PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář ze světových středověkých dějin (do počátku 16. století) II - AHS110017
Anglický název: Seminat to World medieval history (to the beginning of the 16th century)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 75 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. (17.02.2020)
Seminář navazuje na přednášku a doplňuje ji. Jeho hlavní smyslem je prohloubit znalosti na ni získané prací s vybranými vydanými prameny, respektive jejich překlady a dále studiem odborné literatury, reprezentující soudobé trendy bádání.
Dalším cílem semináře je naučit posluchače praktickým profesním dovednostem, a to jak při práci s prameny a literaturou, tak při jejich prezentaci (referáty). Druhý semestr je věnován problematice vrcholné středověkého státu (tzv. raně moderní stát), formující se stavovské společnosti a jejím strukturám, hlavním otázkám církevních dějin v tomto období, kulturním dějinám a dějinám vzdělanosti a vybraným otázkám středověké společnosti ve střední Evropě a východní Evropě.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Absolvent získá přehled o základních trendech vývoje společnosti ve sledovabném období, seznámí se hlavními interptetačními přístupy soudobého medievistického diskursu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. (17.02.2020)

Pravidelná účast na semináři dle pokynů vyučujícího, aktivní prace dle vedení vyučujícího. Další podmínky stanoví každý vyučující dle svého uvážení na počátku výuky.

Zápočet

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Literatura:

Bridge, A., Křížové výpravy, Praha 1995.

Brooke, Ch., Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006.

Dějiny jednotlivých evropských zemí a států, příslušné kapitoly pro období do konce 15. stol.; edice NLN

Dostálová, R., Byzantská vzdělanost, Praha 1990.

Drška, V. - Picková, D., Dějiny středověké Evropy, Praha 2004.

Duby, G., Věk katedrál.Umění a společnost ve středověku980-1420,, Praha/Litomyšl 2002

Franzen, A., Malé církevní dějiny, Praha 1995.

Gurevič, A. J., Kategorie středověké kultury, Praha 1978.

Hay, D. Evropa pozdního středověku 1300-1500, Praha 2010

Heer, F., Evropské duchovní dějiny, Praha 2000.

Hoensch, J. K., Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu (1308-1437), Praha 2003.

Hrochová, V. /Hroch, M., Křižáci ve Svaté zemi, Praha 1996.

Huizinga, J., Podzim středověku, Jinočany 1999.

Krieger, K.-F., Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), Praha 2003.

Lambert, M. D., Středověká hereze, Praha 2000.

Lawrence, H., Dějiny středověkého mnišství, Brno 2002.

LeGoff, J., Kultura středověké Evropy, Praha 2005. LeGoff, J., Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999. LeGoff, J./Schmitt, J.-C. (eds.), Encyklopedie středověku, Praha 2008. Matthew, D., Svět středověké Evropy, Praha 1997. Müller, Z., Islám, Praha 1997. Mundy, J., Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008. Oppl, F., Fridrich Barbarossa: císař a rytíř, Praha/Litomyšl 2001. Rapp, F., Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996. Ryś, G., Inkvizice, Praha 2004. Stemberger, G. (ed.), 2000 let křesťanství, Praha 1999. Suchánek, D. - Drška, V., Církevní dějiny: antika a středověk. Praha 2013. Tauer, F., Svět islámu, jeho dějiny a kultura, Praha 1984. Zástěrová, B., Dějiny Byzance, Praha 1992. Ženka J., Granadské elity v 15. století, Praha 2011

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

1) Vrcholně středověký světský universalismus a jeho pád: štaufská říše

2) Národní monarchie evropského Západu: Francie a Anglie

3) Postgregoriánská církev až do krize 15. století

4) Hlavní charakteristiky a trendy středověké ekonomiky a sociálního vývoje středověké společnosti

5) Od mongolského záboru ke Moskevské Rusi

6) Byzantská společnost od makedonské dynastie do vzniku latinského císařství

7) Stát a jeho transformace na konci středověku: Francie, Anglie a poštaufská střední Evropa

8) Patnácté století a problém „krize“: vojenské a sociální konflikty na konci středověku

9) Krize církve: reforma, hereze a konciliarismus

10) Pyrenejský poloostrov a jeho středověká specifika

11) Balkán a pozdní byzantská společnost

12) Sever Evropy a Hanza

13) Kultura a vzdělanost vrcholného středověku

 

Témata mají obecnou povahu a každý z vyučujících je může modifikovat dle vlastní potřeby.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK