PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny starověku - AHS110005
Anglický název: History of Ancient Era
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.
Záměnnost : AHS111004
Je záměnnost pro: AHS111004
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D. (05.09.2023)
Obsahem kursu je soustavný výklad dějin antického Řecka a Říma od příchodu řeckých kmenů do Řecka do vzniku principátu (dalším obdobím se podrobněji věnují kursy Seminář k dějinám starověkého Říma a Dějiny pozdní antiky). Historický vývoj Řecka i Říma má být představen v dostatečné komplexnosti, tedy z aspektů politicko-mocenských, sociálně ekonomických i kulturních tak, aby se ozřejmily vnitřní i vnější podmínky existence a faktory historického vzestupu i následné transformace ojedinělého světodějného fenoménu, jakým řecká a římská civilizace nesporně byla. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jak své dějiny vnímali sami Řekové a Římané, a jaké jsou možnosti moderního bádání tyto dějiny poznat.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D. (05.09.2023)

Atestace se uděluje na základě zvládnutí testu o 20 otázkách (výkon 20-17 správných odpovědí je hodnocen známkou 1, 16-13 známkou 2, 12-9 známkou 3), se čtyřmi možnostmi odpovědi (A, B, C, D), přičemž vždy právě jedna možnost je správná. Otázky vycházejí z výkladu v přednáškách a z obsahu základní studijní literatury, 10 se týká řeckých dějin, 10 římských (principátu a pozdní antiky však jen orientačně).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D. (05.09.2023)

* Základní studijní literatura:

Burian, J. - Oliva, P., Civilizace starověkého Středomoří, I-II. Praha 2020 (3. vyd.).

Pečírka, J. (ed.), Dějiny pravěku a starověku, I-II. Praha 1989 (3. vyd.).

 

* Další doporučená literatura:

Barrett, A. A. (ed.), Životy císařů. Praha 2012.

Bartoněk, A., Zlaté Mykény. Praha 1983.

Bleicken, J., Athénská demokracie. Praha 2002.

Boatwright, M. T. - Gargola, D. J. - Albert, R. J. A., Dějiny římské říše od nejranějších časů po Konstantina Velikého. Praha 2012.

Bouzek, J. - Ondřejová, I., Periklovo Řecko. Praha 1989.

Burian, J., Řím. Světla a stíny antického velkoměsta. Praha 1970.

Burian, J., Římské impérium. Praha 1994.

Canfora, L., Gaius Iulius Caesar. Demokratický diktátor. Praha 2007.

Cartledge, P., Alexandr Veliký. Praha 2007.

Christ, K., Krize a zánik římské republiky. Praha 2010.

Eck, W., Augustus a jeho doba. Praha 2004.

Habaj, M. - Nývlt, P., Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům. Praha 2022.

Hošek, R. - Marek, V., Řím Marka Aurelia. Praha 1991.

Kepartová, J., Římané a Evropa. Antické dědictví v evropské kultuře. Praha 2005.

Lehmann, G.-A. -­ Schmidt-Glintzer, H. (eds.), Dějiny světa. Globální dějiny od počátků do 21. století, 2, 1200 př. Kr. až 600 po Kr. Praha 2012.

Marek, V. - Oliva, P. - Charvát, P., Encyklopedie dějin starověku. Praha 2008.

Oliva, P., Kolébka demokracie. Praha 2000.

Oliva, P., Řecko mezi Makedonií a Římem. Praha 1995.

Oliva, P., Solón. Praha 1971.

Oliva, P., Sparta a její sociální problémy. Praha 1971.

Oliva, P., Svět helénismu. Praha 2001.

Oliva, P., Zrození evropské civilizace. Praha 1995.

Osborne, R., Dějiny klasického Řecka. Praha 2010.

Vernant, J.-P., Řecký člověk a jeho svět. Praha 2005.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK