PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
VS Češi a jejich sousedé - AHS333074
Anglický název: Czechs and Their Neighbours
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (29.09.2014)
Češi a jejich sousedé ve 20. století

Miroslav Michela

Cíl předmětu: Výběrový seminář je zaměřený na přípravu seminárních, bakalářských a diplomových prací na témata týkající se nejnovějších českých a středoevropských dějin. Z hlediska výběru témat obzvlášť uvítáme studenty se zájmem o nejnovější dějiny Slovenska, československo-maďarský vztahy a otázky související s problematikou nacionalismu, propagandy, populární kultury a kolektivní paměti.

Anotace: Na setkáních budou účastníci prezentovat výsledky vlastního výzkumu a intelektuální práce a budou je konfrontovat s názory svých kolegů. Prostřednictvím problémově vymezených setkání se studenti obeznámí s vybranými tématy i metodologickými koncepty souvisejícími především s dějinami Československa ve 20. století. Cílem semináře není jen poskytnout určité pensum informací, ale i rozvoj zručností potřebných pro absolventa studia historie. Od každého účastníka se očekává aktivní přístup, studium doporučené literatury a výzkum historických pramenů.

Sylabus: Začátek semestru bude věnován širšímu úvodu do výzkumu a psaní historických prací. Dále se zaměříme na problematiku svátků a veřejných slavností v 20. století a jejich funkcím v soudobé společnosti. Budeme k tomu diskutovat vybrané texty, resp. studentský výzkum, který je podmínkou atestace.

Atestace a požadavky k nim:
zápočet - účast a aktivní participace na hodinách, odevzdání dohodnuté seminární práce postavené na primárním výzkumu (rozsah min. 10 stran)

Literatura

Jan ASSMANN, Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku, Praha 2001.
Peter BERGER-Thomas LUCKMANN, Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění, Brno 1999.
Christoph CORNELIßEN-Roman HOLEC-Jiří PEŠEK (eds.), Diktatura - válka - vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945, Ústí nad Labem 2007.
Moritz CSÁKY-Elena MANNOVÁ (eds.), Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny, Bratislava 1999.
Michaela FERENCOVÁ, Spomienkové slávnosti: Ako inštitúcie ovplyvňujú identifikačné procesy? In: Slovenský národopis, roč. 51, 2005, č. 1, s. 19-36.
Andrej FINDOR, Historické reprezentácie: Teória a príklad nacionalizácie kultúrnej nadradenosti, in: Filozofia, roč. 63, 2008, č. 5, s. 407-416.
Eva HAHNOVÁ-Hans Henning HAHN, Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání, Praha 2002.
Milan HLAVAČKA-Antoine MARES-Magdaléna POKORNÁ (eds.), Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Praha 2011.
Eric HOBSBAWM-Terence RANGER (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983.
Zdeněk HOJDA-Jiří POKORNÝ, Pomníky a zapomínky, Praha 1997.
Ladislav HOLÝ, Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti, Praha 2001.
Gabriela KILIÁNOVÁ-Eva KOWALSKÁ-Eva KREKOVIČOVÁ (eds.), My a tí druhí v modernej spoločnosti, Bratislava 2009.
Vladimír MACURA, Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ, Praha 1983.
Radim MARADA, Paměť, trauma, generace, in: Sociální studia, roč. 4, 2007, č. 1-2, s. 79-96.
Françoise MAYEROVÁ, Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita, Praha 2009.
Karel ŠIMA, Národní slavnosti šedesátých let 19. století jako performativní akty konstruování národní identity, in: Český časopis historický, roč. 104, 2006, č. 1, s. 98-99.
Jiří ŠUBRT, Antinomie sociální paměti, in: Sociológia, roč. 43, 2011, č. 2, s. 133-157.
Miroslav VANĚK, Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Praha 2004.
Katherine VERDERY, The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change, New York 1999.


Literatura bude průběžně doplňována během přednášek.

Web:
http://www.forumhistoriae.sk/
http://www.moderni-dejiny.cz/
http://www.totalita.cz
http://www.usd.cas.cz/
http://www.ustrcr.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK