PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
České středověké dějiny (do počátku 16. století) A - AHS111006
Anglický název: Medieval History of the Czech Lands (from the beginning of 16th century) A
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Je záměnnost pro: AHS222006, AAH100097
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout kurzovkaCDstred-LS21_MN+BlZ_def.docx Sylabus LS 2021 PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
stáhnout seznam literatury k četbě.docx Seznam literatury k četbě PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
Anotace
Kurz představuje dvousemestrální základní přehledový cyklus přednášek zaměřený na seznámení s moderními výklady českých středověkých dějin od počátku historického období (včetně rámcového přehledu předhistorických dob) po konvenční konec českého středověku roku 1526 (s předělem kolem roku 1310 mezi semestry). Přednášky jsou řazeny vesměs chronologicky s důrazem na popis politických, kulturních a zčásti též hospodářských a sociálních dějin.

Výuka bude po dobu uzavření VŠ realizována formou předtočených přednášek. Zapsaným studentům budou rozeslány odkazy se soukromým videem na YouTube.
Poslední úprava: Izdný Jakub, PhDr., Ph.D. (25.09.2020)
Literatura

Prameny:

 

1.    Obecné

HONZÍKOVÁ, Milena et al. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila: vydání textu a veškerého textového materiálu. Praha: Academia, 1988-1995. (díly 1–2)

HRABÁK, Josef, ed. a HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957.

JACOBUS DE VORAGINE a VIDMANOVÁ, Anežka, ed. Legenda aurea. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2012.

LEHÁR, Jan, ed. Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad, 1990.

NEDVĚDOVÁ, Milada et al. Próza českého středověku. Praha: Odeon, 1983.

PETR ŽITAVSKÝ a OTTO. Zbraslavská kronika = Chronicon aulae regiae. Překlad František Heřmanský a Rudolf Mertlík. Vyd. 2., opr., (Ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1976.

 

2.    Předstátní a přemyslovské období

CHALOUPECKÝ, Václav. Středověké legendy prokopské: jejich historický rozbor a texty. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953.

JINDŘICH ŘEZBÁŘ a ZEMEK, Metoděj, ed. Cronica domus Sarensis: maior et minor. 1. souborné vyd. Třebíč: Blok, 2003.

KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ, MNICH SÁZAVSKÝ a FIALA, Zdeněk. Pokračovatelé Kosmovi. Praha: Svoboda, 1974.

KOSMAS. Kronika Čechů. Vyd. 8., (V této úpravě a v Argu 1.). Praha: Argo, 2011. (nebo jiná vydání téhož překladu)

KRÁLÍK, Oldřich, ed. Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Praha: Vyšehrad, 1969.

KRISTIÁN a LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav, ed. Kristiánova legenda: život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. Překlad Jaroslav Ludvíkovský. Vyd. ve Vyšehradu 2. Praha: Vyšehrad, 2012.

Na úsvitu křesťanství: z naší literární tvorby doby románské v století IX.-XIII. V Praze: Evropský literární klub, 1942.

Slavníkovci ve středověkém písemnictví. Překlad Jana Zachová. Praha: Vyšehrad, 1987.

Staroslověnské legendy českého původu: nejstarší kapitoly z dějin česko-ruských kulturních vztahů. Praha: Vyšehrad, 1976.

VINCENTIUS PRAGENSIS a MORAVOVÁ, Magdalena, ed. Milevský letopis: zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Překlad Anna Kernbach. Vyd. v tomto překladu 1. Praha: Argo, 2013.

 

3.    Lucemburské, husitské a jagellonské období

BISKUPEC Z PELHŘIMOVA, Mikuláš. Vyznání a obrana táborů. Překlad František Mrázek Dobiáš a Amedeo Molnár. Praha: Academia, 1972.

ČORNEJ, Petr. Království dvojího lidu: české dějiny let 1436-1526 v soudobé korespondenci. Překlad Martin Svatoš a Alena Šimečková. Praha: Odeon, 1989.

HAVRÁNEK, Bohuslav, ed., HRABÁK, Josef, ed. a DAŇHELKA, Jiří, ed. Výbor z české literatury doby husitské. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963-1964.

HLAVÁČEK, Ivan, ed. Ze zpráv a kronik doby husitské. Praha: Svoboda, 1981.

KAREL IV., MAŠEK, Richard, ed. a BLÁHOVÁ, Marie, ed. Karel IV., státnické dílo. V Praze: Karolinum, 2003.

Kroniky doby Karla IV. Praha: Svoboda, 1987. (obsahuje i Karlovu autobiografii)

MARTÍNKOVÁ, Dana, ed. Poselství ducha: latinská próza českých humanistů. Překlad Dana Martínková. Praha: Odeon, 1975.

MOLNÁR, Amedeo, ed. Husitské manifesty. Praha: Odeon, 1980.

PETR Z MLADOŇOVIC a FIALA, Zdeněk, ed. Petra z Mladoňovic Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici. Praha: Universita Karlova, 1965.

PIUS II. (Enea Silvio), Historia Bohemica = Historie česká. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1998.

PORÁK, Jaroslav. Ze starých letopisů českých. Praha: Svoboda, 1980.

ŠÁMAL, Jindřich, ed. a MATĚJČEK, Antonín, ed. Legendy o českých patronech v obrázkové knize ze XIV. století. 2. vyd. Praha: Sfinx, Bohumil Janda, 1940.

ŠAŠEK Z BÍŘKOVA, Václav. Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. Překlad Bohumil Mathesius. Vydání třetí, v ČS první. Praha: Československý spisovatel, 1974.

VAVŘINEC. Husitská kronika; Píseň o vítězství u Domažlic. Vyd. 2., oprav. Praha: Svoboda, 1979.

ŽATECKÝ, Pavel a HEŘMANSKÝ, František, ed. Deník Petra Žateckého: (Liber diurnus). Praha: Melantrich, 1953.

 

Literatura:

1.    Syntetická díla, kompendia, přehledy a úvody do studia

(slouží k obecné přípravě a další četbě, nehodí se do seznamu literatury ke zkoušce pro formulování otázek)

 

ANTONÍN, Robert. České země za posledních Přemyslovců. I. díl (1192-1253), Cestou proměny společnosti k vrcholně středověké monarchii. Praha: Libri, 2012.

BARTOŠ, František Michálek. České dějiny. Dílu II. část 6, Čechy v době Husově (1378-1415). V Praze: Jan Laichter, 1947.

BARTOŠ, František Michálek. (České dějiny. Dílu II. část 7.-8.) Husitská revoluce. I., Doba Žižkova 1415-1426. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965.

BARTOŠ, František Michálek. (České dějiny. Dílu II. část 7.-8.) Husitská revoluce. II., Vláda bratrstev a její pád 1426-1437. Praha: Academia, 1966.

BENDA, Klement et al. Dějiny českého výtvarného umění. I/1-2., Od počátku do konce středověku. Praha: Academia, 1984.

BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. Praha: Libri, 2001.

BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. I., Do roku 1197. Praha: Paseka, 1999.

BOBKOVÁ, Lenka. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek IV.a, 1310-1402. Praha: Paseka, 2003.

BOBKOVÁ, Lenka a BARTLOVÁ, Milena. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek IV.b, 1310-1402. Praha: Paseka, 2003.

CERMANOVÁ, Pavlína et al. Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014.

ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1310-1378: Lucemburkové na českém trůně I. Praha: Libri, 1999.

ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008.

ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1437-1526. I. díl, Mezi Zikmundem a Jiřím z Poděbrad (1437-1471). Praha: Libri, 2010.

ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1437-1526. II. díl, Jagellonské Čechy (1471-1526). Praha: Libri, 2012.

ČORNEJ, Petr et al. Dějiny zemí Koruny české. I., Od příchodu Slovanů do roku 1740. 8. vyd. Praha: Paseka, 2002.

ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek V., 1402-1437. Praha: Paseka, 2000.

ČORNEJ, Petr a BARTLOVÁ, Milena. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VI., 1437-1526. Praha: Paseka, 2007.

Dějiny obyvatelstva českých zemí. Vyd. 2., dopl. Praha: Mladá fronta, 1998.

GRAUS, František. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I-II. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953-1957.

GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. Překlad Jaroslav Kolár. Praha: Mladá fronta, 1978.

CHADRABA, Rudolf, ed. Dějiny českého výtvarného umění. I/1, Od počátku do konce středověku. Praha: Academia, 1984.

KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. [Sv.] 1. Praha: Zvon, 1991.

KALHOUS, David. České země za prvních Přemyslovců v 10.-12. století. I. díl, Čeleď sv. Václava. Praha: Libri, 2011.

KALHOUS, David. České země za prvních Přemyslovců v 10.-12. století. II. díl, Svět doby knížecí. Praha: Libri, 2013.

KLÁPŠTĚ, Jan, ed. a ŠEDIVÝ, Ivan, ed. Dějiny Česka. Praha: NLN, 2019.

LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Překlad Josef Čermák. Vydání třetí, ve Vyšehradu druhé. V Praze: Vyšehrad, 2020.

LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika: Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy. Překlad Rudolf Mertlík. Praha: Vyšehrad, 1983.

MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. I. 2., opr. vyd. Praha: Libri, 2009.

MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. II. Praha: Libri, 2006.

MUKAŘOVSKÝ, Jan, ed., DAŇHELKA, Jiří a HRABÁK, Josef, ed. Dějiny české literatury. 1., Starší česká literatura. Praha: Československá akademie věd, 1959.

NOVOTNÝ, Václav. České dějiny. Dílu I. část 1, Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha. Praha: Jan Laichter, 1912.

NOVOTNÝ, Václav. České dějiny. Dílu I. část 2, Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha: Jan Laichter, 1913.

NOVOTNÝ, Václav. České dějiny. Dílu I. část 3, Čechy královské za Přemysla I. a Václava I.: (1197-1253). Praha: Jan Laichter, 1928.

NOVOTNÝ, Václav. České dějiny. Dílu I. část 4, Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara: (1253-1271). V Praze: Jan Laichter, 1937.

PÁNEK, Jaroslav a kol. Dějiny českých zemí. Vydání druhé, doplněné. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.

PETRÁŇ, Josef a kol. Dějiny hmotné kultury. I/1-2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

PETRÁŇ, Josef et al. Dějiny Československa. I, Do roku 1648. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990.

SEMOTANOVÁ, Eva a kol. Česko: Ottův historický atlas. Druhé aktualizované vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2017.

SOMMER, Petr, ed., TŘEŠTÍK, Dušan ed. a ŽEMLIČKA, Josef, ed. Přemyslovci: budování českého státu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

SPUNAR, Pavel. Kultura českého středověku. Praha: Odeon, 1987.

ŠIMÁK, Josef Vítězslav. České dějiny. Dílu I. část 5, Středověká kolonisace v zemích českých. Praha: Jan Laichter, 1938.

ŠMAHEL, František, ed. a BOBKOVÁ, Lenka, ed. Lucemburkové: česká koruna uprostřed Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

ŠMAHEL, František, ed. a NODL, Martin, ed. Člověk českého středověku. Praha: Argo, 2002.

ŠUSTA, Josef. České dějiny. Dílu II. část 1, Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví. V Praze: Jan Laichter, 1935.

ŠUSTA, Josef. České dějiny. Dílu II. část 2, Král cizinec. Praha: Laichter, 1939.

ŠUSTA, Josef. České dějiny. Dílu II. část 3, Karel IV. Otec a syn: 1333-1346. V Praze: Jan Laichter, 1946.

ŠUSTA, Josef. České dějiny. Dílu II. část 4, Karel IV. Za císařskou korunou: 1346-1355. V Praze: Jan Laichter, 1948.

URBÁNEK, Rudolf. České dějiny. Díl III, Věk poděbradský 1-4. Praha: Jan Laichter, 1915-1962.

VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy. Díl 1, Středověká Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1991.

VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek II., 1197-1250. Praha: Paseka, 2000.

VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek III., 1250-1310. Praha: Paseka, 2002.

 

2.    Předstátní a přemyslovské období

BERANOVÁ, Magdalena. Slované. Druhé vydání. Praha: Libri, 2015.

BLÁHOVÁ, Marie, ed. a HLAVÁČEK, Ivan, ed. Česko-rakouské vztahy ve 13. století: Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II.: sborník příspěvků ze symposia konaného 26.-27. září 1996 ve Znojmě. Praha: Rakouský kulturní institut, 1998.

DVORNÍK, František. Byzantské misie u Slovanů. Překlad Vladimír Vavřínek. Praha: Vyšehrad, 1970.

CHARVÁT, Petr. Boleslav II.: sjednotitel českého státu. Praha: Vyšehrad, 2004.

CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Václav II.: král český a polský. Praha: Vyšehrad, 2007.

JAN, Libor. Václav II. a struktury panovnické moci. Brno: Matice moravská, 2006.

JAN, Libor. Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno: Masarykova univerzita, 2000.

KALHOUS, David. Anatomy of a duchy: the political and ecclesiastical structures of early Přemyslid Bohemia. Leiden: Brill, 2012.

KALISTA, Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z Lemberka: listy z dějin české gotiky. Doplněné vydání. Praha: Zvon, České katolické nakladatelství, 1991.

KEJŘ, Jiří. Vznik městského zřízení v českých zemích. V Praze: Karolinum, 1998.

KLÁPŠTĚ, Jan. Paměť krajiny středověkého Mostecka. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1994.

KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. 2., rozš. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

KOFRÁNKOVÁ, Václava. 26.8.1278 - Moravské pole: poslední boj Zlatého krále. Praha: Havran, 2006.

KRZEMIEŃSKA, Barbara. Břetislav I.: Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. 2., přehlédnuté vyd., V Garamondu 1. Praha: Garamond, 1999.

KRZEMIEŃSKA, Barbara, TŘEŠTÍK, Dušan a MERHAUTOVÁ, Anežka. Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě. Praha: Set out, 2000.

KUBÍN, Petr. Blahoslavený Hroznata: kritický životopis. V Praze: Vyšehrad, 2000.

KUBÍN, Petr. Sedm přemyslovských kultů. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění ve vydavatelství Togga, 2011.

KUTHAN, Jiří. Česká architektura v době posledních Přemyslovců: Města - hrady - kláštery - kostely. Vimperk: Tina, 1994.

KUTHAN, Jiří. Přemysl Otakar II.: král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš. Vimperk: Tina, 1993.

LUTOVSKÝ, Michal. Bratrovrah a tvůrce státu: život a doba knížete Boleslava I. 2., dopl. vyd. Praha: Set out, 2006.

MARÁZ, Karel. Václav III.: (1289-1306): poslední Přemyslovec na českém trůně. České Budějovice: Veduta, 2007.

MAŠEK, Michal a kol. Vladislav II.: druhý král z Přemyslova rodu: k 850. výročí jeho korunovace. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

MERHAUTOVÁ, Anežka a TŘEŠTÍK, Dušan. Románské umění v Čechách a na Moravě. 2. vyd. Praha: Odeon, 1984.

NOVÝ, Rostislav. Přemyslovský stát 11. a 12. století. Praha: Univerzita Karlova, 1972.

OPLL, Ferdinand. Fridrich Barbarossa: císař a rytíř. Překlad Vladimír Pilát. Praha: Paseka, 2001.

PAPAJÍK, David. Švábenicové: velcí kolonizátoři a jejich následovníci. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

PETRÁČEK, Tomáš. Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek: fenomén darovaných lidí přemyslovských zemí 10.-12. století. Praha: Argo, 2012.

PLESZCZYŃSKI, Andrzej. Vyšehrad: rezidence českých panovníků: studie o rezidenci panovníka raného středověku na příkladu českého Vyšehradu. Praha: Set out, 2002.

POLC, Jaroslav V. Světice Anežka Přemyslovna. Vyd. 2. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1989.

RAZIM, Jakub. Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové: česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku. Praha: Leges, 2017.

REITINGER, Lukáš. Vratislav: první král Čechů. Praha: Argo, 2017.

RICHTER, Miroslav. Hradišťko u Davle: městečko ostrovského kláštera. Praha: Academia, 1982.

SLÁMA, Jiří. Střední Čechy v raném středověku. II-III, Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu. Praha: Univerzita Karlova, 1986-1989.

SMETÁNKA, Zdeněk. Legenda o Ostojovi: archeologie obyčejného života. 3., opr. a dopl. vyd., V NLN vyd. 2. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010.

SOBIESIAK, Joanna Aleksandra. Boleslav II.: (†999). České Budějovice: Veduta, 2014.

SOMMER, Petr, ed. České země v raném středověku. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006.

SOMMER, Petr, ed. Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006.

SOMMER, Petr. Svatý Prokop: z počátků českého státu a církve. Praha: Vyšehrad, 2007.

SOMMER, Petr. Začátky křesťanství v Čechách: kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha: Garamond, 2001.

SOMMER, Petr, TŘEŠTÍK, Dušan, ŽEMLIČKA, Josef, Čechy a Morava, in: BEREND, Nora, ed. Christianizace a utváření křesťanské monarchie: Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.-12. století. Praha: Argo, 2013, s. 219–261.

ŠOLLE, Miloš. Po stopách přemyslovských Děpolticů: příspěvek ke genezi města Kouřimě. Praha: Vyšehrad, 2000.

ŠTEFAN, Ivo, ed. a WIHODA, Martin, ed. Kostel Panny Marie na Pražském hradě: dialog nad počátky křesťanství v Čechách. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018.

TŘEŠTÍK, Dušan. Kosmas. Druhé vydání. Praha: Melantrich, 1972.

TŘEŠTÍK, Dušan. Mýty kmene Čechů: (7.-10. století): tři studie ke "Starým pověstem českým". Praha: Lidové noviny, 2008.

TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců: vstup Čechů do dějin (530-935). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy: Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010.

TŘEŠTÍK, Dušan, ed., POLANSKÝ, Luboš, ed. a SLÁMA, Jiří, ed. Přemyslovský stát kolem roku 1000: na paměť knížete Boleslava II. (+ 7. února 999). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000.

TUREK, Rudolf. Čechy na úsvitě dějin. Vyd. 2., V nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2000.

VANÍČEK, Vratislav. Soběslav I.: Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092-1140. Praha: Paseka, 2007.

VANÍČEK, Vratislav. Vratislav II. (I.): první český král: Čechy v době evropského kulturního obratu v 11. století. Praha: Vyšehrad, 2004.

VAVŘÍNEK, Vladimír. Cyril a Metoděj: mezi Konstantinopolí a Římem. V Praze: Vyšehrad, 2013.

WIHODA, Martin. Morava v době knížecí: 906-1197. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010.

WIHODA, Martin. První česká království. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

WIHODA, Martin. Vladislav Jindřich. Vydání druhé, přepracované (v Argu vydání první). Praha: Argo, 2019.

WIHODA, Martin. Zlatá bula sicilská: podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha: Argo, 2005.

WIHODA, Martin, ed. a ŽEMLIČKA, Josef, ed. Zlatá bula sicilská: mezi mýtem a realitou. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016.

ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí: (1034-1198). 2., opr. a dopl. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007.

ŽEMLIČKA, Josef. Do tří korun: poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017.

ŽEMLIČKA, Josef. Konec Přemyslovců: skladba a fungování jejich pozdní monarchie. Praha: NLN, s.r.o., 2020.

ŽEMLIČKA, Josef. Království v pohybu: kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014.

ŽEMLIČKA, Josef. Počátky Čech královských: 1198-1253: proměna státu a společnosti. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar II.: král na rozhraní věků. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

ŽEMLIČKA, Josef. Přemyslovci: jak žili, vládli a umírali. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

ŽEMLIČKA, Josef. Století posledních Přemyslovců. 2., přeprac. vyd., v Melantrichu 1. Praha: Melantrich, 1998.

ŽEMLIČKA, Josef, ed. a TŘEŠTÍK, Dušan, ed. Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa: mezinárodní sympozium uspořádané Českou křesťanskou akademií a Historickým ústavem Akademie věd ČR 19.-20. listopadu 1997 v Praze. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998.

 

3.    Lucemburské, husitské a jagellonské období

BALETKA, Tomáš. Páni z Kravař: z Moravy až na konec světa. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

BERAN, Zdeněk. Landfrýdní hnutí v zemích České koruny: snahy o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve středověké společnosti. České Budějovice: Veduta, 2014.

BOBKOVÁ, Lenka. 7.4.1348 - ustavení Koruny království českého: český stát Karla IV. Praha: Havran, 2006.

BOBKOVÁ, Lenka. Jan Lucemburský: otec slavného syna. V Praze: Vyšehrad, 2018.

BOBKOVÁ, Lenka. Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1993.

BOBKOVÁ, Lenka a kol. Česká koruna na rozcestí: k dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437-1526). Praha: Casablanca, 2010.

BOBKOVÁ, Lenka a VELIČKA, Tomáš. Jan Zhořelecký: třetí syn Karla IV. Praha: Casablanca, 2016.

BOUBÍN, Jaroslav. Česká "národní" monarchie: k domácím zdrojům a evropskému kontextu království Jiřího z Poděbrad. Praha: Historický ústav, 1992.

BOUBÍN, Jaroslav. Petr Chelčický: myslitel a reformátor. Praha: Vyšehrad, 2005.

BOUBÍN, Jaroslav a kol. Hledání nové Evropy: projekt krále Jiřího. Praha: Historický ústav, 2015.

BOUKAL, Jan. Jakoubek z Vřesovic (†1462): cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami. České Budějovice: Veduta, 2016.

ČORNEJ, Petr. 30.7.1419 - první pražská defenestrace: krvavá neděle uprostřed léta. Praha: Havran, 2010.

ČORNEJ, Petr. Český stát v době jagellonské. Vyd. 2., V tomto výboru 1. Praha: Paseka, 2012.

ČORNEJ, Petr. Jan Žižka: život a doba husitského válečníka. V Praze: Paseka, 2019.

ČORNEJ, Petr. Lipanská křižovatka: příčiny, průběh a historický význam jedné bitvy. V Praze: Panorama, 1992.

ČORNEJ, Petr. Tajemství českých kronik: cesty ke kořenům husitské tradice. 2., rozš. a přeprac. vyd., V Pasece 1. Praha: Paseka, 2003.

DRŠKA, Václav. Zikmund Lucemburský: liška na trůně. Praha: Epocha, 1996.

FAJT, Jiří, ed. Karel IV., císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha: Academia, 2006.

FRANCEK, Jindřich. 24.10.1517 - Svatováclavská smlouva: urození versus neurození. Praha: Havran, 2006.

HLAVÁČEK, Ivan, K organizaci státního správního systému Václava IV.: dvě studie o jeho itineráři a radě. Praha: Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1991.

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Arnošt z Pardubic: arcibiskup, zakladatel, rádce. Praha: Vyšehrad, 2008.

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Biskup Jan IV. z Dražic (1301-1343). Praha: Karolinum, 1991.

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Svět české středověké církve. Praha: Argo, 2010.

HLOBIL, Ivo a PETRŮ, Eduard. Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha: Academia, 1992.

IWAŃCZAK, Wojciech. Jan Lucemburský: dějiny bouřlivého života a hrdinné smrti českého krále a lucemburského hraběte v jednadvaceti obrazech. Překlad Jan Baron. Praha: Argo, 2018.

IWAŃCZAK, Wojciech. Po stopách rytířských příběhů: rytířský ideál v českém písemnictví 14. století. Praha: Argo, 2001.

KAVKA, František. 5.4.1355 - korunovace Karla IV.: císařem Svaté říše římské. Praha: Havran, 2002.

KAVKA, František. Poslední Lucemburk na českém trůně: králem uprostřed revoluce. Praha: Mladá fronta, 1998.

KAVKA, František. Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378): (Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika). Díl. 1-2. Praha: Karolinum, 1993.

KAVKA, František. Život na dvoře Karla IV. Praha: Apeiron, 1993.

KEJŘ, Jiří. Husův proces. Praha: Vyšehrad, 2000.

KEJŘ, Jiří. Jan Hus známý i neznámý: resumé knihy, která nebude napsána. Vydání druhé, upravené. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.

KOPIČKOVÁ, Božena. Česká královna Žofie: ve znamení kalicha a kříže. Praha: Vyšehrad, 2018.

MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích: 1471-1526. 1-4 (2 svazky). Vydání 2. Praha: Academia, 2001-2002.

MACEK, Josef. Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha: Argo, 2001.

MEZNÍK, Jaroslav. Lucemburská Morava: 1310-1423. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999.

MEZNÍK, Jaroslav. Praha před husitskou revolucí. Praha: Academia, 1990.

MOLNÁR, Amedeo. Valdenští: evropský rozměr jejich vzdoru. 2., rozš. vyd. Praha: Kalich, 1991.

NEJEDLÝ, Martin. Fortuny kolo vrtkavé: láska, moc a společnost ve středověku. Praha: Aleš Skřivan ml., 2003.

NEJEDLÝ, Martin. Pohleďte do zrcadla!: čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku. V Praze: Scriptorium, 2016.

NEJEDLÝ, Martin. Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků. Vyd. 2., rozš. Praha: Scriptorium, 2014.

NODL, Martin. Dekret kutnohorský. Praha: Lidové noviny, 2010.

PAPAJÍK, David. Páni ze Sovince: dějiny rodu moravských sudích. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

SEIBT, Ferdinand. Karel IV.: císař v Evropě (1346-1378). Překlad Markéta Maurová. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999.

SCHMIDT, Ondřej. Jan z Moravy: zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci. V Praze: Vyšehrad, 2016.

SOUKUP, Pavel. 11.7.1412 - poprava tří mládenců: odpustkové bouře v Praze. Praha: Havran, 2018.

SOUKUP, Pavel. Jan Hus: život a smrt kazatele. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

SOUSEDÍK, Stanislav. Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím. Praha: Vyšehrad, 1997.

SPĚVÁČEK, Jiří. Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346: k prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní Evropou. Praha: Svoboda, 1994.

SPĚVÁČEK, Jiří. Václav IV. (1361-1419): k předpokladům husitské revoluce. Praha: Svoboda, 1986.

SVATOŠ, Michal (red.), Dějiny Univerzity Karlovy. I, 1347/48-1622. Praha: Univerzita Karlova, 1995.

ŠANDERA, Martin. Hynce Ptáček z Pirkštejna: opomíjený vítěz husitské revoluce. Praha: Vyšehrad, 2011.

ŠANDERA, Martin. Jindřich starší z Minsterberka: syn husitského krále: velký hráč s nízkými kartami. V Praze: Vyšehrad, 2016.

ŠANDERA, Martin a kol. Poděbradská éra v zemích České koruny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016.

ŠMAHEL, František. Alma mater Pragensis: studie k počátkům Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016.

ŠMAHEL, František. Cesta Karla IV. do Francie: 1377-1378. Praha: Argo, 2006.

ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 1-4. Vyd. 2., Ve vydavatelství Karolinum 1. Praha: Karolinum, 1995-1996.

ŠMAHEL, František. Husitské Čechy: struktury, procesy, ideje. Vyd. 1., dopl. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

ŠMAHEL, František. Idea národa v husitských Čechách. 2., dopl. vyd., V nakl. Argo 1. Praha: Argo, 2000.

ŠMAHEL, František. Jan Hus: život a dílo. Praha: Argo, 2013.

ŠMAHEL, František. Mezi středověkem a renesancí. Praha: Argo, 2002.

ŠMAHEL, František. Život a dílo Jeronýma Pražského: zpráva o výzkumu. Praha: Argo, 2010.

ŠTĚPÁN, Václav. Moravský markrabě Jošt: (1354-1411). Brno: Matice moravská, 2002.

VLNAS, Vít. Jan Nepomucký: česká legenda. Vyd. 2., podstatně rozš. a přeprac., V nakl. Paseka 1. Praha: Paseka, 2013.

VYBÍRAL, Zdeněk. Bitva u Moháče: krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526. Praha: Havran, 2008.

ZILYNSKÁ, Blanka. Husitské synody v Čechách 1418-1440: (příspěvek k úloze univerzitních mistrů v husitské církvi a revoluci). Praha: Univerzita Karlova, 1985.

ŽŮREK, Václav. Karel IV.: portrét středověkého vládce. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018.

 

4.    Tematické monografie bez zaměření na období

ANTONÍN, Robert. Ideální panovník českého středověku: kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013.

BLÁHOVÁ, Marie. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. 3, V kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota: historický komentář, rejstřík. Praha: Academia, 1995.

BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno: Matice moravská, 2005.

HOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Vyd. 1., (Celkově 2., rozš. a upr.). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. I-III. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2013-2018.

KOPIČKOVÁ, Božena. Eliška Přemyslovna: královna česká, 1292-1330. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2008.

MAUR, Eduard. Paměť hor: Šumava, Říp, Blaník, Hostýn, Radhošť. Praha: Havran, 2006.

NODL, Martin, ed. a ŠMAHEL, František, ed. Pohané a křesťané: christianizace českých zemí ve středověku. Praha: NLN, 2019.

PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001.

PETRÁŇ, Josef a PETRÁŇOVÁ, Lydia. Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha: Set Out, 2000.

SVOBODA, Miroslav. Páni ze Strakonic: vládci Prácheňska a dobrodinci johanitů. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010.

ŠAROCHOVÁ, Gabriela V. 1.9.1310 - Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský: sňatek z rozumu. Praha: Havran, 2002.

TOMAS, Jindřich, KLÁPŠTĚ, Jan, ed. a KOTYZA, Oldřich, ed. Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu: (výbor studií). Litoměřice: Okresní vlastivědné muzeum, 1999.

URBAN, Jan. Lichtenburkové: vzestupy a pády jednoho panského rodu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

VELÍMSKÝ, Tomáš. Hrabišici: páni z Rýzmburka. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

 

+ v rámci této kategorie možno do seznamu literatury zařadit středověké pasáže Tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české

Poslední úprava: Izdný Jakub, PhDr., Ph.D. (20.11.2020)
Požadavky ke zkoušce

Účast na přednášce není povinná, ani kontrolovaná. Rozsah přednesené látky ale tvoří základ pro související zkoušku.

Zkouška vychází ze seznamu literatury o rozsahu alespoň 15 položek - 10 monografií, 5 pramenů. V seznamu mají být přibližně rovnoměrně zastoupeny tituly týkající se obou semestrů (obecné prameny a tematické monografie - viz seznam literatury - se počítají jako neutrální položky). Do seznamu literatury se neuvádí kompendia.

Poslední úprava: Izdný Jakub, PhDr., Ph.D. (20.11.2020)
Sylabus

České středověké dějiny (do počátku 16. století) ZS, úterý 15:50–17:25

 

Vyučující: Mgr. Jakub Izdný, Ph.D.

Atestace: zkouška ZS či LS podle uvážení studenta (zahrnuje látku obou semestrů)

 

Rámcový plán přednášek v ZS 2020

6. 10.   Úvod, archeologie předhistorické doby, Slované, Sámova říše

13. 10. Velká Morava

20. 10. Vstup Čechů do dějin, přemyslovské mýty, počátek státu, christianizace

27. 10. Přemyslovská říše – vzestup a pád raně středověkého státu

3. 11.   Raně středověká kultura v Čechách – písemné prameny, hmotné památky, slovanské křesťanství

10. 11. Čechy v době knížecí: jedno výjimečné říšské knížectví

17. 11. státní svátek

24. 11. Za královskou korunou, první česká království

1. 12.   Přemysl Otakar I. – král nejen jednoho slavného privilegia; Václav I.

8. 12.   Proměna českých zemí ve vrcholném středověku, kultura a ekonomika

15. 12. Přemysl Otakar II., Václav II. – vrcholy a pády přemyslovského království

22. 12. Vánoce na přemyslovském dvoře – sonda do „všedních“ dějin mocného rodu

5. 1.     Království bez krále – Vláda Václava III., jeho smrt a hledání nového krále

Poslední úprava: Izdný Jakub, PhDr., Ph.D. (09.11.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK