PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
VS Muzejnictví - AHS333121
Anglický název: Museology
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS333120
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (16.09.2019)
Předmět seznámí studenty se základními oblastmi muzejnictví, především pokud jde o legislativní rámec a základní oblasti činnosti - aktivitu sbírkotvornou, výstavní a prezentační, vzdělávací. Nebudou chybět ani prakticky zaměřená témata z oblasti nových trendů muzejní prezentace či možnost aktuálního vstupu do problematiky přípravy nových expozic Národního muzea. Třináct témat bude rozděleno do čtyř výukových bloků a kromě garanta předmětu budou studenty seznamovat s tématy přední odborníci z řad Národního muzea.<br>
<br>
POZOR: výuka se odehrává blokově, nikoliv každý týden, data budou upřesněna., první hodina se odehraje dle rozvrhu na FF UK, o dalších prostorách budu předem informovat, půjde o exkurze a výuku přímo v muzeích v Praze.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (08.09.2015)

AMBROSE Timothy - PAINE Crispin: Museum Basic (3rd Edition). Londýn : Routledge. 2012.

BENEŠ Josef: Muzejní prezentace. Praha : Národní muzeum. 1981.

BENEŠ Josef: Muzeologický slovník. Praha : Národní muzeum. 1978.

BENEŠ Josef: Muzeum a sbírky. Praha. 1979.

BENEŠ Josef: Muzeum a výchova. Praha : Ústav pro informace a řízení v kultuře. 1980. ISBN sine.

BENEŠ Josef: Základy muzeologie. Opava. 1997.

BRABCOVÁ, Alexandra (ed.): Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Praha : Open Society Fund; Náchod : Nakladatelství JUKO. 2003. ISBN 80-86213-28-5.

DEAN David: Museum Exhibition. Theory and Practice. Londýn : Routledge. 2002.

FIALOVÁ Dagmar: Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce. Národní systém muzeí jako nástroj udržení společné odborné a etické základny muzeí v ČR. Vydala Asociace muzeí a galerií ČR, Praha 2003, ISBN 80-86611-02-7.

FIALOVÁ Dagmar: Vyhodnocení výzkumu Analýza sbírkových fondů muzeí ČR 1994-1996. Muzejní obzory 2/1999. Vydala Asociace muzeí a galerií ČR, Praha, 1999. Monografické číslo.

KESNER Ladislav: Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-2471-104-4.

Kol. autorů: Teorie a práce - dokumentace současnosti, Brno 2006. NEUSTUPNÝ Jiří. Muzeum a věda. Praha : Národní muzeum. 1968.

PÁGO Ladislav: Úvod do muzejní konzervace a restaurování. Brno. 1986.

SKLENÁŘ Karel: Obraz vlasti. Příběh Národního muzea. Praha : Paseka. 2001. ISBN 80-7185-399-2.

STRÁNSKÁ Edita - STRÁNSKÝ Zbyněk Z.: Základy štúdia muzeológie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Banská Štiavnica : Fakulta prírodných vied, Katedra eko-muzeológie. 2000 (dostupné na Internetu).

STRÁNSKÝ Zbyněk Z.: Úvod do studia muzeologie. Brno : UJEP. 1980, 1982. ISBN sine.

ŠPÉT Jiří: Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury. Praha : Národní muzeum v Praze. ISBN sine.

WAIDACHER Friedrich: Príručka praktickej muzeologie. Bratislava : Slovenské národné múzeum. 1999. ISBN 80-8060-015-5

ZIGULSKI Zdislav: Muzea na swiece. Warszava. 1982.

ŽALMAN Jiří a kol.: Příručka muzejníkova I. Praha - Brno, 2002.

ŽALMAN Jiří: Příručka muzejníkova II. Praha 2007

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (01.11.2018)

* Témata/bloky:
Blok I.
1) Dějiny muzejnictví a česká tradice
2) Muzeum v kontextu dalších institucí péče o kulturní dědictví
3) Základní legislativní rámec činnosti a existence muzeí

Blok II. 
4) Standardy muzejní práce
5) Sbírkotvorná činnost muzeí
6) Tezaurace, odborná práce se sbírkou

Blok III. 
7) Základní přístupy k budování expozic a výstav
8) Nové historické expozice Národního muzea/Nové přírodovědecké expozice Národního muzea

9) Kritický seminář na téma výstavy a expozice

Blok IV. 
10) Muzeum jako výzkumná a vzdělávací instituce
11) Práce s dětským návštěvníkem
12) Výstava jako komplexní projekt přístupu k návštěvníkovi

 

Podmínky udělení atestace: Zápočet - práce ve workshopech, Zkouška - recenze va výstavu/esej

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK