PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Duchovní a materiální kultura v dějinách - AHS111005
Anglický název: Spiritual and Material Culture in History
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Vyučující: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (06.04.2019)
Dvousemestrální kurz bakalářského studia historie.
V zimním semestru je kurz rozdělen do dvou částí, středověké a raně novověké (16 - 18st.). Zajišťuje Ústav světových dějin.

Výuka probíhá v LS 2019 blokově (doc. Stehlík):
Data a témata:
28. 2. - Hmotné a nehmotné kulturní dědictví 19. a 20. století
14. 3. - Vztah státu a církve ve 20. století
4. 4. - Nezávislá kultura, underground a společnost ve 2. polovině 20. století
18. 4. - Exkurze - Historická budova Národního muzea
25. 4. - Exkurze - Národní památník na Vítkově (budova, státnost, expozice, interpretace dějin)
16. 5. - Dějiny ve veřejném prostoru (média, témata, vývoj po roce 1989)
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (31.01.2017)

Duchovní a materiální kultura

 

LS:

Atestace: studující si zvolí buď atestaci ze starších dějin (blok A: 16.-rané 19. stol., doc. D. Tinková) nebo z dějin novějších (blok B: pozdní 19. a 20. stol., doc. M. Stehlík).

 

Blok A: od renesance a reformace po obrození a romantismus (16.-rané 19. století) - D. Tinková

Přednášená témata:

1.-2. „Tradiční“ versus „moderní společnost“ a „civilizační proces“; sociální disciplinace a kriminalizace; materiální kultura a každodennost; životní cykly a rituálové situace; město versus venkov; otázka kultury „lidové“ 

3. a)Konfesionalizace a sekularizace; „katolictví“, „protestantismus“; „dechristianizace“; církevní rok

b) Věda a vzdělanost; vědecká revoluce, vědecké myšlení, vědecké společnosti; univerzity

4. Literární kultura; alfabetizace a cirkulace informací; utváření „společnosti vědění“ a „společnosti čtenářů“

5. Výtvarná kultura - styly, žánry, techniky

6. hudební kultura a její recepce ve společnosti

 

Atestace: a) 2 tituly (nebo 2 díly jednoho titulu) ze základní literatury + otázky k okruhu 1

            b) min. 1 titul k tématům 2-6. + schopnost obecné charakteristiky základních uměleckých a duchovních proudů epochy

            Zkušební okruhy: 1) reformace a protireformace; 2) sekularizace; 3) humanismus a renesance; 4) baroko a rokoko; 5) klasicismus; 6) romantismus; 7) vědecká revoluce; 8) literární kultura, 9. výtvarná kultura, 10) hudební kultura.

Základní četba:

Peter Burke, Lidová kultura raně novověké Evropy, Praha 2004.

Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku, I-III, Argo, Praha 1999-2006

Norbert ELIAS, O procesu civilizace: sociogenetické a psychogenetické studie, I. Proměny chování světských horních vrstev na západě, Argo, Praha 2006 a II. Proměny společnosti. Nástin teorie civilizace, Argo, Praha 2007

PETRÁŇ, Josef a kol. Dějiny hmotné kultury. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985-1997, díly II. 1. a II. 2.

BURKE, Peter. Co je kulturní historie?. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011

DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2002

Gracián ČERNUŠÁK, Dějiny evropské hudby – různá vydání; příslušné kapitoly

René REMOND : Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003

VONDRUŠKOVÁ, Alena a VONDRUŠKA, Vlastimil. Vesnice. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2014. 

VONDRUŠKOVÁ, Alena a VONDRUŠKA, Vlastimil. Město. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2013. 

VONDRUŠKOVÁ, Alena a VONDRUŠKA, Vlastimil. Řemesla a výroba. Vydání první. [Praha]: Vyšehrad, 2015.

VONDRUŠKOVÁ, Alena a VONDRUŠKA, Vlastimil. Církev: průvodce českou historií. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2014.

VONDRUŠKOVÁ, Alena. Český lidový a církevní rok. Vydání první. Brno: MOBA, 2015.

Doplňková četba:

BURKE, Peter. Jazyky a společenství v raně novověké Evropě. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011

BURKE, Peter. Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2007

BURKE, Peter. Společnost a vědění. II, Od Encyklopedie k Wikipedii. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2013

René REMOND : Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003

ELIAS, Norbert, Spoločnosť indivíduí, Kalligram, Bratislava 2006

Michel FOUCAULT, Dohlížet a trestat, Praha 2000

Ulrich IM HOF: Evropa a osvícenství, Praha 2001

René REMOND : Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003

Jurgen HABERMAS : Strukturální přeměna veřejnosti, Praha 2000

José PIJOAN, Dějiny umění, nakl. Tatran, 1987-1991, díly 5.-8.

 

 

Blok B. (19.-20. století), doc. M. Stehlík

1)      Paměťové instituce, vznik, vývoj a role v 19. a 20. století

2)     Kulturní dědictví a jeho ochrana (památková péče, muzea, galerie, knihovny)

3)     Alternativní kultury v totalitě a diktatuře (1948–1989)

4)     Stát a církev, proměna vztahu mezi 19. a 20. stoletím

5)     Oficiální vs. nezávislé, proměna veřejného prostoru po roce 1948

6)     Média a masmédia jako nositelé informace i paměti

 

Literatura:

Machovec, M.: Hnědá kniha. O procesech s českým undergroundem, Praha 2013.

Kol. autorů: Od mikrofonu k posluchačům, Praha 2003

Luhmann, N.: Realita masmédií, Praha 2014.

Sklenář, K.: Obraz vlasti. Příběh Národního muzea, Praha 2001.

Kol. autorů: Teorie a práce - dokumentace současnosti, Brno 2006.

Intelektuál ve 20. století. Rozhovor Timothy Snydera s Tonym Judtem, Prostor, Praha 2013.

Knapík, J., Franc, M. a kol: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích

1948 - 1967, Academia, Praha 2011.  

Balík, S., Hanuš, J.: Katolická církev v Československu 1945-1989, CDK, Brno 2007.

Kol. autorů: Český politický katolicismus 1848-2005, CDK, Brno 2008.

Křesťan, J.: Zdeněk Nejedlý – politik a vědec v osamění, Praha 2012.

Kol. autorů: Národní památník na Vítkově, Praha 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK