Problémy historické vědy - AHS333001
Anglický název: Problems of Historical Science
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Záměnnost : AHSV10263
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (18.09.2023)
Problémy historické vědy
Výuku společně zajišťují ÚČD a ÚHSD, garanti: Mgr. Kamil Činátl, PhD. a doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Cyklus přednášek zachycuje proces utváření moderní historické vědy a proměny evropské historiografie s důrazem na vývoj v 20. století. Nabízí přehled klíčových problémů, témat a otázek, které utvářely charakter a podoby moderního dějepisectví. Perspektiva metodologická se v rámci cyklu provazuje též s důrazem na konkrétní historiografickou matérii, na níž lze odlišnost různých metodologických přístupů ilustrovat. Teoretická perspektiva se tak vztahuje k badatelské praxi. Kurz se souběžně zaměřuje na osvojování dovedností spojených s psaním kratších textových formátů.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (20.09.2021)

BERGER Stefan, FELDNER Heiko, PASSMORE Kevin (ed.), Jak se píšou dějiny: teorie a praxe, CDK 2016.

BUDDE Gunilla,  FREIST Dagmar, GÜNTHER-ARNDT Hilke (ed.), Geschichte: Studium – Wissenschaft – Beruf, Akademie Verlag 2008.

CULLEN, Essaying the Past: How to Read, Write and Think about History, Wiley-Blackwell 2013.

DE CERTEAU Michel, Psaní dějin, CDK 2011.

CHARTIER Roger, Na okraji útesu, Pavel Mervart 2011.

JENKINS Keith, Re-thinking History, Routledge 2003.

JORDANOVA Ludmilla, History in Practice, Bloomsbury 2019.

STORCHOVÁ Lucie (ed.), Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě, Scriptorium 2014.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (15.09.2022)

Zkouška probíhá ústní formou jako rozprava nad přečtenou literaturou a dopředu zvoleným tématem, které studenti nejméně s dvoutýdenním předstihem zkonzultují s jedním z vyučujících. Podmínkou zkoušky je předložení seznamu alespoň pěti prostudovaných titulů z doporučené literatury. Variantou ústní zkoušky je odborný text, téma a žánrová specifikace dle domluvy s garanty kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (25.09.2023)

ZS 2023/2024, termíny přednášek / seminářů se mohou zejména u externích vyučujících měnit

1)     3. 10. Jaké problémy řeší historiografie? Úvodní diskuze nad klíčovými otázkami, které utvářejí přístupy k historiografickému výzkumu. Domluva na podobě krátkých textových výstupů. (doc. Kamil Činátl)

2)     10. 10. Prameny. Jak se měnil přístup historiografie k pramenům? Jak zacházet s prameny dnes? Diskuze nad textem Jana Horského „Pramen“. Lucie Storchova (ed.), Koncepty a dějiny, Scriptorium 2014. (doc. Kamil Činátl)

3)     17. 10. stávka na FFUK

4)     24. 10. Úloha osobnosti v dějinách: svoboda vůle a determinanty lidského jednání v dějepisectví. (doc. Jakub Rákosník)

5)     31. 10. Problémy výzkumu středověkých dějin. (dr. Jaroslav Svátek)

6)     7. 11. Velká divergence - interpretace vzestupu Evropy na prahu modernity. (doc. Jakub Rákosník)

7)     14. 11. Je prehistorie součástí historie? (doc. Petr Květina, Archeologický ústav AVČR).

8)     21. 11. Problémy historického vzdělávání (dr. Jaroslav Najbert, PedF UK a Přírodní škola).

9)     28. 11. Možnosti historické biografie (Václav Sixta, Ph.D.)

10)  5. 12. Obrazy vody. Jak vzniká popularizační výstava z dizertačního projektu? (Mgr. Eliška Švarná a PhDr. Michal Kurz)

11)  12. 12. Hledání metody. Co je to metodologie a k čemu slouží? Reflexe napětí mezi strukturalistickými a poststrukturalistickými přístupy k výzkumu dějin. Diskuze nad textem z knihy Roger Chartier, Na okraji útesu, Pavel Mervart 2011. (doc. Kamil Činátl)

12)  19. 12. Periodizace: význam strukturace času v dějepisectví. (doc. Jakub Rákosník)

13)  2. 1. Jak psát dějiny? Diskuze na kapitolou z knihy Jim Cullen, Essaying the Past, Wiley-Blackwell 2013. (doc. Kamil Činátl)

14)  9. 1. Závěrečné setkání, prezentace výstupů. (doc. Kamil Činátl)