PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pomocné vědy historické A - AHS110003
Anglický název: Auxiliary Historical Sciences
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, --- [HT]
letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / 80 (neurčen)
letní:neomezen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
PhDr. Markéta Marková, Ph.D.
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (03.10.2022)

Atestací je zápočet a zkouška.

Zápočet se uděluje po LS za docházku na cvičení a splnění stanovených zadaných vyučujícím v ZS i LS. 

Zkouška je koná po LS a je dvoukolová:

1. kolo je písemné a během něj jsou ověřovány praktické dovednosti zíksané během celého akademického roku v oblasti historické chronologie (převod dat podle římského kalendáře a podle pohyblivých svátků) a paleografie (přepis krátkých textů v bastardě, novogotické kurzivě 16. či 17. století a novogotické kurzivě 18. či 19. století).

2. kolo je ústní. Během něj jsou ověřovány teoretické znalosti z PVH, získané během celého akademického roku. Student předloží při této části zkoušky seznam prostudované literatury. 

Závazným titulem v seznamu je Vademecum pomocných věd historických (možno použít různá vydání) a jeden titul z paleografie či diplomatiky a jeden titul z další pomocné vědy historické dle vlastního výběru (celkem tedy 3 publikace, které lze vybírat ze seznamu níže).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (03.10.2022)

Diplomatika

Húščava, A. – Šebánek, J. – Fiala, Z.: Československá diplomatika 1. Praha 1965

Šebánek, J. – Fiala, Z. – Hledíková, Z.: Česká diplomatika do roku 1848. Praha 1971

Fiala, Z.: K počátkům listin a panovnické kanceláře v Čechách. Sborník historický 1, 1953, s. 27–45

Šebánek, J. – Dušková, S.: Výbor studií k českému diplomatáři. Brno 1981

Nový, R.: Listiny pražských biskupů XI.–XIV. století. Praha 1960

Burdová, P.: Úřad desk zemských. Sborník archivních prací 36, 1986, s. 273–381

Nuhlíček, J.: Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských. Praha 1940

Vojtíšek, V.: Výbor rozprav a studií. Praha 1953 (studie o městské diplomatice)

Pražák, J.: O diplomatické metodě studia městských knih. Archivní časopis 3, 1953, s. 145–162, 205–227

Hlaváček, I. (ed.): Z pomocných věd historických X – Městská diplomatika a správa v českých zemích do druhé světové války. Praha 1992. AUC – Phil. et hist. 1

Kristen, Z.: Listy posélací a jejich registra v královské kanceláři české až do Bílé Hory. Časopis archivní školy 5, 1927, s. 1-109

Stloukal, K.: Česká kancelář dvorská 1599–1608. Praha 1931

Paleografie

Šebánek, J.: Pomocné vědy historické I. Paleografie. Brno 1958, 1961, 1966 atd.

Kašpar, J.: Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím 1, 2. Praha 1987

Húščava, A.: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava 1951

Pátková, H.: Cvičení z pozdně středověké paleografie. Dolní Břežany 2001

Pátková, H.: Album pozdně středověkého písma. I. II. III. Dolní Břežany 2002, 2003

Kaňák, B.: Paleografické texty. I. II. Olomouc 1994, 1999

Flodr, M.: Filigranologie. Úvod do studia filigránů. Brno 1974

Historická chronoogie

Hlaváček, I.: Církevní kalendář a čeští světci v datovací praxi diplomatického a vyprávěcího materiálu přemyslovských Čech. AUC 1971, Phil. et hist. 3–4, Studia historica 6–7, Z PVH (2), Sborník k 100. výročí narození G. Friedricha, s. 39–63

Kollmann, J.: Zavedení gregoriánského kalendáře v českých zemích. SAP XXIV, 1974, s. 3–41

Selešnikov, S. I.: Člověk a čas. dějiny kalendáře a chronologie. přel. a doplnil J. Maršálek. Praha 1974

Sedlák, V. J.: Tabulky k převádění dat historických pramenů. Praha 1960, 1970

Kodikologie

Hlaváček, I.. Úvod do latinské kodikologie. Praha 1978, 1994

Sfragistika, heraldika, genealogie

Krejčíková J. – Krejčík, T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha 1987

Krejčíková J. – Krejčík, T.: Úvod do české sfragistiky. Ostrava 1989

Krejčík, T.: Pečeť v kultuře středověku. Šenov u Ostravy 1998

Čarek, J.: O pečetech českých knížat a králů z rodu Přemyslova. Sborník příspěvků k dějinám hl. města Prahy VIII, 1938, s. 1–50

Čarek, J.: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985

Vojtíšek, V.: Naše státní znaky (staré a nynější). Praha 1921

Petráň, J.: Český znak. Praha 1970

Hlinomaz, M.: Vývoj československé státní symboliky v letech 1918–1990. Sborník archivních prací 42, 2, 1992, s. 81–184

Fiala, M. – Hrdlička, J.: Znaková galerie v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Sborník archivních prací 42, 2, 1992, s. 261–306

Numizmatika

Nohejlová-Prátová, E.: Základy numizmatiky. Praha 1975, 1986

Pošvář, J.: Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století. Praha 1977

Vorel, P.: Od pražského groše ke koruně české. Praha 2000

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (03.10.2022)

ZS

1. přednáška - organizace studia předmětu, přehled PVH

2. přednáška - stručné dějiny oboru

3. přednáška - paleografie I. - psací látky, psací potřeby, základní terminologie

4. a 5. přednáška - paleografie II. - vývoj písma

6. přednáška - diplomatika - listina

7. přednáška - diplomatika - listina

8. přednáška - diplomatika - úřední knihy pro vnitřní potřebu kanceláře

9. přednáška - diplomatika - úřední knihy veřejné I.

10. přednáška - diplomatika - úřední knihy veřejné II.

11. přednáška - diplomatika - desky zemské

12. přednáška - diplomatika - katastry

LS

1. přednáška - úvod do genealogie, heraldiky a sfragistiky

2. přednáška - genealogie

3. přednáška - heraldika - státní znak

4. přednáška - heraldika - prameny k heraldice

5. přednáška - sfragistika I. - základní typologie

6. přednáška - sfragistika II. - základní typologie - pokračování

7. přednáška - historická metrologie

8. přednáška - kodikologie I.

9. přednáška - kodikologie II.

10. přednáška - historická chronologie - reformy kalendářů

11. přednáška - historická chonologie - dělení času

12. přednáška - epigrafika

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (03.10.2022)

Žádné.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (03.10.2022)

Žádné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK