PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Světové středověké dějiny (do počátku 16. století) - AHS220064
Anglický název: World medieval history (to the beginning of the 16th century)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)
Základní přehled obecných dějin v časovém rozmezí od zániku antické civilizace a římské říše v západní Evropě do 16.

století. Zabývá se především dějinami středověké Evropy a těch mimoevropských civilizací, které její vývoj podstatněji

ovlivnily (Arabové, Tataři, Turci). Studium dějin Asie, Afriky a předkolumbovské Ameriky v tomto období je vzhledem

ke svému specifickému charakteru předmětem jiných vědních i studijních oborů. Přednáška upozorní na základní

problémy moderního medievistického diskursu.


Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Vzhledem ke skutečnosti, že tento předmět navštěvují především studenti

1. ročníku, měli by být vedeni k samostatnému studiu základních témat oboru, četbě odborné literatury a schopnosti

formulovat problémy a vyjadřovat se k nim se zřtelelem k budoucí učitelské praxi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Ústní zkouška po předložení seznamu prostudované literatury s nejméně deseti tituly, z toho nejméně polovina práce monografické a syntetické povahy, učební texty a příručky se nepočítají.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Studijní literatura

Brooke, Ch., Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006

Bednaříková, J., Frankové a Evropa, Praha 2009.

Bednaříková, J., Stěhování národů, Praha 2003.

Bednaříková, J./Měřínský, Z. /Homola, A., Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové, Praha 2009.

Bues, A. − Rexhauser, R. (hg.), Probleme der Nationenbildung in Europa, Wiesbaden 1995

Collins, R., Evropa raného středověku, Praha 2005

Dějiny evropské civilizace, I, Praha/Litomyšl 1995

Dějiny střední, jihovýchodní a východní Evropy: středověk (do 1526), 1. díl, Brno 1995

Drška, V. – Picková, D., Dějiny středověké Evropy, Praha 2004

Drška, V., Zikmund Lucemburský, Praha 1996

Duby, G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002.

Dvorník, F., Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem, Praha 2008

Ehlers, J. a další, Francouzští králové v období středověku, Praha 2003.

Evropa v proměnách staletí, 2. vyd., Praha 1997

Fennell, J., The Crisis of Medieval Russia 1200-1304, London/New York 1983

Flori, J., Eleonora Akvitánská. Vzpurná královna, Praha 2014

Flori, J., Richard Lví srdce. Král a rytíř, Praha 2016

Franzen, A., Malé církevní dějiny, Praha 1995

Gardt, A. (hg.), Nation und Sprache: Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart, Berlin/New York

2000

Graus, F., Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter, in: Beumann, H. – Schröder, W. (Hg.), Nationes:

Historische und philologische Untersuchungen der europäischen Nationen im Mittelalter, Bd. 3, Sigmaringen 1980

Gurevič, A. J., Kategorie středověké kultury, Praha 1978.

Hamann-Mac Lean, R., Die Reimser Denkmale des französischen Königtum im 12. Jahrhundert. Saint-Remi als

Grabkirche im frühen und hohem Mittelalter, in: Beumann, H. – Schröder, W. (Hg.), Nationes: Historische und

philologische Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter: Beiträge zur Bildung der

französischen Nation im Früh- und Hochmittelalter, Bd. 4, Sigmaringen 1983

Heer, F., Evropské duchovní dějiny, Praha 2000

Hoensch, J. K., Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu (1308-1437), Praha 2003.

Hrochová, V. a kol., Úvod do problematiky raného feudalismu, I. 4.-7.století, Praha 1990

Hrochová, V. /Hroch, M., Křižáci ve Svaté zemi, Praha 1996.

Huizinga, J., Podzim středověku, Jinočany 1999.

Isenmann, E., Kaiser, Reich und deutsche Nation am Ausgang des 15. Jahrhunderts, in: Ehlers, J. (Hg.), Nationes:

Historische und philologische Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter: Ansätze und

Diskontinuität deutscher Nationsbildung im Mittelalter, Bd. 8, Sigmaringen 1989

Jakobs, H., Teodisk im Frankenreich, Heidelberg 1998

Kadlec, J., Dějiny katolické církve: Církevní středověk, sv. 2, Olomouc 1993

Keller, H., Otoni. Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II., Praha 2004.

Košnar, L., Severní Evropa v raném středověku a vikingská expanze, Praha 1993

Krieger, K.-F., Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), Praha 2003.

Kurze, D., Nationale Regungen in der spätmittelalterlichen Prophetie, in: Historische Zeitschrift 202 (1966)

Lambert, M. D., Středověká hereze, Praha 2000.

Lawrence, H., Dějiny středověkého mnišství, Brno 2002.

Le Goff, J. ‒ Schmitt, J.-C., Encyklopedie středověku, Praha 2014

Le Goff, J., Kultura středověké Evropy, Praha 1991

Lechner, K., Hellenen und Barbaren im Weltbild der Byzantiner, München 1954

Mango, C. A., Byzantium: The Empire of New Rome, London 1980

Martin, J., Medieval Russia: 980-1584, Cambridge 1996

Mezník, J., Přehled dějin středověké západní Evropy. I. Vznik středověké Evropy (5. -11. století), Brno 1997

Müller, Z., Islám, Praha 1997

Mundy, J. H., Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008

Nejedlý, M., Fortuny kolo vrtkavé: Láska, moc a společnost ve středověku, Praha 2003

Obolensky, D., The Byzantine Commonweath: Eastern Europe 500-1453, London 1971

Opll, F., Fridrich Barbarossa, Praha/Litomyšl 2001

Picková, D. a kol., Nástin vývoje evropských zemí v období rozvitého feudalismu, Praha 1988

Rapp, F., Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996

Rapp, F., Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V., Praha/Litomyšl, Paseka, 2007

Spunar, P. a kol., Kultura středověku, Praha 1995

Stemberger, G. (ed.), 2000 let křesťanství, Praha 1999

Stökl, G., Russische Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 1973

Suchánek, D. – Drška, V., Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha 2013

Teichová, A. a kol., Dějiny středověku, I-II, Praha 1966, 1968

Tuchmanová, B., Zrcadlo vzdálených časů: 14. století – století pohrom, Praha 2005

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Zimní semestr

1) Germánské gentes a antická tradice Evropy

2) Středověká církev od konstantinovského obratu do gregoriánské reformy

3) Raně středověký stát a jeho formativní struktury

4) Karolinský císařský universalismus

5) Otonská idea evropské integrace

6) Císařství a království: diferenciační prvky ve světské univerzalistické ideji

7) Kapetovská Francie: cesta k „národní“ monarchii?

8) Slované vstupují do dějin: etnogeneze a migrace

9) Základní tendence historického vývoje Byzantské říše

10) Byzantská říše v období velkých proměn (7.-10.století)

11) Počátky ruského státu, normanská teorie

12) Evropské „renesance“: středověká kultura, její nositelé a vztah k antickému dědictví

13) Závěrečné shrnutí

Letní semestr

1) Cluny a středověká monastická kultura

2) Laický stát: důsledky boje o investituru

3) Církev v postgregoriánském období až do krize 15. století

4) Vrcholně středověký universalismus a základní rysy středověkého evropského nacionalismu

5) Teologie a právo ve službách „národů“: kultura vrcholného středověku a důsledky nastupující laicizace

6) Idea evropské reformy: konciliarismus

7) První velké evropské konflikty

8) Polabští Slované

9) Problémy existence pozdní Byzantské říše

10) Slovanské státy a etnika na Balkáně

11) Základní tendence historického vývoje východní Evropy

12) Východní Pobaltí pod nadvládou vojenských řádů

13) Formování moskevského státu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK