Seminář k hospodářským a sociálním dějinám (od roku 1945 do současnosti) - AHS111026
Anglický název: Seminar to Economic and Social History (from 1945 up tu the present time)
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Korekvizity : AHS111016
Je prerekvizitou pro: AHS111016
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Šustrová_ZS2019_ Seminář k socdej po r 1945.docx Radka Šustrová - seminář k HSD po roce 1945 - ZS 2019-2020 PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. (20.09.2021)
ZS: Cvičení k sociálním dějinám po roce 1945 si klade za cíl vést studenty ke kritickému přemýšlení o sociálních a kulturních předpokladech proměn evropské a americké společnosti a politiky v půlstoletí po druhé světové válce. Cvičení prohlubuje přednáškový cyklus – nemusí proto pokrývat všechna relevantní témata, ale může některá z nich prohlubovat na základě sond do sociální praxe nebo proměn myšlení lidí. <br>

LS: Cílem cvičení k hospodářským dějinám po roce 1945 je směrovat studenty k pochopení dynamických změn v hospodářském vývoji, a to jak na úrovni celosvětové/globální, tak na úrovni vybraných (směrodatných, typických, specifických) národních ekonomik se zvláštním zřetelem k hospodářskému vývoji Československé/České republiky. Hospodářské fenomény jsou interpretovány v širším rámci civilizačního vývoje. Vlastní těžiště cvičení spočívá v rozvíjení analytických přístupů k hospodářským procesům a k jejich souvztažnosti se<br>
společenskými proměnami. Tématickou náplní jednotlivých cvičení jsou předpoklady vzniku a důsledky hospodářských změn, jak je přinášela ideologii podřízená hospodářská politika bipolarizujícího se světa. V první linii je pozornost soustředěna ke směrodatným procesům, jakými je zejména integrace, a to západoevropského a tzv. socialistického typu, vývoji tržních a centrálně plánovaných ekonomik, zrodu a nástupu modelu sociálně tržní ekonomiky i příčin jeho ústupu po zlomu ve světové ekonomice v 70. letech, který otevřel cestu současným konzervativním neoliberálním hospodářským koncepcím. Ve druhé linii se klade důraz na proměny podnikatelského prostředí, zejména na rozmach multinacionálních společností jako jednoho z nositelů globalizace zrychlující hospodářské a sociální změny v rozvojovém světě. Ve třetí linii je sledován vývoj československé ekonomiky v čase socialistického experimentu a po jeho ztroskotání transformační procesy, tentokráte v podmínkách nové české státnosti a v rámci transformace ekonomik postkomunistických zemí.

Zápis do předmětu je možný pouze pro studenty staré akreditace ( před 2018/2019). Řeší se individuální formou na základě konzultace s doc. Spurným ( ZS - sociální dějiny) a dr. Štolleovou (LS - hospodářské dějiny)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. (20.09.2021)

Zápis do předmětu je možný pouze pro studenty staré akreditace ( před 2018/2019). Řeší se individuální formou na základě konzultace s doc. Spurným ( ZS - sociální dějiny) a dr. Štolleovou (LS - hospodářské dějiny).

Alternativa ke kurzové přednášce: SP Společnost, kultura a myšlení v Evropě po roce 1945 (doc. Spurný); SP Kapitoly z dějin světové ekonomiky I – Od konce 2. světové války k ropné krizi (prof. Jančík)

!Vzhledem k mimořádným opatřením na FF UK souvisejícím s koronavirovou infekcí může docházet ke změnám v harmonogramu výuky i v charakteru plnění atestací. Pro aktuální informace se prosím obraťte na vyučujícího!

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Slavíček, Ph.D. (08.02.2021)

Po dobu platnosti mimořádných epidemiologických opatření bude kurz probíhat převážně formou online výuky (Microsoft Teams), a to v regulérním čase jednotlivých cvičení.

 

Cvičení k sociálním dějinám (LS 2020/21, Dr. Slavíček):

 

1. Úvodní (literatura, témata, periodizace)2. Hospodářské důsledky 2. světové války a programy hospodářské pomoci

•téma 1 - Hospodářské důsledky 2. světové války (bilance ztrát, problematika výpovědní hodnoty údajů )

•téma 2 - Programy hospodářské pomoci (Marshallův plán, UNRRA, GARIOA)


3. Vlastnické přeměny v Československu ve 40. a 50. letech (přechod k jednosektorové ekonomice)

•téma 1 - znárodnění a likvidace soukromého podnikání v ČSR

•téma 2 - pozemková reforma a kolektivizace4. Integrace světové ekonomiky

•téma 1 - Mezinárodní měnová soustava (zlatý standard, Brettonwoodský systém pevných kurzů - kingstownský systém plovoucích kurzů)

•téma 2 - od GATT k World Trade Organisation5. Modely hospodářské spolupráce

•téma 1 - Počátky a cesty západoevropské integrace

•téma 2 - Rada vzájemné hospodářské pomoci a proces socialistické ekonomické integrace6. Hospodářský vývoj centrálně plánovaných ekonomik

•téma 1 - Centrálně direktivní mechanismus socialistické ekonomiky

•téma 2 - Ekonomické procesy v centrálně plánované ekonomice a pokusy o reformu ekonomické soustavy v ČSR


7. Proměny podnikatelských forem

•téma: proměna podniku a podnikatele ve 20. století ( malé a střední podniky vs. rodinné podniky vs. mnohonárodní podniky)


8. Obrat v hospodářské politiky západních velmocí v 70. a 80. letech

•téma 1: Thatcherismus a reaganomika

•téma 2: Milton Friedman a "svoboda volby"9. Metamorfózy ekonomik rozvojových zemí po druhé světové válce

•téma 1: Proces diferenciace ekonomických úrovní rozvojových zemí

•téma 2: Ropa - klíčový faktor vývoje světové ekonomiky10. Transformace centrálně plánovaných ekonomik

•téma 1: Proces přechodu k tržní ekonomice ve východní Evropě  

•téma 2: Vize a skutečnost české transformace. K historii sporů o strategii přechodu k tržní ekonomice 1989-1999


11. Fenomén hospodářských krizí, typy, důsledky a východiska

•téma: Ropné krize (stagflace), krize hypotekární, finanční12. Ekonomika (ekonomická teorie, reálný vývoj, společnost) - politika, závěrečná
diskuse

 

 

Cvičení k sociálním dějinám (ZS 2020/21, Dr. Sommer):

Seminář 1: uvedení kurzu

Organizace kurzu - soudobé dějiny jako spory o minulost

 

Seminář 2: Společnosti po druhé světové válce

Sociální a mentální proměna evropské společnosti v důsledku války – problémy konceptu kolaborace - retribuce jako princip vypořádání se s dědictvím kolaborace – specifika retribuce v jednotlivých evropských zemích – počátky utváření paměti druhé světové války

 

Literratura:

Frommer, Benjamin:Národní očista:Retribuce v poválečném Československu., Praha 2010.

Gross, Jan T.: Themes for a Social History of War Experience and Collaboration, in: Deák, István – Gross, Jan T. – Judt, Tony (eds.): The Politics of Retribution in Europe, Princeton 2000.

Judt, Tony: The Past is Another Country: Myth and Memory in Postwar Europe, in: Deák, István – Gross, Jan T. – Judt, Tony (eds.): The Politics of Retribution in Europe, Princeton 2000.

Judt, Tony:Poválečná Evropa, Praha 2008.

 

Seminář 3:  Nástup stalinismu ve středovýchodní Evropě 

Cesty k socialismu ve střední a východní Evropě – stalinismus jako politický, sociální a kulturní fenomén – stalinismus v Československu mezi tradicí a revolucí – myšlenkový svět stalinismu – krize stalinismu a východiska destalinizace 

 

Literatura:

Abrams, Bradley F.: The Struggle for the Soul of the Nation: Czech Culture and the Rise of Communism, Lanham 2004.

Brenner, Christiane: Mezi Východem a Západem: české politické diskurzy 1945-1948, Praha 2015.

Connelly, John:Zotročená univerzita: sovětizace vysokého školství ve východním Německu, v českých zemích a v Polsku v letech 1945-1956, Praha 2008.

Havelka, Miloš, Srovnání nesrovnatelného, Soudobé dějiny 4/2009

Kotkin,Stephen, Modern Times: The Soviet Union and Interwar Conjuncture, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History2 (1/2001), s. 111-164. 

Kusák, Alexej:Kultura a politika v Československu 1945-1956, Praha 1998.

Mc Dermott, Kevin: A "Polyphony of Voices"? Czech Popular Opinion and the Slánský Affair, Slavic Review67 (4/2008), s. 840–865 (případně České veřejné mínění a „případ Slánský“,Marginalia Historica2/2012), s. 189–196.

Spurný, Matěj:Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960), Praha 2011.

Vojtěchovský, Ondřej:Z Prahy proti Titovi!: jugoslávská prosovětská emigrace v Československu, Praha 2012.

 

Seminář 4:  Plánované společnosti: Stát, plánování a organizace společnosti mezi státním socialismem a liberálním kapitalismem ve 40. až 60. letech 20. století 

Velká transformace“ kapitalismu a cesta k organizované modernitě – plánování v kapitalismu a socialismu – liberální welfare state a modernizace – budoucnost, předvídání a vládnutí po roce 1945 – krize plánování a poválečné modernity

 

Literatura:

Gilman, Nils:Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America, Baltimore and London 2003, s. 1-23 (kapitola Modernization Theory and American Modernism)

Polanyi, Karl:Velká transformace, Brno 2006.

Rákosník, Jakub: Dlouhá 30. léta (1929–1945): Konceptuální přístupy k transformaci modernity, Dějiny-teorie-kritika2/2010

(http://www.dejinyteoriekritika.cz/Modules/ViewDocument.aspx?Did=48)

Wagner, Peter: The Uses of the Social Sciences, in: Porter, Theodore M. – Ross, Dorothy (Eds.): The Cambridge History of Science: Volume 7: The Modern Social Sciences, Cambridge 2008, s. 537–552 a Wagner, Peter: Social Science and Social Planning during the Twentieh Century, in: Tamtéž, s. 591–607.

Prameny:

Richta, Radovan: Povaha a souvislosti vědeckotechnické revoluce, Sociologický časopis 2/1966, s. 146–186 (http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/130-sociologicky-casopis-2-1966/2456)

 

Seminář 5:  Společnost a myšlenkový svět na východ od železné opony mezi stalinismem a pražským jarem

Chruščevismus jako nová doktrína – Polsko, Maďarsko a Československo po roce 1956 – Diskuze v KSČ po roce 1956 - marxistický revizionismus – proč byla československá destalinizace tak váhavá? – socialistická zákonnost a byrokratizace

 

Literatura: 

Blaive, Muriel:Promarněná příležitost: Československo a rok 1956, Praha 2001.

Engerman, David C.: The Romance of Economic Development and New Histories of the Cold War,Diplomatic History28 (2004), s. 23–54.

Kalinová, Lenka: Společenské proměny v čase socialistického experimentu (1945–1969), Praha 2007.

Kaplan, Karel:Kořeny československé reformy 1968, Brno 2000 a 2002.

Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967, Praha 2011.

Krylova, Anna: Soviet Modernity: Stephen Kotkin and the Bolshevik Predicament,Contemporary European History 23 (2/2014), s. 167–192.

McDermott, Kevin – Sommer, Vítězslav: The ‘Club of Politically Engaged Conformists’? The Communist Party of Czechoslovakia, Popular Opinion, and the Crisis of Communism, 1956,Cold War International History Project Working Paper No. 66, March 2013 (https://www.wilsoncenter.org/publication/the-club-politically-engaged-conformists)

Reid, Susan: Destalinization and Taste, 1953–1963, Journal of Design History10 (2/1997), s. 177–201. 

Sommer, Vítězslav:Angažované dějepisectví: Stranická historiografie mezi stalinismem a reformismem (1950–1970), Praha 2011.

Kolář, Pavel: Strana jako utopie: komunistická identita po pádu stalinismu,Soudobé dějiny2/1012 

Kolář, Pavel: Čtyři „základní rozpory“ východoevropského komunismu,Soudobé dějiny1-2/2015 

 

Seminář 6:  Dlouhá 70. léta a rozpad poválečné modernity

Emancipace a krize: odkaz šedesátých let – ekonomická krize kapitalismu a socialismu – individualizace a nástup politiky identit 

 

Literatura:

Doering-Manteuffel, Anselm – Raphael, Lutz: Nach dem Boom: Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen 2010.

Mitchell, Timothy: Carbon Democracy, Economy and Society38 (3/2009), s. 399–432. 

Raphael, Lutz: Transformations of Industrial Labour in Western Europe: Intergenerational Change of Life Cycles, Occupation and Mobility 1970–2000, German History 30 (1/2012), s. 100–119.

Rodgers, Daniel T.: Age of Fracture, Cambridge and London 2011.Wagner, Peter: A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline, London and New York, s. 123–140. 

 

Prameny:

Bell, Daniel:Kulturní rozpory kapitalismu, Praha 2009.

Tom Wolfe: The “Me” Decade and the Third Great Awakening, New York Magazine, 23. srpna 1976 (http://nymag.com/news/features/45938/)

Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, Věra Chytilová, 1979

 

Seminář 7: Normalizace v Československu: sociální souvislosti nástupu diktatury

Obnovení pořádku: sociální předpoklady – ideologie normalizace – každodennost a normalizační stabilita – společnosti pozdního socialismu

 

Literatura:

Cuhra, Jaroslav:Trestní represe na počátku normalizace, Praha 1996.

Kalinová, Lenka:Konec nadějím a nová očekávání: K dějinám české společnosti v letech 1969-1993, Praha 2012.

Jareš, Jakub – Spurný, Matěj – Volná, Katka a kol.:Náměstí Krasnoarmějců 2. Strategie jednání učitelů a studentů na FF UK (1969-1989), Praha 2012.

Kalinová, Lenka:Konec nadějím a nová očekávání: K dějinám české společnosti v letech 1969-1993, Praha 2012.Roubal, Petr: Československé spartakiády, Praha 2016.

 

Prameny:

Poučení z krizového vývoje 

(http://www.dejinyksc.usd.cas.cz/vnitrostranicke-informace-sekretariatu-uv-ks/doc_details/137-poueni-z-krizoveho-vyvoje-ve-stran-a-spolenosti-po-xxiii-sjezdu-ks.html)

Šimečka, Milan:Obnovení pořádku, Brno 1990 

Tesař, Jan:Zamlčená diagnóza, Praha 2003.

 

Seminář 8:  Konec státního socialismu a post-socialismus

Hospodářský kolaps – sociální proměny v poslendním deetiletí socialismu - společnost v post-socialismu

 

Literatura:

Ganev, Venelin I.: The „Triumph of Neoliberalism“ Reconsidered: Critical Remarks on Ideas-Centred Analyses of Political and Economic Change in Post-Communism, East European Poitics and Societies 19 (3/2005), s. 343-378.

Krapfl, James: Revoluce s lidskou tváří, Praha 2016

Ost, David: The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist Europe, Ithaca 2005.

Ost, David: The Invisibility and Centrality of Class After Communism, International Journal of Politics, Culture, and Society22 (4/2009), s. 497–515.

Michal Pullmann, Koncec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha 2011.

Suk, Jiří, Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (1989/1990), Praha 2003 a 2009.

 

Seminář 9:  Konzum a sociální stát v demokracii a diktatuře

Poválečná konzumní společnost – konzum a liberální demokracie - konzum na východě (socialistické plánování a důraz na produkci versus podpora a regulace konzumu) – kritika konzumu a kritika sociálního státu

 

Literatura:

Kaelble, Hartmut – Kocka, Jürgen – Siegrist, Hannes (eds.): Europäische Konsumgeschichte: Zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte des Konsums (18. bis 20. Jahrhundert),Frankfurt a.M. 1997.

Landsman, Mark: Dictatorship and Demand: The Politics of Consumerism in East Germany, Cambridge 2005.

Esping-Andersen, Gosta: The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton 1990.

Franc, Martin:Řasy, nebo knedlíky?: Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století, Praha 2003.

Franc, Martin – Knapík, Jiří: Volný čas v českých zemích 1957–1967, Praha 2013.

Rákosník, Jakub:Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960, Praha 2010.

Rákosník, Jakub a kol.: Sociální stát v Československu: právně-institucionální vývoj v letech 1918–1992, Praha 2012.

Reid, Susan: Cold War in the Kitchen: Gender and the De-Stalinization of Consumer Taste in the Soviet Union under Khrushchev, Slavic Review61 (2 /2002), s. 211–252.

Offe, Claus: Some Contradictions of the Modern Welfare State, in: Offe, Claus: Contradictions of the Welfare State, London 1984, s. 147 – 161.

Sociální politika v Československu (1918–1989), tematické číslo časopisu Soudobé dějiny 1-2/2013

Streeck, Wolfgang: Citizens as Customers: Considerations on the New Politics of Consumption, New Left Review76 (July-August 2012), s. 27–47.

 

Seminář 10: Neoliberalismus 

Neoliberalismus jako ekonomické myšlení – neoliberalismus jako politická a sociální praxe (každodenní neoliberalismus) – vznik a rozvoj tržních společností – proměny liberální demokracie v poslední třetině 20. století 

 

Literatura:

Foucault, Michel:Zrození biopolitiky: kurz na Collège de France (1978-1979), Brno 2009.

Mirowski, Philip:Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown, London 2013, s. (kapitola 3 Everyday Neoliberalism)

Mirowski, Philip – Plehwe, Dieter (eds.): The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective, Cambridge 2009.

Mudge, Stephanie Lee: What is Neo-Liberalism?, Socio-Economic Review 6 (2008), s. 703–731.

Rose, Nikolas – Miller, Peter: Political Power beyond the State: Problematics of Government, The British Journal of Sociology43 (2 /1992), s. 173–205.

Ther, Philipp:Nový pořádek na starém kontinentě: Příběh neoliberální Evropy, Praha 2016.

 

Seminář 11:  Soudobé společnosti optikou soudobých dějin

Budoucnost demokracie – globalizace - nerovnost(i) – životní prostředí – digitalizace – postindustrialismus – politika identity a „kulturní války“. 

 

Litratura:

Hay, Colin – Payne, Tony: Civic CapitalismSPERI Paper No. 12 (2014).

Streeck, Wolfgang: The Crisis of Democratic Capitalism, New Left Review71 (September-October 2011), s. 5–29.

 

Seminář 12:  Závěrečná diskuze a shrnutí kurzu
Cvičení k hospodářským dějinám  (LS):

1. Úvodní (literatura, témata, periodizace)

2. Hospodářské důsledky 2. světové války a programy hospodářské pomoci

téma 1 - Hospodářské důsledky 2. světové války (bilance ztrát, problematika výpovědní hodnoty údajů )

téma 2 - Programy hospodářské pomoci (Marshallův plán, UNRRA, GARIOA)3. Vlastnické přeměny v Československu ve 40. a 50. letech (přechod k jednosektorové ekonomice)

téma 1 - znárodnění a likvidace soukromého podnikání v ČSR

téma 2 - pozemková reforma a kolektivizace


4. Integrace světové ekonomiky

téma 1 - Mezinárodní měnová soustava (zlatý standard, Brettonwoodský systém pevných kurzů - kingstownský systém plovoucích kurzů)

téma 2 - od GATT k World Trade Organisation

 

5. Modely hospodářské spolupráce

téma 1 - Počátky a cesty západoevropské integrace

téma 2 - Rada vzájemné hospodářské pomoci a proces socialistické ekonomické integrace6. Hospodářský vývoj centrálně plánovaných ekonomik

téma 1 - Centrálně direktivní mechanismus socialistické ekonomiky

téma 2 - Ekonomické procesy v centrálně plánované ekonomice a pokusy o reformu ekonomické soustavy v ČSR7. Proměny podnikatelských forem

téma: proměna podniku a podnikatele ve 20. století ( malé a střední podniky vs. rodinné podniky vs. mnohonárodní podniky)8. Obrat v hospodářské politiky západních velmocí v 70. a 80. letech

téma 1: Thatcherismus a reaganomika

téma 2: Milton Friedman a "svoboda volby"


9. Metamorfózy ekonomik rozvojových zemí po druhé světové válce

téma 1: Proces diferenciace ekonomických úrovní rozvojových zemí

téma 2: Ropa - klíčový faktor vývoje světové ekonomiky10. Transformace centrálně plánovaných ekonomik

téma 1: Proces přechodu k tržní ekonomice ve východní Evropě

téma 2: Vize a skutečnost české transformace. K historii sporů o strategii přechodu k tržní ekonomice 1989-199911. Fenomén hospodářských krizí, typy, důsledky a východiska

téma: Ropné krize (stagflace), krize hypotekární, finanční12. Ekonomika (ekonomická teorie, reálný vývoj, společnost) - politika, závěrečná
diskuse

 

 

Seminář k sociálním dějinám (ZS 2020/21, Doc. Spurný, čt 14.10 - 15.40):

 

1. seminář:

Uvedení kurzu

 

2.seminář: Stíny války: kolaborace, retribuce, politika paměti

Válečná devastace a vypořádávání se s válečnou minulostí. Kolaborace a retribuce. Sociální a mentální proměna evropské společnosti v důsledku války: nástup éry plánování a důvěry ve stát, základy evropského modelu sociálního státu. Počátky utváření paměti druhé světové války.

 

3. seminář: Poválečná etnická očista a nástup stalinismu ve středovýchodní Evropě

Kontinuity z hlediska sociálních dějin

 

4. seminář: Etnicita a státní socialismus. Příklad vztahu mezi českou většinovou společností a Romy v padesátých letech

Vztah k Romům po roce 1945 – migrace ze Slovenska do českých zemí – osvícensko-absolutistický přístup stalinských elit – konzervativní odmítnutí za strany policejních složek a obyvatelstva- návrat k byrokraticko-administrativním řešením a jeho důsledky

 

5. seminář: Společnost a myšlenkový svět na východ od železné opony mezi stalinismem a pražským jarem

Chruščevismus jako nová doktrína – Polsko, Maďarsko a Československo po roce 1956 – Diskuze v KSČ po roce 1956 - marxistický revizionismus – proč byla československá destalinizace tak váhavá? – socialistická zákonnost a byrokratizace – socialistický konzum a životní styl – emancipace kultury

 

6. seminář: Urbanistická a architektonická moderna v poválečné Evropě

Poválečné myšlení a poválečná architektura – společnost evropských měst – ideologie, praxe a kritika architektonické moderny v západní Evropě – likvidace a transformace Mostu jako velký experiment československého státního socialismu.

 

7. seminářNormalizace v Československu: sociální souvislosti nástupu diktatury

Nová moc hledá legitimitu – obnovení pořádku: sociální předpoklady – ideologie normalizace – každodennost a normalizační stabilita – loajality a strategie v intelektuálním prostředí

 

8. seminář: Konzumní společnost na východě a na západě

Koncepce konzumní společnosti - kritika konzumní společnosti a její východiska; od tradice německého idealismu (Arendtová) k protipólu občanské a konzumní společnosti a enviromentalismu – konzum na východě (socialistické plánování a důraz na produkci versus podpora a regulace konzumu)

 

9. seminář: Konec státního socialismu v SSSR a ve středovýchodní Evropě ve světle nových interpretací

Hospodářský kolaps, geopolitická prohra nebo krize legitimity? – Neviditelná revoluce v lidských myslích: lidská práva a životní úroveň nahrazují socialistickou zákonnost a produktivismus. Ideologie a sociální praxe na sklonku socialismu. Otázka násilí v pozdním socialismu.

 

10. seminář: Reflexivní modernita a proměna vztahu k urbánnímu i přírodnímu prostředí

Pokusíme se zachytit proměny, k nimž v rozvinutých zemích včetně Československa docházelo od konce šedesátých let pod povrchem politických událostí a systémových změn, které ovšem jsou pro vysvětlení těchto změn (nástup neoliberalismu, krize státního socialismu, krize technokratického vládnutí i organizované modernity obecně) provázány. Především se zaměříme na proměny ve vztahu člověka a jeho životního prostředí, ať už urbánního nebo venkovského či přírodního.

 

11. seminářPodněty a otázky ke studiu postsocialismu

Na československém příkladě se pokusíme společně zachytit kontinuity a diskontinuity vládnutí i sociální praxe po roce 1989. Porevoluční vývoj přitom nastoluje celou řadu dosud nezodpovězených otázek. V rámci semináře na ně nemůžeme najít odpovědi, budeme ale diskutovat o pramenech, o něž je možné bádání o postsocialismu opírat, tak abychom alespoň k dílčím odpovědím postupně dospívali.

 

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

Brenner, Christiane: Mezi Východem a Západem: české politické diskurzy 1945-1948, Praha 2015

Deák, István – Gross, Jan T. – Judt, Tony (eds.): The Politics of Retribution in Europe, Princeton 2000

Jarausch, K. (ed.); Dictatorship as experience: towards a socio-cultural history of the GDR, New York/Oxford 1999

Judt, Tony; Poválečná Evropa, Praha 2008

Kaelble, Hartmut; Sozialgeschichte Europas nach 1945, München 2007

Kalinová, Lenka; Společenské proměny v čase socialistického experimentu (1945-1969), Praha 2007

Kalinová, Lenka; Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti v letech 1969-1993, Praha 2012

Mazower, Mark: Temný kontinent. Evropa ve 20. století, Praha 2019

Rákosník, Jakub; Spurný, Matěj; Štaif, Jiří: Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989, Praha 2018