Didaktika soudobých dějin - AHS110104
Anglický název: Didactics of Contemporary History
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (23.09.2019)
Předmět se zaměřuje na metodické a didaktické problémy spojené s výukou soudobých dějin na gymnáziích, středních a základních školách. Pozornost bude věnována jak konkrétním historickým tématům a možnostem jejich didaktického zpracování, tak reflexi vztahu mezi historiografií, školním dějepisem a širší historickou kulturou. Kurz seznámí studenty se zahraničními přístupy k historickému vzdělávání, zaměří se též na inovativní metody výuky (využití komiksu, počítačových her, tvořivá práce s prameny ad.). Paralelně se pokusí též o metodologickou reflexi prostoru mezi školním dějepisem, historiografií a historickou popkulturou (Jak transformovat výstupy historiografie, aby byly použitelné ve školní praxi? Lze ve výuce využít popkulturu?). V závěru semestru si účastníci kurzu ověří teoretické poznatky v praxi v rámci modelové výuky SŠ. Předmět rozvíjí dovednosti vhodné nejen pro budoucí učitele dějepisu, ale může být prospěšný též muzejním pracovníkům a historikům se zájmem o popularizaci a didaktické využití historiografie.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (23.09.2019)

BARICELLI, Michele, HORNIG Julia: Aufklärung, Bildung," Histotainment"?: Zeitgeschichte in Unterricht und Gesellschaft heute. Peter Lang, Frankfurt am Main 2008.
ČINÁTL, Kamil, PINKAS, Jaroslav: Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu, ÚSTR, Praha 2014.
FURRER, Markus (ed.): Handbuch Zeitgeschichte im Geschichtsunterricht, Wochenschau Verlag 2013.
HAVLŮJOVÁ, Hana, NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise, ÚSTR, Praha 2014.
KRATOCHVÍL, Viliam: Modely na rozvíjanie kompetencií žiakov. K transformácii vzťahu histórie a školského dejepisu, FFUK, Bratislava 2004.
LABISCHOVÁ, Denisa, GRACOVÁ Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2008.
LEVSTIK, Linda S., BARTON, Keith C.: Doing history: Investigating with children in elementary and middle schools. Routledge, London 2011.
SEIXAS, Peter, et al.: The big six: Historical thinking concepts. Nelson Education, Toronto 2013.
STRADLING, Robert: Jak učit evropské dějiny 20. století, MŠMT, Praha 2003.
STRADLING, Robert: Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele, MŠMT, Praha 2004.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (16.09.2021)

1) Český školní dějepis: současná situace, perspektivy a problémy.
2) Co, jak a proč učit o soudobých dějinách? Jaké jsou vzdělávací cíle dějepisné výuky? Srovnání českých a zahraničních přístupů na základě kurikulárních dokumentů.
3) Jaké soudobé dějiny nalezneme v učebnicích dějepisu? Srovnání českých a zahraničních přístupů k tvorbě učebnic a k reprezentaci soudobých dějin: role výkladového textu, využití pramenů, vymezení modelového čtenáře ad.
4) Jak učit o stalinismu? Prezentace a kritické reflexe konkrétních vzdělávacích materiálů a metodik.
5) Fotografie jako školní pramen: možnosti využití fotografie ve výuce soudobých dějin, sonda do konkrétních metodik, prostor pro vytváření vlastních námětů.
6) Počítačová hra jako nástroj historického vzdělávání: prezentace a kritická reflexe konkrétní metodiky – Československo 38-89.
7) Výzvy školního dějepisu: Wikipedie, gender, postkoloniální studia, islamismus. Jak by mělo historické vzdělávání reagovat na proměny současného světa?
8) Příprava modelových hodin na vybraná témata, prezentace a diskuze nad nimi.
9) Příprava modelových hodin na vybraná témata, prezentace a diskuze nad nimi.
10) Praktická výuka na SŠ, její kritická reflexe a závěrečné zhodnocení kurzu.