PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropská kultura a vzdělanost II B - AHES2030
Anglický název: European Culture and Scholarship II B
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHES1030
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Prerekvizity : AHES2029
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (25.04.2018)

Kurs je základním předmětem pro bakalářské studium Historie - evropská studia
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (25.04.2018)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními trendy evropského kulturního a vzdělanostního vývoje od Velké
francouzské revoluce do současnosti, tj. včetně moderních uměleckých trendů a moderních uměleckých forem vyjádření
(například filmu). Důraz bude kladen jak na díla těch autorů a umělců, kteří se trvale zařadili mezi základní prvky
evropského kulturního dědictví, tak na umělce na "periferii". Předmět se soustředí také na analýzu klasické měšťanské
kultury v 19. století, "velkých -ismů" z přelomu 19. a 20. století, meziválečné umělecké avantgardy (evropské i české),
poválečné pop-kultury atd. Opomenuta nebude ani analýza role intelektuálů v dějinách 20. století, moderní literatura, film
architektura a kultura obecně.

Deskriptory
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (25.04.2018)

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (25.04.2018)

Zkouška na základě předloženého seznamu prostudované literatury.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (25.04.2018)

 

Mumford, L., Technika a civilisace, Praha 1947

Gombrich, E., Příběh umění, Praha 1993

Hauser, A. Social History of Art, III. IV., aktualizovaná reedice, Routledge/Taylor and Francis 2005

Hauser A., Sociology of Art, 1982, redice Routledge 2011

Huizinga, J., Ve stínech zítřka, Praha 2000

HORSKÁ Pavla., MAUR Eduard., MUSIL Jiří: Zrod Velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha/Litomyšl 2002

Tinková, D., Revoluční Francie 1787 - 1799, Triton 2008.

 

Burke, P., Popular Culture in Early Modern Europe, Harper and Row, 1978 / Lidová kultura, a další díla.

Clark, P. ed., The European City and Green Space. London, Stockholm, Helsinki and St Petersburg, 1850–2000, Ashgate 2006

Cosgrove, D., Social Formation and Symbolic Landscape, University of Wisconsin Press 1984

Delanty G., Inventing Europe. Idea, Identity, Reality, London 1995

Hálfdanarson G., ed.Discrimination and Tolerance in Historical Perspective.,Pisa, 2008.

Hroch M., Regional Memory: Reflections on the Role of History in (Re)constructing Regional Identity in  Esser, R. and Ellis S., with Berdah J.-F. and Řeznik M. (eds.), Frontiers and Regions in Comparative Perspective, Pisa 2009, s. 1 – 14.

Harvie C., The Rise of Regional Europe, Routledge 1994

Hobsbawm E.J., Ranger T. (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge UP 1983.

Hamilton F. E. Ian et al., Transformation of Cities in Central and Eastern Europe. Towards Globalization, UN University 2005.

Labadi, S. – Long, C., Heritage and Globalisation, Routledge, London 2010

Said E, Orientalism, New York 1979

Vahtikari T., World Heritage Cities between Permanence and Change: International Construction of `Outstanding Universal Value´ and Local Perceptions at Old Rauma from the 1970s to the 2000s, Tampere 2013

Francois P.,Syrjamaa T., Terho H. eds.: Power and Culture: New Perspectives on Spatiality in European History, Pisa 2008.

Klusáková L. - Teulieres L eds..: Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations, Pisa 2008

European History Online: http://www.ieg-ego.eu/

Bracewell, W.; Drace-Francis, A., Under Eastern eyes: a comparative introduction to East European travel writing on Europe, Budapest: Central European University Press, 2008.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (25.04.2018)

Student předloží seznam prostudované literatury.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (25.04.2018)

Tématické okruhy:

- Dopady Velké francouzské revoluce v oblasti vědy, kultury a umění
- Klasická mešťanská kultura a umění 19. století
- "Velké -ismy" z přelomu 19. a 20. století I
- "Velké -ismy" z přelomu 19. a 20. století II
- Meziválečná umělecká avantgarda (světová)
- Meziválečná umělecká avantgarda (česká)
- Sovětská kultura a její vliv na Evropu (20- 50. léta)
- Zrození masové pop-kultury (druhá polovina 40.l et a 50. léta)
- Umění, kultura, vzdělanost a proměny společnosti ve "Swinging Sixties"
- Role intelektuálů v dějinách 20. století- pokoušení nesvobody
- Literatura 20. století jako společenský fenomén zrcadla společnosti
- Film jako společenský fenomén 20. století
- Postmoderní trendy v umění a kultuře

Studijní opory
Poslední úprava: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (25.04.2018)

moodle

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK