PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropské středověké dějiny I (do roku 1000) - AHES2005
Anglický název: European History in the Middle Ages I (until 1000)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHES1005
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. (05.10.2016)
Cílem předmětu je poskytnout základní přehled a následnou analýzu historicko-společenských procesů středověké Evropy, jež svou povahou měly formující význam pro vznik středověké společnosti.
V první části je klíčový přechod od pozdně antické společnosti k raně sředověkým strukturám, a to včetně jejich politické, náboženské a kulturní podoby.
Pro evropské dějiny do roku 1000 je charakteristické nejen utváření nového geografického uspořádání kontinentu, ale i formování hodnotových struktur typických pro středověkou evropskou civilizaci. Hlavní pozornost bude v tomto kontextu věnována germánsko-barbarským královstvím, byzantské společnosti, významu západního císařského univerzalismu fransko-karlovského a otonského. Vedle těchto témat se předmět soustředí na analýázu faktorů diferenciačních, vedoucích k utváření států na raně středověkém gentilním principu, jenž vedl k formování středověké státně-národní ideologie. Za typický příklad bude zvolena raná kapetovaská monarchie.

Tématické vymezení:

- Germánské gentes a antická tradice Evropy
- Raně středověký stát a jeho formativní struktury
- Karolinský císařský universalismus
- Otonská idea evropské integrace
- Císařství a království: diferenciační prvky ve světské univerzalitické ideji
- Kapetovská Francie: cesta k "národní" monarchii?
- Slované vstupují do dějin: etnogeneze a migrace
- Základní tendence historického vývoje Byzantské říše
- Byzantská říše v období velkých proměn (7.- 10. století)
- Počátky ruského státu, formování polského a uherského státu
- Evropské "renesance": středověká kultura, její nositelé a vztah k antickému dědictví

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. (06.10.2016)

Předkládaný seznam doporučené literatury nepředstavuje úplný výčet odborné  četby k uvedenému tématu. Byl vypracován podle těchto zásad:

 

·         obsahuje pouze literaturu v českém jazyce;

·         uvedené tituly obsahuje některá z databází Národní knihovny ČR (Klementinum), nebo katalog Historického semináře (knihovna historických ústavů a kateder FF UK, místnost 203);

·         jde (až na výjimky; tam, kde nebylo jiné volby) o literaturu, která  vyšla v posledních dvou desetiletích. 

 

Literatura uvedená pod a) se předpokládá jako základní.

 

Student u zkoušky předloží seznam minimálně 7 prostudovaných titulů, a to povinně 3 z prací uvedených pod b) (základní monografie), 2 pod c) (doplňkové monografie) a dalších  2 studií podle vlastního výběru (musí se týkat tématu obecné dějiny středověku).

 

 

a) kompendia a přehledy

 

Brooke, Ch. Evropa středověku v letech 962-1154. Praha 2006.

 

Collins, R. Evropa raného středověku. Praha 2005.

 

Drška, V. / Picková, D. Dějiny středověké Evropy. Praha 2004.

 

Franzen, A. Malé církevní dějiny. Praha 1995.

 

Heer, F. Evropské duchovní dějiny. Praha 2000.

 

Honzák, F. /Pečenka, M./Stellner, F. /Vlčková, J. Evropa v proměnách staletí. Praha 2001.

 

Hrochová, V.  a kol. Úvod do problematiky raného feudalismu. I. 4.-7.století. Praha 1990.

 

Kudrna, J. Úvod do problematiky pramenů raného feudalismu v západní Evropě. Brno 1979.

 

LeGoff, J. Kultura středověk Evropy. Praha 2005.

 

LeGoff, J./Schmitt, J.-C. (eds.). Encyklopedie středověku. Praha 2008.

 

Matthew, D. Svět středověké Evropy. Praha 1997.

 

Mezník, J. Přehled dějin středověké západní Evropy. I. Vznik středověké Evropy (5. -11. století). Brno 1997.

 

Mundy, J. Evropa vrcholného středověku 1150-1300. Praha 2008.

 

Picková, D. Nástin vývoje evropských zemí v období rozvitého feudalismu. Praha 1988.

 

Stemberger, G. (ed.). 2000 let křesťanství. Praha 1999.

 

Suchánek, D. / Drška, V. Církevní dějiny: antika a středověk. Praha 2013.

 

Úvod do problematiky raného feudalismu. II. 7.-11. století. Praha 1985.

 

Dějiny jednotlivých evropských zemí a států, příslušné kapitoly pro období  do konce 15. stol.; edice NLN

 

b) základní odborná literatura, práce syntetické povahy

 

Bednaříková, J. Frankové a Evropa. Praha 2009.

 

Bednaříková, J. Stěhování národů. Praha 2003.

 

Bednaříková, J./Měřínský, Z. /Homola, A. Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové. Praha 2009.

 

Beranová, M. Slované. Praha 1988.

 

Bridge, A. Křížové výpravy. Praha 1995.

 

Dawson, Ch. Zrození Evropy: úvod do dějin evropské jednoty. Praha 1994.

 

Dostálová, R. Byzantská vzdělanost. Praha 1990.

 

Duby, G. Umění  a společnost ve středověku. Praha/Litomyšl 2002.

 

Duby, G. Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420. Praha 2002.

 

Dvorník, F. Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem. Praha 2008.

 

Ehlers, J. a další. Francouzští králové v období středověku. Praha 2003.

 

Gurevič, A. J. Kategorie středověké kultury. Praha 1978.

 

Hoensch, J. K. Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu (1308-1437). Praha 2003.

 

Hrochová, V. /Hroch, M. Křižáci ve Svaté zemi. Praha 1996.

 

Huizinga, J. Podzim středověku. Jinočany 1999.

 

Kaufmann, H. Maurové a Evropa. Praha 1982.

 

Keller, H. Otoni. Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II. Praha 2004.

 

Košnar, L. Severní Evropa v raném středověku a vikingská expanze. Praha 1993

 

Krieger, K.-F. Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493). Praha 2003.

 

Lambert, M. D. Středověká hereze. Praha 2000.

 

Lawrence, H. Dějiny středověkého mnišství. Brno 2002.

 

LeGoff, J. Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999.

 

Müller, Z. Islám. Praha 1997.

 

Neillands, R. Války růží. Praha 1994.

 

Oppl, F. Fridrich Barbarossa: císař a rytíř. Praha/Litomyšl 2001.

 

Rapp, F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno 1996.

 

Rapp, F. Svatá  říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V. Praha/Litomyšl, 2007.

 

Rendina, C. Příběhy papežů: dějiny a tajemství. Praha 2005.

 

Říčan, R. 12 století církevních dějin. Praha 1990.

 

Seibt, F. Lesk a bída středověku. Praha 2000.

 

Spunar, P. a kol. Kultura středověku. Praha 1995.

 

Todd, M. Germáni. Praha 1999.

 

Tyerman, Ch. Svaté války: dějiny křížových výprav. Praha 2012.

 

Zástěrová, B. Dějiny Byzance. Praha 1992.

 

c) doplňková odborná literatura

 

Bergdolt, K. Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku. Praha 2002.

 

Davies, N. Ostrovy: dějiny. Praha 2003.

 

Dawson, Ch. Rozdělení nebo reforma západního křesťanstva? Praha 1998.

 

Dinzelbacher, P. Světice nebo čarodějky? Osudy "jiných" žen ve středověku a novověku. Praha 2003.

 

Drška, V. Zikmund Lucemburský. Praha 1996.

 

Duby, G. Neděle u Bouvines 27. červenec 1214. Praha 1997.

 

Duby, G. Umění a společnost ve středověk. Praha/Litomyšl 2002.

 

Duby, G. Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420. Praha 2002.

 

Duby, G. Vznešené  paní 12. století I-III. Brno 1997-1999.

 

Duby, G. Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha 2003.

 

Duby, G. Rytíř, kněz a žena. Praha 2003.

 

Dvorník, F. Byzantské misie u Slovanů. Praha 1970.

 

Ennenová, E. Ženy ve středověku. Praha 2001.

 

Fröhlich, R. Dva tisíce let dějin církve. Praha 1999.

 

Geremek, B. Slitování a šibenice. Praha 1999.

 

Havlík, L. E. Slovanské státní útvary raného středověku. Praha 1987.

 

Heather, P. Gótové. Praha 2002.

 

Heers, J. Západ ve 14. a 15. století. Praha 1971.

 

Herrinová, J. Ženy v purpuru. Panovnice středověké Byzance. Praha 2004.

 

Hrochová, V. Křížové výpravy ve světle soudobých kronik. Praha 1982.

 

Hrochová, V. Vybrané problémy současné byzantologie. Praha 1978

 

Hrochová, V. /Tůma, O. Byzantská společnost (skriptum). Praha 1991.

 

James, E. Frankové. Praha 1997.

 

Jedin, H. Malé dějiny koncilů. Praha 1990.

 

Kudrna, J. Materiály k dějinám středověkého Španělska a anglosaské  Anglie. Brno 1989.

 

Lášek, J. B. Počátky křesťanství u východních Slovanů. Praha 1997.

 

LeGoff, J. Intelektuálové ve středověku. Praha 1999.

 

LeGoff, J. Středověká imaginace. Praha 1998.

 

LeGoff, J. Svatý František z Assisi. Praha 2004.

 

LeGoff, J. Zrození očistce. Praha 2003.

 

Meier, M. Justinián: život a vláda východořímského císaře. Červený Kostelec 2009.

 

Müller, Z. Svět Arabů. Praha 1989.

 

Nejedlý, M. Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku. Praha 2003.

 

Pipes, R. Rusko za starého režimu. Praha 2004.

 

Rheinheimer, M. Chudáci, žebráci a vaganti. Lidé na okraji středověké  společnosti. Praha 2003.

 

Runciman, S. Pád Cařihradu. Praha 2003.

 

Ryś,  G. Inkvizice. Praha 2004.

 

Schatz, K. Všeobecné koncily: ohniska církevních dějin. Brno 2014.

 

Tauer, F. Svět islámu, jeho dějiny a kultura. Praha 1984.

 

Thompson, E. A. Hunové. Praha 1999.

 

Urban, J. Kresčak 26. srpna 1346. Praha/Litomyšl 2000.

 

Weatherford, J. Čingischán a utváření moderního světa. Praha 2006.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK