PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Stát, společnost a kultura středověku - AHESV040
Anglický název: State, Society and Culture in the Middle Ages
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS555009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Neslučitelnost : AHSV10335, AHSV10336, AHS410376, AHS510029
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10335, AHSV10784, AHSV10336, AHS555009
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (22.06.2011)
Výtvarné umění a architektura v kontextu duchovního vývoje a proměn středověké společnosti. Doplněno prezentací obrazového materiálu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (22.06.2011)

Bukovský, J. a kol., Dějiny stavitelství, Brno 2001

Syrový, B. a kol., Architektura. Svědectví dob, Praha 1977

Ševčík, O., Architektura - historie - umění. Kulturně-civilizační vývoj v Evropě do počátku 19.století, Praha 2002

Gombrich, E.H., Příběh umění, Praha 2001

Pijoan, J., Dějiny umění 2 - 5

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (04.10.2019)

Raně křesťanská epocha
Byzantská architektura a umění a její vliv na další evropské země
Předrománská architektura
Románská architektura a umění 
Předgotická clunyjská a cisterciácká architektura
Gotická architektura a umění
Zrození italské renesance

 

Podmínky atestace:

Zápočet: 75% prezence na přednáškách, úspěšné absolvování písemného testu (rozsah a obtížnost testu podle studovaného oboru)

Zkouška:

Rozprava o jednom ze dvou vybraných tématických okruhů.

Studenti HOD (Civilizace a kultura středověké Evropy): Rozprava nad probranými tematickými okruhy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK