PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský seminář IV - AHES2048
Anglický název: Bachelor Seminar IV
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10369
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Prerekvizity : AHES2033, AHES2038, AHES2043
Z//Je záměnnost pro: AHES2043
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: USDVALKO (21.04.2010)
Bakalářský seminář vede studenta k samostatnému a kritickému zkoumání a poznávání minulosti, k uplatnění praktických i
teoretických návyků a dovedností získaných absolvováním předmětů Úvod do studia historie, Úvod do studia evropských
studií, cvičení z evropských dějin středověku, raného novověku, novověku a nejnovějších dějin i výuky dalších předmětů.
Studentovi je zadáno téma práce. Výsledkem kritického zvážení je volba metod a postupů studenta, je vypracována
předběžná osnova práce a stanoven cíl a rozsah výzkumu, jeho směr a časový plán. Pedagog kontroluje bibliografiockou
rešerži, práci s odbornou literaturou a prameny, rekonstrukci historických procesů, jejich analýzu, syntézu a závěry.
Pedagog kontroluje také závěrečnou etapu, kterou představuje adekvátní jazykové vyjádření poznatků a jejich publikace.
Sepsání práce se většinou skládá z několika fází, od vypravcování konceptu přes jednu i více pracovních variant až po
definitivní čistopis a jeho konečnou úpravu.

Tématické vymezení:

2. ročník:
- Pozornost bude zaměřena na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině
obecné. Cílem je prohloubit znalosti metod práce ve vztahu k zvolenému tématu a k zvládnutí celého rozsahu odborné
práce od volby tématu přes volbu metody, náležitou interpretaci pramenů a zpracování odborné literatury. Bude
požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná
formulace v práci samé. Konkrétní téma může student volit v návaznosti na povinný (povinně volitelný) seminář či
přednášku nebo samostatně (po dohodě s vedoucím práce). Výsledkem je předložení samostatně zpracovaného tématu ve
formě písemné práce (v rozsahu cca 20 normostran); tato práce může být i základem pro práci diplomovou.
Důraz bude kladen na tyto obecné zásady a otázky:
- Metody vědecké práce ve zvolené oblasti
- Formální náležitosti vědecké práce, zpracování poznámek, příloh, seznamu pramenů a literatury
- Rozprava o tématu práce, odborná prezentace tématu práce
- Forma úvodu, závěrů a resumé
- Koncepce práce, obsahové a časové rozvržení
- Odborná literaura- rešerže a zpracování
- Prameny- vyhledávání, zpracování a interpretace

3. ročník:
Konkrétní obsah je vždy stanocen v souladu s tématem bakalářské práce studenta. Seminář zajistí studentovi podporu při
volbě koncepce práce, obsahového a časového rozvržení, zpracování odborné literatury, práci s prameny (vyhledání,
zpracování a interpretace), koncipování jednotlivých kapitol a dílčích závěrů, forma úvodu, závěrů a resumé.
Po absolvování semináře v zimním semestru student odevzdává písemnou práci, která tvoří základ, ucelenou část nebo
vybrané kapitoly z bakalářské práce.
Po absolvování semináře student podává k obhajobě bakalářskou práci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK