PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Slovní druhy současné španělštiny - AHP500025
Anglický název: Parts of Speech in the Present-day Spanish
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (22.06.2015)
Slovní druhy současné španělštiny
Jednosemestrální kurs je věnován slovním druhům současné španělštiny. Pozornost je věnována nejprve vymezení slovních druhů a jejich klasifikaci - konfrontovány jsou nejrůznější tradiční i moderní přístupy. Jednotlivé slovní druhy jsou vzápětí charakterizovány z nejrůznějších hledisek, formálního, významového i funkčního.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (22.06.2015)

Základní literatura:

Alarcos Llorach, E (1994): Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.

Alcina Franch, J. - Blecua, J. M. (1975): Gramática española. Barcelona: Ariel.

Alcoba, S. (1999): La flexión verbal. In Bosque, Ignacio - Demonte, Violeta (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa, pp. 4916-4991.

Ambadiang, T. (1999): La flexión nominal. Género y número. In: Bosque, I. - Demonte, V. (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid, Espasa, pp. 4843-4913.

Bosque, I. (1999): El nombre común. In: Bosque, I. - Demonte, V. (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid, Espasa, pp. 3-76.

Bosque, I. - Demonte, V. (eds.) (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid : Espasa.

Černý, J. (2000). Morfología española. Olomouc: Univerzita Palackého.

Fernández Leborans, M. J. (1999): El nombre propio. In Bosque I. -  Demonte V. (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa, pp. 77-128.

Fernández Ramírez, S. (1986). Gramática española. Madrid : Arco/Libros, 1986.

Fernández Soriano, O. (1999). El pronombre personal. Formas y distribuciones. Pronombres átonos y tónicos. In Bosque, I. - Demonte, V. (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa, pp. 1209-1273.

Gómez Torrego, Leonardo (2002). Nuevo manual de español correcto. Madrid: Arco/Libros.

Hernández Alonso, C. (1986). Gramática funcional del español. Madrid: Gredos.

Hernanz, M. Ll. El infinitivo. In Bosque, I. - Demonte, V. (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa, pp. 2197-2356.

Laca, B. (1999): Presencia y ausencia de determinante. In Bosque, I. - Demonte, V. (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa, pp. 891-928.

Leonetti, M. (1999): El artículo. In Bosque, I. - Demonte, V. (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa, pp. 787-890.

Marcos Marín, F. - Satorre Grau, F. J. - Viejo Sánchez, M. L. (1999). Gramática española. Madrid: Síntesis.

Martínez, J. A. (1999): La concordancia. In: Bosque, I. - Demonte, V. (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid, Espasa, pp. 2694-2786.

Pena Seijas, J. (1999). Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico. En Bosque, I. - Demonte, V. (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa, pp. 4305-4366.

RAE (1973). Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.

RAE (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa.

Santiago Lacuesta, R. - Bustos Gisbert, E., 1999: La derivación nominal. In: Bosque, I. - Demonte, V. (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid, Espasa, pp. 4505-4594.

Sarmiento, R. - Esparza, M. Á. (1993): Los determinantes. Madrid: SGEL.

Zavadil, B. - Čermák, P. (2008). Sintaxis del español actual. Praha: Karolinum.

Zavadil, B. - Čermák, P. (2010). Mluvnice současné španělštiny. Praha: Karolinum.

Zavadil, Bohumil (1980). Kategorie modality ve španělštině. Praha: Univerzita Karlova.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (22.06.2015)

Atestace: zkouška v letním semestru. Má podobu písemného testu.

Examen escrito al final del curso.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (22.06.2015)

Témata

  1. Vymezení slovních druhů - Delimitación de las clases de palabras
  2. Klasifikace slovních druhů - přístupy tradiční a moderní, přístupy španělské, české a ostatní - Clasificación de las clases de palabras (clasificaciones tradicionales y modernas; clasificación checa y española)
  3. Formální, významové a funkční hledisko - Criterios de clasificación: formal, semántico, funcional/sintáctico
  4. Formální stránka jednotlivých slovních druhů - morfematika - Segmentación morfológica de palabras
  5. Morfematika španělského jména - Segmentación morfológica del nombre español
  6. Morfematika španělského slovesa - Segmentación morfológica del verbo español
  7. Gramatické kategorie španělského jména - Categorías gramaticales del nombre español
  8. Gramatické kategorie španělského slovesa - Categorías gramaticales del verbo español
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK