PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský seminář /první semestr třísemestrálního celku/ - AHS100357
Anglický název: Bachelor Seminar /the first semester of a three-semester course/
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10393
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (01.07.2008)
V průběhu druhé poloviny 19. století došlo k mohutnému rozvoji podnikání, jak v primárním, tak sekundárním a terciálním
sektoru ekonomiky. Jeho zdrojem byly kapitál a podnikatelská zkušenost čerpané z řady rozličných zdrojů. S tím souvisela i
sociální stratifikace moderního podnikatelstva českých zemí, jež komparativně vykazovala i značné rozdíly v rozličných
národnostních prostředích. Nejlepší východisko měli příslušníci aristokracie. Velmi dobře stáli příslušníci německo
jazyčných měšťanských vrstev, značnou adaptabilitu a sociálně ekonomickou akceleraci vykazovali Židé. Zjevně nejhorší
výchozí pozici měli příslušníci rychle se sociálně dotvářející a kompletující národní společnosti české, jež se emancipovala
vůči příslušníkům výše uvedených skupin obyvatelstva. Proces utvoření národnostně českého velkopodnikání na přelomu
19. a 20. století znamenal významný přelom nejen ve vývoji českého národního společenství, ale i společenství
německého a židovského ale i změnu charakteristiky ekonomiky českých zemí a jejich duchovního milieu.

Zvláštní roli hrály ve formování národní hospodářské politiky finanční elity. Po vzniku Československé republiky se
rozhodujícím způsobem za asistence elit průmyslových a agrárních podílely na profilování jejích hospodářských institucí,
organizací i vrcholových zájmových profesních sdružení a na etablování ekonomické suverenity státu. V prvorepublikovém
klimatu byly redefinovány vztahy národnostních uskupení na jejím území. Zvolna se nově utvářely kolaborativní přístupy v
rámci jednotlivých specializovaných skupin podnikatelstva. Smyslem práce studentů v tomto semináři je analyticky přispět k
pochopení a vysvětlení naznačených procesů a na příkladě významných, méně významných ba i zapomenutých
podnikatelských subjektů, ať již drobných firem živnostenského charakteru, či středních a větších podniků rodinných, v
českoněmeckém prostředí tak významných podniků družstevních a v konečné fázi i větších společností s ručením
omezeným resp. společností akciových. Písemné práce zpracované především biografickou metodou se soustředí na
zakladatele, majitele a manažery jednotlivých firem, jejich osudy, sociální zařazení a role při vytváření společenských sítí
(spolky, politické strany, neformální sdružení atd.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK