PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hospodářské a sociální dějiny (od roku 1945 do současnosti) A - AHS111016
Anglický název: Economic and Social History (from 1945 up to the present time) A
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Vyučující: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Prerekvizity : AHS111026
Je korekvizitou pro: AHS111026
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. (20.09.2021)
ZS:
Část věnovaná sociálním dějinám (ZS) představuje nejdůležitější oblasti a trendy společenského vývoje od roku 1945 až po současnost. Kurs nejdříve představí základní konstelace společenského vývoje (důsledky krize a války, utváření sociálního státu, demografické trendy), posléze se obrátí k podobám sociálních nerovností a hierarchií (mezi jednotlivými společenskými vrstvami, vertikální i horizontální mobilitě apod.), aby vysvětlil dominantní sociální hnutí (studentského, ekologického) a jejich vliv na hospodářství a stát v druhé polovině dvacátého století.
Zvláštní pozornost věnuje kurs tomu, jak se proměňovala identifikace lidí s existujícím uspořádáním (důvěra v různě definované hierarchie či naopak připravenost k nonkonfromnímu jednání), a to jak ve vztahu k proměňujícím se strukturám (formám vlastnictví, státu), tak i každodenním zkušenostem lidí (sféře rodiny, práce, vzdělání, trávení volného času). Kurs propojuje výklad vývojových linií na Západě i Východě a kromě jiného upozorňuje na jejich podobnosti a rozdíly.


LS:
Výklad hospodářského vývoje po ukončení druhé světové války je strukturován do čtyř vývojových fází. První se věnuje hospodářské obnově a zejména těm vývojovým tendencím, které do světové ekonomiky vnesl nástup bipolarismu. Ve druhé fázi zahrnující padesátá a šedesátá léta je konfrontována tržní ekonomika západních států s centrálně plánovanou ekonomikou zemí sovětského mocenského bloku. V následné fázi jsou nastíněny změny ve světové ekonomice v důsledku ropných šoků, zejména příklon k uplatnění nekonzervativních neoklasických směrů v hospodářské politice států s tržní ekonomikou, dále pak eskalace krizových jevů v sovětském mocenském bloku, které posléze vedly k jeho rozpadu. Poslední čtvrtá fáze objasňuje proces hospodářské transformace postkomunistických ekonomik a pozornost věnuje globálním otázkám současného hospodářského vývoje. V rámci těchto fází se pojednává i o hospodářském vývoji Československa (ve čtvrté fázi České republiky).<br>

Do předmětu se zapisují pouze studenti staré akreditace. Kurzová přednáška již neprobíhá - alternativou je návštěva SP doc. Spurného ( Společnost, kultura a myšlení v Evropě) a prof. Jančíka (Kapitoly z dějin světové ekonomiky I )
Výuka seminářů (Seminář k HSD po roce 1945) probíhá na základě individuální konzultace ( doc. Spurný pro HD a dr. Štolleová pro HSD).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. (20.09.2021)

Atestace: ZK  (ústní pohovor na základě nastudované odborné literatury + esej v rozsahu 5-7 normostran), doporučená odborná literatura viz SIS.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností  či zájmu o konzultaci např. ve věci eseje se neváhejte na vyučující obrátit.

Do předmětu se zapisují pouze studenti staré akreditace. Kurzová přednáška již neprobíhá - alternativou je návštěva SP doc. Spurného ( Společnost, kultura a myšlení v Evropě) a prof. Jančíka (Kapitoly z dějin světové ekonomiky I )
Výuka seminářů (Seminář k HSD po roce 1945) probíhá na základě individuální konzultace ( doc. Spurný pro HD a dr. Štolleová pro HSD).

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (18.02.2014)

LS

Aldcroft, D. H.: The European Economy 1914-1990. 3. ed. London, Routledge 1993

Ashworth, W.: A short History of the International Economy since 1850. 3. ed. London, Longman 1991

Balcar, J. - Kučera, J.: Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Socialismus. Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953, München, Vandenhoeck & Ruprecht 2013

Berend, I.T.: An Economic History of Twentieth-Century Europe. Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalisation, Cambridge/New York…, Cambridge University Press 2006

Berend, I.T.: From the Societ Bloc to the European Union.The Economic and Social Transformation of Central and Eastern Europe since 1973, Cambridge/New York…, Cambridge University Press 2009

Broadberry, S. - O´Rourke, K.H. (ed.): The Cambridge Economic History od Modern Europe, vol 2. 1870 to the Present, Cambridge, Cambridge University Press 2010

C. M. Cipolla, (ed.), The Fontana Economic History of Europe, vol. 6, London 1973.

Německá verze: K. Borchardt (Hrsg.), Europäische Wirtschaftsgeschichte, Bd. 5, Stuttgart-
New York 1980

Čapka, F. - Slezák, L. - Vaculík, J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce, Brno, Akademické nakladatelství CERM 2005

Easterly, W.: Břímě bílého muže. Proč pomoc Západu třetímu světu selhává? Praha, Academia 2010

Ferguson, N.: Vzestup peněz. Finanční dějiny světa, Praha, Argo, 2011

Fischer, W. u. a. (Hrsg.): Handbuch der europäischen Wirtschafts-und Sozialgeschichte. Bd. 6. Stuttgart, Klett-Cotta 1987

Gerbet, P.: Budování Evropy. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 2004

Geršlová, J.: Dějiny moderního podnikání, Praha, Professional Publishing 2012

Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 6, Stuttgart 1993

Hertzová, N.: Plíživý převrat. Globální kapitalismus a smrt demokracie, Praha, Dokořán 2003

Heumos, P.: "Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví!" Dělníci a státní socialismus v Československu 1945-1968, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2007

Jančík, D.: Cesta k měnové reformě roku 1953. Od maďarského modelu zavedení volného trhu k měnové reformě sovětského typu. In: Královéhradecko 4 (2007). Hradec Králové: Státní okresní archiv - Muzeum východních Čech - Studijní a vědecká knihovna - Galerie moderního umění - Knihovna města Hradce Králové 2007, s. 249-268

Jančík, D. - Kubů, E.: Der erste Versuch einer Reform der zentralen Planwirtschaft in der Tschechoslowakei.// Zwischen Planbefehl und Markt (Der Diskurs der zweiten tschechoslowakischen Wirtschaftsreform). In: Boyer, Ch. (Hg.): Sozialistische Wirtschaftsreformen. Tschechoslowakei und DDR im Vergleich. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann 2006, s. 3-61 a s. 63-123.

Jančík, D. - Kubů, E.: Hospodářská obnova Československa po druhé světové válce (cesta průmyslového státu od tržní k plánované ekonomice). In: Šedivý I. - Němeček J. - Kocian J. - Tůma O. (eds.): Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech 20. století. Hledání východisek, Praha 2010, Historický ústav, s. 375-391

Jech, K.: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, Praha, Vyšehrad 2008

Ježek, T.: Zrození ze zkumavky. Svědectví o české privatizaci 1990-1997, Praha, Prostor 2007

Jirásek, Z. - Šůla, J.: Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50 : 1, Praha, Svítání 1992

Kaplan, K.: Československo v RVHP 1949-1956, Praha, Karolinum 1995

Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968, I.-II., Praha, Doplněk 2000, 2002

Kaplan, K.: Proměny české společnosti 1948-1960, část druhá. Venkov, Praha, Ústav pro soudobé dějiny 2012

Kaplan, K.: Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957-1967, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002

Kleinová, N.: Šoková doktrína. Vzestup kalamitního kapitalismu, Praha, Argo/Dokořán 2010

Kučera, J.: Žralok nebude nikdy tak silný: československá zahraniční politika vůči Německu 1945-48, Praha, Argo 2005

Marek, P.: České živnostnictvo 1945-1960. Likvidace živnostníků, řemeslníků a obchodníků v českých zemích, Brno, Doplněk 2006

Michálek, S.: Nádeje a vystriezvenia (československo-americké hospodárské vzťahy v rokoch 1945-51, Bratislava, Veda 1995

Kosta, J.: Abriss der sozialökonomischen Entwicklung der Tschechoslowakei 1945-1977. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1978

Kosta, J.: Wirtschaftssysteme des realen Sozialismus. Probleme und Alternativen. Köln, Bund-Verlag 1984

Kozák, K. - Weis, T. - Schulzová, H. a kol.: Dopady krize v euroatlantském prostoru, Praha, Dokořán 2012

Luňák P. : Západ . Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri 1997

Myant, M., Vzestup a pád českého kapitalismu. Ekonomický vývoj České republiky od roku 1989, Praha 2013

Myant, M.: The Czechoslovak economy 1948-1988. The battle for economic reform. Cambridge, Cambridge University Press 1989

Myant, M.: Vzestup a pád českého kapitalismu. Ekonomický vývoj České republiky od roku 1989, Praha, Academia 2013

Myant, M. - Drahokoupil, J.: Tranzitivní ekonomiky, Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie, Praha, Academia 2013

Pernes, J.: Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2000

Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 2. díl - 1945-1992, Brno, Doplněk 2009

Pullmann, M.: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha, Scriptorium 2011

Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (Vývoj-současnost-výhledy), Slaný, Meandrium 2007

Sommer, K.: UNRRA a Československo, Opava, Slezský ústav AV ČR 1993

Tomeš Z. a kol.: Hospodářská politika 1900-2007, Praha, C.H.Beck 2008

Šulc, Z.: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995, Brno, Doplněk 1998

Veber, V.: Dějiny sjednocené Evropy, Praha, NLN 2004

Vinen, R. : Evropa dvacátého století, Praha, Melantrich 2007

Vykoukal J. - Litera B. - Tejchman M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944-1989, Praha, Libri 2000

Wegs, R. - Ladrech, R.: Evropa po roce 1945, Praha, Melantrich 2002

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D. (14.02.2014)

LS:

1. Hospodářské důsledky druhé světové války a problémy hospodářské obnovy

2. Československá ekonomika v podmínkách limitované demokracie

3. Tržní ekonomiky v období prosperity (1951-1970)

4. Počátky západoevropské hospodářské integrace

5. Vznik sovětského bloku centrálně plánovaných ekonomik a jejich systémové krize

6. Sovětizace československé ekonomiky a pokusy o ekonomickou reformu

7. Hospodářské problémy rozvojových zemí

8. Důsledky stagflace na světovou ekonomiku a nástup neokonzervativismu v hospodářské politice zemí s tržní ekonomikou

9. Krize a kolaps centrálně plánovaných ekonomik

10. Proces transformace české ekonomiky

11. Důsledky pádu bipolarismu: tranzitivní ekonomiky, zrychlení evropské integrace, proměny světových hospodářských center

12. Fenomén globalizace ve světové ekonomice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK