PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Světové středověké dějiny (do počátku 16. století) B - AHS222007
Anglický název: World medieval history (to the beginning of the 16th century) B
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS220064
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (24.04.2018)

Student u zkoušky předloží seznam minimálně 13 prostudovaných titulů, a to povinně 5 z prací uvedených pod b) (základní monografie), 3 pod c) (doplňkové monografie) a dalších  5 časopiseckých studií podle vlastního výběru (musí se týkat tématu obecné dějiny středověku). 
Předkládaný seznam doporučené literatury nepředstavuje úplný výčet odborné četby k uvedenému tématu. Byl vypracován podle těchto zásad: 

 obsahuje pouze literaturu v českém jazyce; 

 uvedené tituly obsahuje některá z databází Národní knihovny ČR (Klementinum), nebo katalog  Historického semináře (knihovna historických ústavů a kateder FF UK, místnost 203);

 jde až na výjimky (tam, kde nebylo jiné volby) o literaturu, která  vyšla v posledních dvou desetiletích. 

 

 Literatura uvedená pod a) se předpokládá jako základní. 

a) kompendia a přehledy

 Brooke, Ch., Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006.

 Collins, R., Evropa raného středověku, Praha 2005.

 Drška, V. / Picková, D., Dějiny středověké Evropy, Praha 2004.

 Franzen, A., Malé církevní dějiny, Praha 1995.

 Heer, F., Evropské duchovní dějiny, Praha 2000.

 Honzák, F. /Pečenka, M./Stellner, F. /Vlčková, J., Evropa v proměnách staletí, Praha 2001.

 Hrochová, V.  a kol., Úvod do problematiky raného feudalismu, I. 4.-7.století, Praha 1990.

 Kudrna, J., Úvod do problematiky pramenů raného feudalismu v západní Evropě, Brno 1979.

 LeGoff, J., Kultura středověk Evropy, Praha 2005.

 LeGoff, J./Schmitt, J.-C. (eds.), Encyklopedie středověku, Praha 2008.

 Matthew, D., Svět středověké Evropy, Praha 1997.

 Mezník, J., Přehled dějin středověké západní Evropy. I. Vznik středověké Evropy (5. -11. století), Brno 1997.

 Mundy, J., Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008.

 Picková, D., Nástin vývoje evropských zemí v období rozvitého feudalismu, Praha 1988.

 Stemberger, G. (ed.), 2000 let křesťanství, Praha 1999.

 Suchánek, D. - Drška, V., Církevní dějiny: antika a středověk. Praha 2013.

 Úvod do problematiky raného feudalismu, II. 7-11.století, Praha 1985.

 Dějiny jednotlivých evropských zemí a států, příslušné kapitoly pro období  do konce 15. stol.; edice NLN 

 

b) základní odborná literatura, práce syntetické povahy

 Bednaříková, J., Frankové a Evropa, Praha 2009.

 Bednaříková, J., Stěhování národů, Praha 2003.

 Bednaříková, J./Měřínský, Z. /Homola, A., Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové, Praha 2009.

 Beranová, M., Slované, Praha 1988.

 Bridge, A., Křížové výpravy, Praha 1995.

 Dawson, Ch., Zrození Evropy: úvod do dějin evropské jednoty, Praha 1994.

 Dostálová, R., Byzantská vzdělanost, Praha 1990.

 Duby, G., Umění  a společnost ve středověku, Praha/Litomyšl 2002.

 Duby, G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002.

 Dvorník, F., Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem, Praha 2008.

 Ehlers, J. a další, Francouzští králové v období středověku, Praha 2003.

 Gurevič, A. J., Kategorie středověké kultury, Praha 1978.

 Hoensch, J. K., Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu (1308-1437), Praha 2003.

 Hrochová, V. /Hroch, M., Křižáci ve Svaté zemi, Praha 1996.

 Huizinga, J., Podzim středověku, Jinočany 1999.

 Kadlec, J., Dějiny katolické církve, 2, Církevní středověk, Olomouc 1993.

 Kaufmann, H.. Maurové a Evropa, Praha 1982.

 Keller, H., Otoni. Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II., Praha 2004.

 Košnar, L., Severní Evropa v raném středověku a vikingská expanze, Praha 1993

 Krieger, K.-F., Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), Praha 2003.

 Lambert, M. D., Středověká hereze, Praha 2000.

 Lawrence, H., Dějiny středověkého mnišství, Brno 2002.

 LeGoff, J., Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999.

 Müller, Z., Islám, Praha 1997.

 Neillands, R., Války růží, Praha 1994.

 Oppl, F., Fridrich Barbarossa: císař a rytíř, Praha/Litomyšl 2001.

 Rapp, F., Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996.

 Rapp, F., Svatá  říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V., Praha/Litomyšl, Paseka, 2007.

 Rendina, C., Příběhy papežů. Dějiny a tajemství, Praha 2005.

 Říčan, R., 12 století církevních dějin, Praha 1990.

 Seibt, F., Lesk a bída středověku, Praha 2000.

 Spunar, P. a kol., Kultura středověku, Praha 1995.

 Todd, M., Germáni, Praha 1999.

 Zástěrová, B., Dějiny Byzance, Praha 1992. 

 

c) doplňková odborná literatura

 Bergdolt, K., Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku, Praha 2002.

 Davies, N., Ostrovy: dějiny, Praha 2003.

 Dawson, Ch., Rozdělení nebo reforma západního křesťanstva?, Praha 1998.

 Dinzelbacher, P., Světice nebo čarodějky? Osudy "jiných" žen ve středověku a novověku, Praha 2003.

 Drška, V., Zikmund Lucemburský, Praha 1996.

 Duby, G., Neděle u Bouvines 27. červenec 1214, Praha 1997.

 Duby, G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002.

 Duby, G., Vznešené  paní 12. století I-III, Brno 1997-1999.

 Duby, G., Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha 2003.

 Duby, G., Rytíř, kněz a žena, Praha 2003.

 Dvorník, F., Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970.

 Ennenová, E., Ženy ve středověku, Praha 2001.

 Fröhlich, R., Dva tisíce let dějin církve, Praha 1999.

 Geremek, B., Slitování a šibenice, Praha 1999.

 Grün, A. Svatý  Benedikt z Nursie. Učitel duchovního života, Praha 2004.

 Havlík, L. E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha 1987.

 Heather, P, Gótové, Praha 2002.

 Heers, J., Západ ve 14. a 15. století, Praha 1971.

 Herrinová, J., Ženy v purpuru. Panovnice středověké Byzance, Praha 2004.

 Hrochová, V., Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha 1982.

 Hrochová, V., Vybrané problémy současné byzantologie, Praha 1978

 Hrochová, V. /Tůma, O., Byzantská společnost (skriptum), Praha 1991.

 James, E., Frankové, Praha 1997.

 Jedin, H., Malé dějiny koncilů, Praha 1990.

 Kudrna, J., Materiály k německým dějinám ve středověku I., Praha 1958.

 Kudrna, J., Dějiny Itálie 5. -18. století, Brno 1983.

 Kudrna, J., Materiály k dějinám středověkého Španělska a anglosaské  Anglie, Brno 1989.

 Kudrna, J., Materiály k dějinám středověkého Španělska, Brno 1979.

 Kudrna, J., Materiály ke středověkým dějinám, Francie, Španělsko a anglosaská  Anglie, Praha 1984.

 Lášek, J. B., Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1997.

 LeGoff, J., Intelektuálové ve středověku, Praha 1999.

 LeGoff, J., Středověká imaginace, Praha 1998.

LeGoff, J., Svatý František z Assisi, Praha 2004.

 LeGoff, J., Zrození očistce, Praha 2003.

 Meier, M., Justinián: život a vláda východořímského císaře, Červený Kostelec 2009.

 Müller, Z., Svět Arabů, Praha 1989.

 Nejedlý, M., Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha 2003.

 Picková, D., Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století, Praha 2002.

 Pipes, R., Rusko za starého režimu, Praha 2004.

 Pražák, R. a kol., Dějiny Maďarska, Brno 1993.

 Rheinheimer, M., Cudáci, žebráci a vaganti. Lidé na okraji středověké  společnosti, Praha 2003.

Runciman, S., Pád Cařihradu, Praha 2003.

 Ryś,  G., Inkvizice, Praha 2004.

 Tauer, F., Svět islámu, jeho dějiny a kultura, Praha 1984.

 Thompson, E. A., Hunové, Praha 1999.

 Urban, J., Kresčak 26. srpna 1346, Praha/Litomyšl 2000.

 Weatherford, J., Čingischán a utváření moderního světa, Praha 2006.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK