PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální dějiny od poloviny 18. stol. do současnosti - AHS100026
Anglický název: Social History from 1750 to the Present Day
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS110098
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Bohumír Bernášek
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (04.10.2010)
V tomto cvičení by se měli studenti seznámit se základními tématy, kterými se zabývá současná česká i zahraniční sociální
historiografie. Koncepce cvičení spočívá v prohlubování a doplňování poznatků z přednášek. Důraz je zde kladen na
historické pojmosloví, směry v sociální historiografii a aplikaci teoretických koncepcí v historickém výzkumu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (02.06.2008)

Kurz je primárně určen studentům bakalářského studia oboru historie (2. a 3. ročník).

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (02.06.2008)

Viz AHS100013

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (04.10.2010)

Za každý semestr obdrží posluchač zápočet. Předpokladem jeho udělení je uspokojivá docházka na cvičení a aktivní participace v diskusích. Informace o požadavcích ke zkoušce z předmětu obdrží studenti na přednáškách, které v zimním semestru vede Prof. Štaif a v letním semestru Dr. Pullmann.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (21.09.2013)

Cvičení ke kurzu Sociální dějiny od poloviny 18. století do současnosti - verze J. Rákosníka

Zimní semestr 2013
1. téma: Geneze sociálních dějin na přelomu 19. a 20. století - vlivy marxismu, pozitivismu a historické školy národohospodářské
2. téma: Rámcový vývoj německé, britské, americké a francouzské sociální historiografie do roku 1970
3. téma: Nové impulsy v sociální historiografii po roce 1970 - postmodernismus, mikrohistorie, gender historie, historická antropologie atd.
4. téma: Tradiční a moderní - modernizace a její jednotlivé vývojové fáze v 19. a 20. století - J. Habermas, P. Wagner a další periodizační přístupy v sociálních vědách
5. téma: Osvícenství - ideové předpoklady modernizačního procesu - geneze moderního státu, koncepce občanské společnosti, osvícenský absolutismus a liberalismus.
6. téma: Důsledky protoindustrializace a průmyslové revoluce - změny v demografickém chování populace v 18.-20. století
7. téma: O pojmu "revoluce" v sociální historiografii
8. téma: Moderní nacionalismus - teorie nacionalismu, fáze národního hnutí, spory o německý ?Sonderweg"

Letní semestr 2013
9. téma: Sociální stratifikace moderní společnosti - současné výzkumy měšťanstva (buržoazie), interpretační přístupy k třídnímu štěpení společnosti a dělnickému hnutí
10. téma: Politické štěpení moderní společnosti - koncepce ?cleavage" u M. S. Lipseta a S. Rokkana
11. téma: Totalitarismus - koncept a teoretické přístupy. Komunismus, nacismus a jejich sociální dopady. ?Historikerstreit" v Německu v 80. letech a další diskuse v 90. letech 20. století

12. téma: Koncept industriální a postindustriální společnosti
13. téma: Otázka sociální v 19. a 20. století - geneze sociálních států, jejich vývoj a krize v 80. letech 20. století
14. téma: Gender historie - koncept ?gender" a pohledy na roli rodu v moderní společnosti 19. a 20. století
15. téma: Hegemonie, governmentalita, multikulturalismus, historická paměť - otázky soudobé sociální teorie a její promítnutí v sociální historiografii
16. téma: Vývoj české a československé sociální historiografie - od ?Dějin a přítomnosti" ve 30. letech 20. století po současné směry bádání

 

Cvičení verze M. Spurného: Ve cvičení k druhé polovině kurzu, jenž pojednává moderní sociální dějiny, dokončíme obecná témata moderních sociálních dějin (nacionalismus, migrace, občanská společnost) a poté se zaměříme především na kořeny, vznik, charakter a interpretace moderních evropských diktatur,konkrétně fašismu / nacismu a stalinismu. Stejně jako v zimním semestru bude kladen důraz na seznámení se s různými koncepty, interpretacemi a diskuzemi, které se (především v posledních třech desetiletích) kolem probíraných sociálněhistorických témat objevily. Podrobněji pod kódy AHS222025 a AHS111025

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK