PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociální dějiny (od poloviny 18. stol. do roku 1945) - AHS222011
Anglický název: Social History (form the Middle of the 18th Century to 1945)
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS111011
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (17.02.2014)
Od poloviny 18. století do r. 1914, LS 2014, přednáší M. Pullmann

Cílem kursu, navazujícího na výklad sociálních dějin "dlouhého" devatenáctého století, je nastínění hlavních linií společenského vývoje do roku 1945. V první polovině 20. stol. došlo k zauzlení modernizačních tendencí - sociální dějiny umožňují nejen rekonstruovat klíčové dimenze společenského vývoje, ale i postihnout vazby mezi nimi, resp. jejich význam pro politická rozhodnutí či proměnu hodnot. Obsahem kursu bude představení hlavních témat a přístupů, debat a kontroverzí, spojených s problematikou společenského vývoje první poloviny 20. století.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (17.02.2014)
 1. Úvod: společnost, hospodářství, politika a kultura v soudobých dějinách (prameny, metody, přístupy).
 2. Společnost a válka ve 20. století: Sociální vývoj v období válek (situace různých společenských skupin); zkušenosti násilí (způsoby osvojení); rezistence a kolaborace.
 3. Česká společnost za Velké války: mobilizace, válečné hospodářství, nacionalismus, každodennost, protest.
 4. Revoluce a sociální konflikt v Evropě (1917-1920): hladové nepokoje, stávky, hnutí rad, vize nového uspořádání, násilí.
 5. Proměny sociálního rozvrstvení v meziválečném období: Kritéria pro rozlišení sociálních skupin; sociální hierarchie a nerovnosti ve 20. stol., elity, buržoazie, dělnictvo, rolnictvo ve 20. století; sociální mobilita.
 6. Migrace, transfer: Přesuny lidí, myšlenek, institucí a kultur; formy interakce a podoby adaptací. Příklady v první polovině 20. století: migrace lidí (vystěhovalectví, uprchlictví, vnitřní migrace).
 7. Mezi státem a společností: veřejnost, masová kultura, média.
 8. Světová hospodářská krize: příčiny, dynamika, projevy.
 9. Radikální sociální hnutí (fašismus a nacismus): Kořeny hnutí, podoby organizací, fáze vývoje, formy diktatur. Příklad z historiografie: "Historikerstreit".
 10. Stalinismus jako civilizace: sociální dynamika represe, urbanizace a industrializace, každodennost v období stalinismu.
 11. 1945 ve společenském vývoji: předěl nebo kontinuita?
 12. Závěr: sociální dějiny Evropy 1914-1945.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK