PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Didaktika španělštiny - AHP500018
Anglický název: Methodology of Teaching Spanish
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Javier González Lozano
Vyučující: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Javier González Lozano
Korekvizity : AHP500021
Záměnnost : ASP300055
Je korekvizitou pro: ASPV0026
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (25.09.2015)
ZS 1/1
LS 1/1 Zk

Přednáška a seminář jsou zaměřeny na osvojení stěžejních teoretických vědomostí a praktických dovedností, nutných pro získání učitelské kvalifikace, a na přípravu budoucích pedagogů k absolvování praxe a optimálnímu výkonu profese.

V prvním semestru (vyučující doc. Petr Čermák) budou akcentovány problémy spjaté s výukou španělštiny v českém prostředí (specifika českého prostředí, interference češtiny, český školský systém apod.). V druhém semestru (vyučující Lic. Javier González Lozano) budou předmětem zájmu konkrétní metodologické problémy výuky španělštiny jako cizího jazyka (ELE), často s odkazem na postupy uplatňované ve Španělsku, v Institutu Cervantes atd.

Ke konkrétnímu obsahu - viz sylabus.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (25.09.2015)

Povinná literatura / Bibliografía básica:

ALONSO, E (1994). ¿Cómo ser profesor y querer seguir siéndolo? Madrid. Edelsa.

ALONSO, E.; CASTRILLEJO, V.; ORTA, A. (2012). Soy profesor/a. Aprender a enseñar. Madrid. Edelsa. 

FERNÁNDEZ, S. (2004). "Las estrategias de aprendizaje", en J. SÁNCHEZ e I. SANTOS.

Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) y

lengua extranjera (LE), 411-433. Madrid. SGEL.

GARCÍA SANTA-CECILIA, Álvaro (1995): Cómo se diseña un curso de lengua extranjera. Madrid, Arco/Libros, Cuadernos de Didáctica del Español.

GIOVANNINI A., MARTÍN PERIS E., RODRÍGUEZ CASTILLA M., SIMÓN BLANCO T. (1996). Profesor en acción, Madrid, Edelsa.

HENDRICH J. et alii (1988). Didaktika cizích jazyků, Praha, SPN.

LARSEN-FREEMAN, D. - LONG, M. H. (1997). Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas. Madrid: Gredos.

LLOBERA M. - COTS J. M. et alii (1997). Competencia comunicativa, Madrid, Edelsa.

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseňanza, Evaluación.. MINED, Instituto Cervantes, Anaya. Madrid, Anaya, 2002.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2014). "El mundo estudia español. República Checa" en

Redele, 477-490. Disponible en:

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/el-mundo-estudia-espanol/el-mundo-estudia-espanol2014.pdf?documentId=0901e72b81c71bd2

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme (2002). Olomouc: Univerzita Palackého.

Důležité webové stránky / Páginas webs destacadas:

Centro Virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/default.htm

Marcoele: http://marcoele.com/

Redele: http://www.mecd.gob.es/redele/

Todoele: http://www.todoele.net/Doporučená literatura / Bibliografía complementaria:

ARNOLD, J. La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Madrid. Cambridge University Press.

CASSANY, D. (2005). Expresión escrita en L2/ELE. Madrid. Arco libros.

DELMIRO, B. (2007). La escritura creativa en las aulas. En torno a los talleres literarios.

Barcelona. Graó.

GARCÍA, A. (2002). "Bases comunes para una Europa plurilingüe: Marco común europeo de

referencia para las lenguas" en CVC. Anuario 2002. Disponible en:  

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_02/garcia/

INSTITUTO CERVANTES (1994). Plan Curricular del Instituto Cervantes. La enseñanza del español como lengua extranjera. Madrid. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm

INSTITUTO CERVANTES (traducción en español) (2002). Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/obref/marco   

LITTLEWOOD, William (1996). La enseñanza comunicativa de idiomas. Madrid, Cambridge University Press. Colección Cambridge de didáctica de lenguas.

MELERO ABADÍA, Pilar (2000). Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera. Madrid. Edelsa.

OXFORD, R. (1990). Language Learning Strategies: what every teacher should know. Nueva

York. Newbury House.

RICHARDS, Jack C. y Theodore S. RODGERS (1998). Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Madrid, Cambridge University Press. Colección Cambridge de didáctica de lenguas.

RICHARDS, J. y C. LOCKHART (2002). Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de idiomas.

Madrid. Cambridge University Press.

RODARI, G. (2007). Gramática de la fantasía. Barcelona. Planeta.

SÁNCHEZ LOBATO, J. e I. SANTOS GARGALLO (dirs.) (2004). Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). Madrid. SGEL.Další odborná literatura doporučená na přednáškách a seminářích.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (05.05.2016)

Zkouška je ústní a sestává ze dvou otázek k souvislému výkladu podle tematických okruhů uvedených v sylabu. Jedna z otázek je teoretické povahy, druhá je zaměřena na aplikaci teoretických didaktických principů ve výuce španělského jazyka.

Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast a práce na seminářích, jejichž program je předložen na začátku semináře.

 

Okruhy k teoretické části zkoušky:

1.       ¿Qué significa la sigla MCER? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante?

2.       ¿Cuáles son las Actividades Comunicativas de la Lengua?

3.       ¿Qué diferencia hay entre descripción gramatical y Competencia Gramatical?

4.       ¿Qué significan las siglas TTT y STT?

5.       ¿Cuál es el rol del profesor de español como lengua extranjera? ¿Por qué? ¿Cómo puede hacerlo?

6.       ¿Sabes el nombre de alguna dinámica de conocimiento? ¿Puedes explicarla?

7.       ¿Por qué es importante tener en cuenta el factor motivación en nuestras clases?

8.       ¿Qué actividades harías el primer día de clase? ¿Por qué?

9.       ¿Qué tipos de lectura existen?

10.   ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar una actividad de comprensión auditiva?

11.   La didáctica de la Comprensión Auditiva debe orientarse hacia el proceso (cómo) más que al resultado (qué). ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué?

12.   ¿Qué tipo de actividades se pueden realizar antes de escuchar un texto auditivo?

13.   ¿En qué se diferencian las actividades de comprensión de las actividades de escucha interpretativa?

14.   ¿Qué tipo de actividades se pueden realizar antes de leer un texto? ¿Y después?

15.   ¿En qué consiste el modelo P(i+i+i+i)PP? ¿En qué se diferencia del modelo PPP? Ventajas e inconvenientes de cada uno de los modelos.

16.   ¿Es posible aprender gramática jugando?

17.   ¿Deberíamos usar metalenguaje para explicar la gramática?

18.   ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de Planificar una clase?

19.   Ventajas e inconvenientes del uso de:

·         la lengua materna en la clase de español.

·         canciones

·         películas

·         las redes sociales y las tecnologías en general

20. Jazykový transfer. Interference. Falsos amigos

21. Role češtiny při výuce slovní zásoby.

22. Role češtiny při výuce gramatiky.

23. Role češtiny při výuce fonetiky.

24. Role češtiny při výuce pravopisu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (25.09.2015)

1. semestr

1. Teoretická východiska didaktiky cizích jazyků

2. Motivace

3. Jazykový transfer. Interference

4. Cíle výuky cizím jazykům

5. Metodické směry

6 Obsah vyučování, příprava hodiny

7. Jednotlivé jazykové roviny

- Slovní zásoba CJ.

- Mluvnická stavba CJ.

- Zvuková podoba CJ.

- Psaná podoba CJ.

8. Řečové dovednosti

9. Kontrola, zkoušení, hodnocení a klasifikace

10. Výuka španělského jazyka na českých školách

 

2. semestr:

El primer día de clase

o   Análisis de necesidades

o   Dinámicas y técnicas de comunicación en el aula.

o   El uso del lenguaje en el aula

Enseñar vocabulario

o   Dinámicas y estrategias

o   El enfoque léxico

La observación de clases

o   Tipos de observación

Las TIC en la enseñanza de ELE

o   El PLE del docente

Enseñar exponentes funcionales

o   Gramática pedagógica I

Enseñar gramática

o   Gramática pedagógica II

Enseñar pronunciación

o   Dinámicas y estrategias

Comprensión oral y escrita

o   Destrezas interpretativas

Expresión oral y escrita

o   Destrezas expresivas

La integración de destrezas

o   Análisis de manuales

La evaluación de las diferentes actividades comunicativas de la lengua

o   Niveles del MCER y PCIC

o   Los DELE

o   La corrección

Programación y Planificación de clases

El texto literario en el aula de español como lengua extranjera

Desarrollo profesional docente

o   Continuar el aprendizaje fuera del aula

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK