PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Deskriptivní gramatika hindštiny - AHN100029P
Anglický název: Descriptive Grammar of Hindi
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHN100029
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. et Ing. Jana Tomíšková
Prerekvizity : AHN100028
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (13.07.2015)
Popisně gramatická přednáška, která doprovází Intenzivní kurz hindštiny II, poskytuje ucelený lingvistický pohled
na hindskou gramatiku. Student je veden k tomu, aby odborně mohl popsat gramatické jevy ve všech
gramatických rovinách (fonologie, morfologie, syntax) a aby mohl pojednávat o sociolingvistických aspektech
hindštiny. Gramatická cvičení budou vést k tomu, aby z literárních textů mohl excerpovat a zpracovávat
požadovaný gramatický jev. Tato deskripce i s cvičením, spolu s jazykovědným seminářem, otevírá studentovi
hlubší náhled do jazykovědné problematiky a inspiruje ho k vlastnímu samostatnému pokusu o
gramatickou/jazykovědnou deskripci na úrovní bakalářské nebo magisterské diplomové práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (13.07.2015)

Excerpce jazykových jevů z přečtené prózy.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (13.07.2015)

AGNIHOTRI, R. K., Hindi. An Essential Grammar. Routledge, London and New York 2007

AGNIHOTRI, R., Sinh., R., Hindi Morphology. Motilal Banarasidass Publishers, Delhi 1997

DEV, D., Prāmāṇik hindī vyākaraṇ. Hindī pracārak pablikeśans, Dillī 1997

GREAVES, E., Hindi Grammar. Asian Educational Services, New Delhi 1983

KACHRU, Y., Hindi. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 2006

KĀMATĀPRASĀD, G., Hindī vyākaraṇ. Nāgarīpracāriṇī Sabhā, Kāśī 2009 (1953)

KELLOGG, S. H., Grammar of the Hindí Language. Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., London 1938 (1892)

KOSTIĆ, S., Hindština. Souhrn gramatiky. Holman, Praha 2009

McGREGOR, R. S., Outline of Hindi Grammar. Oxford University Press, Oxford 1995 (1972)

MONTAUT, A., A Grammar of Hindi. LINCOM, München 2004

OHALA, M., Aspects of Hindi Phonology. Motilal Banarasidass Publishers, Delhi, Varanasi, Patna 1983

POŘÍZKA, V., Hindština. Hindī Language course I. SPN, Praha 1986 (1972, 1963)

SHARMA, A., VERMEER , H. J., Einführung in die Hindī Grammatik. Julius Groos Verlag, Heidelberg 1963

SHUKLA, Sh., Hindi Morphology, LINCOM, München 2001

SMÉKAL, O., Anuprayukt hindī vyākaraṇ. SPN, Praha (I 1986, II 1987, III 1988)

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (13.07.2015)
Tematické okruhy:
Zimní semestr:

1. Hindská fonetika a fonologie

2. Slovní druhy: ohebná a neohebná slova. Deklinace, konjugace a syntagmatika.

3. Deklinace v hindštině: morfologické a sémantické pády. Záložky a záložkové fráze.

4. Adjektivum a jeho komparace.

5-8. Slovesný systém: finitní tvary slovesné a analytické časy a způsoby.

9-13. Nefinitní tvary slovesné a jejích syntagmata jako prostředek vyjádření slovesného vidu, způsobu konání děje a expresivity.

Letní semestr:

1. Výrazy nutnosti: gerundivum a jeho syntaktické a sémantické zvláštnosti

2. Pasivum a jeho syntaktické a sémantické zvláštnosti

3. Ergativní konstrukce a kongruence objekt-predikát.

4-5. Hindská syntax: větné konstrukce kondicionální, koncesivní atd.

6. Onomasiologie v hindštině a verbonominální výrazy.

7-9. Slovní zásoba a její původ: tatsama, tadbhava, deśī, videśī lexika. Kompozita a syntagmata.

10.-11. Derivace v hindštině. Jmenná derivace pomocí prefixů a sufixů. Hybridní derivace. derivace u sloves.

12-13. Slova onomatopoického původů. Echové výrazy. Zdvojování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK