Filosofie hispanoamerické kultury (filologie) - AHP500044
Anglický název: Philosophy of Hispanoamerican Culture
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (21.09.2022)
Cílem kurzu je umožnit scelující pohled na hispanoamerickou kulturní identitu, která je ústředním tématem hispanoamerické filosofie dějin v 19. a 20. století. Přednáška se zaměří na pohled na Ameriku z Evropy (význam objevení Nového světa pro reflexi západní civilizace) a zejména na vlastní hispanoamerickou sebereflexi. Bude sledovat proměny vizí Ameriky v esejích předních osobností hispanoamerického myšlení, od setkání španělských humanistů s indiánskými kulturami po současnost. Ústřední otázku koexistence různých kultur uvede do vztahu se svébytností hispanoamerické literatury.<br>

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (04.01.2022)

Eseje o filosofii dějin:

Bolívar, Simón. Doctrina del libertador. Ed. Manuel Pérez Vila. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 19944.

Sarmiento, Domingo F. Facundo o civilización y barbarie. Ed. Susana Zanetti. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977.

Pensamiento positivista latinoamericano. 2 t. Ed. L. Zea. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1980.

González Prada, Manuel. Páginas libres. Ed. Luis A. Sánchez. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1976.

Martí, José. Nuestra América. Ed. Hugo Achugar. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985.

Rodó, José Enrique. Ariel. Ed. Belén Castro. Madrid: Cátedra, 2000

Reyes, Alfonso. Última Tule y otros ensayos. Ed. Rafael Gutiérrez Girardot. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1992.

Reyes, Alfonso. Triptych. Brno: Atlantis, 1937.

Henríquez Ureña, Pedro. La utopía de América. Ed. Rafael Gutiérrez Girardot. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1989 (eseje na: http://www.ensayistas.org).

Mariátegui, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ed. Elizabeth Garrels. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979. (Dostupné z: https://www.ensayistas.org/antologia/XXA/mariategui/7ensayos/)

Martínez Estrada, Ezequiel. Radiografía de la pampa. Madrid: CSIC, Colección Archivos, 1991.

Ramos, Samuel. El perfil del hombre y la cultura en México. México: Espasa-Calpe Mexicana, 1977.

Arguedas, José María. Obra antropológica. Lima: Horizonte, 2012.

Carpentier, Alejo. Tientos y diferencias. La Habana: Ediciones Unión, 1966.

Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. México: FCE, 1959.

Paz, Octavio. Posdata. México: Siglo XXI, 1970.

Paz, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz aneb Nástrahy víry. Přel. Anna Tkáčová. Podlesí: Dauphin, 2015.

Sabato, Ernesto. La cultura en la encrucijada nacional. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1985.

Fuentes, Carlos. Pohřbené zrcadlo. Přel. Anna Tkáčová. Praha: Mladá Fronta, 2003).

Volpi, Jorge. El insomnio de Bolívar. Cuatro consideraciones intempestivas sobre América Latina en el siglo XXI. Barcelona: Debate, 2009.

Druhý břeh Západu: Výbor iberoamerických esejů. Ed. A. Housková. Praha: Mladá fronta, 2004.

 

Sekundární literatura:

Abellán, José Luis. La idea de América. Madrid: Ed. Istmo, 1972.

Abellán, José Luis: Úvaha o španělském smyslu slova "rasa" ve světle pětistého výročí objevení Ameriky. Filosofický časopis, 1993, č. 3.

Adorno, T. W. „El ensayo como forma“. Notas de literatura. Barcelona: Ariel, 1962.

Aínsa, Fernando. La reconstrucción de la utopía. México: Correo de la UNESCO, 1999. (Vzkříšení utopie. Přel. P. Pšenička. Brno: Host, 2007.)

Březinová, Kateřina. Latinos: jiná menšina? Američtí Hispánci mezi Kennedym a Trumpem. Praha: Libri, 2020.

Castro, Belén. „Introducción“. In J. E. Rodó. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000 (s. 9-135).

Cerutti Guldberg, Horacio. Filosofía de la liberación americana. México: FCE, 1983.

Cornejo Polar, Antonio. Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad sociocultural en las literaturas andinas. Lima: Horizonte, 1994.

Filosofía iberoamericana en la época del encuentro. Ed. Laureano Robles. Madrid: Trotta, 1992.

Filosofický časopis 6/1992, 1 a 2/1993 (J. L. Abellán, H. Cerutti, E. Dussel aj.).

Gadamer, Hans-Georg. Problém dějinného vědomí. Praha: Filozofický ústav, 1994.

García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. México: Grijalbo, 1990.

Gómez-Martínez, José Luis. Más allá de la posmodernidad. Madrid: Mileto Ediciones, 1999.

Gorfunkel, Alexandr Ch. Renesanční filosofie. Přel. O.Vochoč. Praha: Svoboda, 1987.

Herlighaus, Hermann - Walter, Monika (ed.). Posmodernidad en la periferia. Enfoques latinoamericanos de la nueva teoría cultural. Berlin, 1994.

Housková, Anna. Visión de Hispanoamérica. Praha: Karolinum, 2010.

Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky (Hispanoamerická kulturní identita v esejích a v románech). Praha: Torst, 1998.

Jaimes, Héctor. La reescritura de la historia en el ensayo hispanoamericano. Madrid: Fundamentos, 2001.

Jaimes, Héctor. „Octavio Paz: El mito y la historia en El laberinto de la soledad“. Revista Iberoamericana, No. 190 –191, 2001, s. 267 –280. Dostupné na webu.

Lauer, Mirko. Andes imaginarios, Discursos del indigensimo 2. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, 1997.

Ortega y Gasset, José. „Smysl pro dějiny“ (La Atlántidas). Svět literatury, XVI, 2006, č. 33, s. 5–10.

Ortega y Gasset, José. Meditación del pueblo joven y otros ensayos sobre América. Madrid: Alianza Editorial, 1981.

Ramírez, Mario Teodoro (ed.). Filosofía de la cultura en México. México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Editorial Plaza y Valdes, 1997

Roig, A. A. Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. México: FCE, 1981

Ruiz de la Cierva, María del Carmen. „Imagen intelectual de Octavio Paz.“ México en la encrucijada, Universidad Complutense, Madrid, Gondo, 2000, s. 173-181. Dostupné z: https://www.ensayistas.org/filosofos/mexico/paz/ruiz/

Stanton, Anthony. El río reflexivo. Poesía y ensayo en Octavio Paz (1931–1958). México: FCE, 2015.

Sobrevilla, David (ed.). Filosofía de la cultura. Madrid: CSIC, Tortta, 1998.

Toynbee, Arnold. México y el Occidente. México: Antigua Librería Robredo, 1955.

Vargas Lozano, Gabriel. „Esbozo histórico de la filosofía mexicana del siglo XX“. En Filosofía de la cultura en México. Ed. M. T. Ramírez. México: Editorial Plaza y Valdés, 1997. Dostupné z: https://www.ensayistas.org/critica/mexico/vargas/

Volek, Emil. „Cesta z Argiropole do Maconda. Latinskoamerický intelektuál a cesty modernizace“. Svět literatury, 2012, č. 45, s. 5-45.

Zea, Leopoldo. Esquema para una historia de las ideas en Iberoamérica. México: UNAM, 1956.

Zea, Leopoldo. Filosofía de la historia americana. México: FCE, 1978.

Zea, Leopoldo. El pensamineto latinoamericano. 2003. Dostupné z: https://www.ensayistas.org/filosofos/mexico/zea/pla/indice.htm.

Webový portál Proyecto ensayo hispánico: http://www.ensayistas.org

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (21.09.2022)

Zk: ústní zkouška. Student přečte výbor Druhý břeh Západu, plus dvě knihy esejů z doporučené literatury (knižní esej nebo rozsáhlý soubor esejů). Bude komentovat jejich stěžejní myšlenky, styl a kontext.  Dále bude znát jednu studii ze sekundární literatury.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (05.10.2021)

Amerika v pohledu humanistů: Las Casas, Inca Garcilaso de la Vega. Osvobozenecký projekt: Simón Bolívar. Civilizační projekt: Domingo F. Sarmiento. Pozitivismus. Projekt přijetí vlastní reality: José Martí, José Enrique Rodó. Manuel González Prada. Myslitelé Atenea: Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña. Indigenismus: José Carlos Mariátegui, José María Arguedas. Rozčarování a kritická vize: Samuel Ramos, Ezequiel Martínez Estrada. Současná filosofie dějin: Octavio Paz, Augusto Roa Bastos, Carlos Funtes, Jorge Volpi.