, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2013 aj.
HUDBA: J. Perutková, M. Nuibo, V. Kapsa
Každodennost a myšlení:
Helena LORENZOVÁ - Taťána PETRASOVÁ, Hra na krásný život, 2007


Životopisy:
Ludmila HLAVÁČKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Jan Theobald Held. Život a působení pražského lékaře, rektora Univerzity Karlovy, Praha 1972
Jan JOHANIDES, František Vladislav Hek, Praha 1976
František KUTNAR - Vavák
Jaromír LOUŽIL, Bernard Bolzano, Praha 1978

Milan MACHOVEC, Josef Dobrovský, Praha 2004
Jan NOVOTNÝ, Václav Matěj Kramerius, Praha 1973
Josef Táborský, Reformní katolík Josef Dobrovský. Brno, 2007
Václav ZELENÝ, Život Josefa Jungmanna, Praha 1873


PRAMENY VYŠLÉ TISKEM - dobové tisky a edice pramenů

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKY A SCHEMATISMY
Zákony

Základní příručky
Französisches Adressenbuch auf das Jahr 1782, vyd. nákl. Schönfeldovým. Zkratka; Fr. Adrb.
Gothaischer Hof Kalender zum Nutzen u. Vergnügen auf das Jahr …1799. C. IV. Ettinger. Zkratka: Gotha.
Popis obyvatelstva hlavního města Prahy z roku 1770. Upravili PhDr Eduard Sebesta a PhDr Adolf Lud. Krejčík. Rodopisná společnost, 1933. Zkratka: Popis.
Jaroslaus SCHALLER, Beschreibung der königl. Haupt- u. Residenzstadt Prag. 1794-1797. Zkratka: Schaller.
Schematismus für das Königreich Böhmen auf das gemeine Jahr.... Gottlieb Haase. Později Handbuch des Königreiches Böhmen. Ročníky 1789-1851. Zkratka: Schematismus na rok:...

RIEGGER
WOLNY

SCHALLER
RIEGGER
SCHEMATISMUS…

PAMĚTI A KORESPONDENCE:
Paměti sedláka Josefa DLASKA; k vydání připravil Dr František Kutnar. Melantrich, 1941. Zkratka: Dlask.
MDr Jan Theohald HELD, Dopisy bratrovi a jiným. Uspořádal Jindřich Květ, Topičova edice, 1939. Zkratka: Held.
Hekův vlastní životopis. Vydal Jan Jakubec, česká Akademie, 1924. Zkratka: Hek.
Dr Joseph Carl Ed. HOSER, Rückblicke auf sein Leben und Wirken. Vyd. Wilhelm Weitenweber Dr K. Geržabek, 1848. Zkratka: Hoser.
Alfred MEISSNER, Rococo-Bilder. Wilhelm Krauseneck, 1871. Zkratka: Meissner.
František Martin PELCL, Paměti. Přeložil a vydal Jan Pán. Česká Aka¬demie, 1931. Zkratka: Pelcl.
Josef Bojislav PICHL, Vlastenecké vzpomínky. Fr. Borový, 1936. Zkrat¬ka: Pichl.
Václav Jan TOMÁŠEK, Vlastní životopis. Přeložil a uspořádal Zdeněk Němec. Topičova edice, 1941. Zkratka: Tomášek.
Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816. Vydává Jindřich Skopec. V. Kotrba, 1910 až 1938. Zkratka: Vavák.
VAVÁK, František Jan. Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického: Z let 1770-1816. Kniha 3, (Rok 1791-1801). Část 1, (1791-1794). V Praze: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1915, Kniha 3, (Rok 1791-1801). Část 2, (1795-1797). V Praze: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1916, Kniha 3, (Rok 1798-1801). Část 3, (1798-1800). V Praze: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1918.

VAVAK _ KUCERA
Ferenc Kazinczy a Brno (Vězeňský deník Ference Kazinczyho a jeho pobyt v Brně), ed. RICHARD PRAŽÁK, Masarykova Univerzita, Brno 2000.

Korespondence: GUSTAV GUGITZ (ed.), Casanova und Graf Lamberg. Unveröffentlichte Briefe des Grafen Max Lemberg an Casanova aus dem Schloßarchiv in Dux, Wien - Leipzig - Olten [1935];
MARCO LEEFLANG - GÉRARD LUCIANI - MARIE-FRANÇOIS LUNA (edd.), Mon Cher Casanova. Lettres du comte Maximilien Lamberg et du sénateur Pietro Zaguri à Casanova, Paris 2008.

KRONIKY:
KNIHA JOSEFOVA!


NOVINY:
Prager Neue Zeitung (od 1793)
Brünner Zeitung (od ?? 1779?)
Schönfeldské (??)
Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny
Novovídské noviny
Für Böhmen von Böhmen, I. Lieferung Prag 1793/1794
c. k. vlastenecké noviny (Tomsa-Rulík)
Prager Intelligenzblatt
Kalendář historický (1779 až 1810), 5 dílů, redig. Jan Rulík

BROŽURY, TEMATICKĚ TISKY
D. EVROPSKÉ OSVÍCENSTVÍ a 18. STOLETÍ
Ulrich IM HOF: Evropa a osvícenství, Praha 2001
Jeremy BLACK, Evropa 18. století, Praha 2003
Ernst CASSIRER : Philosophy of Enlightenment, 1961
Keith Michael BAKER, The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, Vol. 1 (The Political culture of the Old Regime), Pergamon Press, Oxford, New York.., 1987
Eric HOBSBAWM, The Age of Revolutions, London 1962
René REMOND, Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003
Roger CHARTIER, Les origines culturelles de la Révolution française, Paris 1990
Pierre CHAUNU: La Civilisation des Lumieres, Paris, 1986
Peter GAY: The Enlightenment,an Interpretation, 1966 -vybrané kpt.
Jurgen HABERMAS : Strukturální přeměna veřejnosti, Praha 2000
Francois FURET: Promýšlet Francouzskou revoluci, Praha 1997
Bedřich LOEWENSTEIN: Projekt moderny. O duchu občanské společnosti
a civilizace, Praha 1995
Jean STAROBINSKI, Symboly rozumu. Proměny umění a revoluce, Praha 2003
Alexis de TOCQUEVILLE, Starý režim a revoluce, Praha 2003
Josef POLIŠENSKÝ, Napoleon a srdce Evropy, Praha 1986
Mona OZOUFOVÁ, Revoluční svátky, Brno 2006
Interpretace Francouzské revoluce, Jiří Hanuš. Jar. Vlček edd., Brno 2004
Michel FOUCAULT, Dohlížet a trestat, Praha 2000
Max HORKHEIMER - Theodor W. ADORNO, Dialektik der Aufklaerung - řada vydání, např. Frankfurt a/M 2003 - český překlad
HELMUT REINALTER, Aufgeklärter Absolutismus und Revolution. Zur Geschichte des Jakobinertums u. d. frühdemokratischen Bestrebungen in der Habsburgermonarchie, Böhlau, Wien - Köln - Graz 1980. TÝŽ, Der Jakobinismus in Mitteleuropa, Stuttgart - Berlin - Köln, Mainz: Kohlhammer 1981; TÝŽ, Österreich und die Französische Revolution, Österreichische Bundesverlag, Wien 1988; TÝŽ, (ed.), Die Französische Revolution, Mitteleuropa und Italien, nakl. Peter Lang, Frankfurt a/M, Bern, New York, Paris 1992
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK