Dějiny pravěku - AHS100002
Anglický název: The History of Prehistoric Periods
Zajišťuje: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS111003
Další informace: http://4. Salač, V., . Bláhová, Z.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.
Je záměnnost pro: AAH100070
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PRAFRIED (17.05.2005)
Studijní předmět Dějiny pravěku seznamuje v devíti tematických okruzích se základní problematikou dějin pod počátku lidské kultury do období středověku.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (24.04.2008)

Povinná literatura:

Buchvaldek, M. a kol.: Dějiny pravěké Evropy. SPN, Praha 1985.

Buchvaldek, M. a kol.: Nástin evropského pravěku. Praehistorica IX, Praha 1982.

Doporučená literatura:

Pleiner, R. a kol.: Pravěké dějiny Čech. Academia, Praha 1978.

Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda Moravská. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1993.

Bláhová, M. - Frolík, J. . Profantová, N.: Velké dějiny zemí Koruny české, I. Paseka, Praha - Litomyšl 1999, s. 15-405.

Metody výuky
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (29.04.2008)

Přednáška

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Kateřina Bromová (24.04.2008)

Předmět a metody studia pravěku:

 • Proměny přírodního prostředí, vztah k lidským aktivitám. Rekonstrukce vývoje člověka a jeho rozšíření.
 • Základní etapy vývoje lidské společnosti ve starší době kamenné (paleolitu).
 • Rozvoj lidské kultury od počátků zemědělství v Evropě. Vývoj v mladší a pozdní době kamenné (neolitu a eneolitu).
 • Počátky řemeslné výroby, směny a utváření větších kmenových celků v době bronzové.
 • Problém formování hlavních indoevropských etnik
 • Kulturní nivelizace v době železné. Okruh halštatského slohu, vztah k Itálii, ke klasickému Řecku; Skytové a Thrákové. Počátky keltské kultury a její rozvoj. Germánské a baltské kmeny.
 • Vývoj Evropy po změně letopočtu. Římské impérium a barbaři. Pohyby germánských kmenů, důsledky vpádu Hunů do Černomoří.
 • Expanze slovanských kmenů, jejich vývoj ve střední a jižní Evropě. Počátky raně středověkých státních útvarů.
 • Úloha středověké archeologie.

Tématické okruhy:

 • Úvod - Doc. Popelka: Předmět studia. Základní pojmy (archeologická kultura aj.). Metodologie (archeologická heruistika, kritika, chronologie aj.). Mezioborová spolupráce.
 • Přírodní prostředí. Vznik a vývoj člověka - Doc. Popelka: Vývoj a změny přírodního prostředí v pravěku. Úloha fyzické antropologie v rekonstrukci procesu vzniku člověka, charakteristika jeho jednotlivých druhů od živočišných předků k Homo sapiens sapiens.
 • Starší a střední doba kamenná (paleolit a mezolit) - Doc. Popelka: Základní chronologické rozdělení, vývoj materiální kultury. Významné evropské a domácí lokality. Výtvarné projevy v mladém paleolitu.
 • Mladší doba kamenná (neolit) - Doc. Popelka: Příčina a průběh přechodu k zemědělství. Neolitizace Evropy, nejstarší zemědělské kultury v ČR a SR. Archeologické prameny k poznání životního způsobu.
 • Pozdní doba kamenná (eneolit) - PhDr. Miroslav Dobeš: Nová etapa v rámci výrobního hospodářství. Přehled hlavních archeologických kultur v Evropě a v ČR a SR. Progresivní a okrajové oblasti.
 • Doba bronzová - PhDr. Bláhová: Archeologický přehled. Periodizace doby bronzové. Osídlení Evropy, datování, hlavní kulturně historické oblasti.
 • Doba bronzová - PhDr. Bláhová: Kulturně historický přehled. Způsoby bydlení, hospodářství, počátky řemesel a dálkového obchodu, doklady kultu, sociální organizace.
 • Doba halštatská a laténská, rozvoj a úpadek laténské kultury - Doc. Salač: Periodizace doby železné, změny v hospodářtsví a životě společnosti v období halštatském. Výroba železa, těžba surovin, směna. Společenská diferenciace, kontakty stř. Evropy se Středomořím a jinými oblastmi. Formování keltského etnika a laténské kultury. Keltská oppida, zánik keltské civilizace.
 • Počátky Germánů a doby římské - Doc. Košnar: Periodizace doby železné, římské a doby stěhování národů. Expanze Germánů a jejich konfrontace s římskou říší, význam římského limitu.
 • Doba římská a doba stěhování národů - Doc. Košnar: Archeologické poznatky o "barbariku" v době římské - osídlení, hospodářství, pohřbívání , náboženství, sociální organizace. Germánské kmeny a vznik kmenových svazů. Nástin historického vývoje a archeologických památek doby stěhování národů.
 • Vstup Slovanů do evropských dějin - Prof. Sláma: Příčiny a průběh slovanské expanze. Ekonomická, kulturní a politická situace na územích nově osídlených Slovany.
 • Evropa na prahu doby historické - Prof. Klápště: Počátky států ve střední, severní, východní Evropě a na Balkánu a přínos archeologie k jejich poznání.
 • Archeologie středověku - Prof. Klápště: Archeologie středověku a její příspěvek k historii středověku. Prameny, metody, hlavní témata řešená v ČR.